Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình: Minh bạch, công bằng trong giải quyết công việc hành chính quản lý nhà nước

16/09/2023

TN&MTNăm 2023, tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động Sở Tài nguyên và Môi trường; bằng sự đoàn kết, đồng lòng, tinh thần vượt khó, không ngừng học hỏi để phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trên tất cả các lĩnh vực: chuyên môn, nghiệp vụ, tổ chức bộ máy, cải cách hành chính, chuyển đổi số…

Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình: Minh bạch, công bằng trong giải quyết công việc hành chính quản lý nhà nước

Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ

Ông Lê Hùng Thắng, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Ninh Bình cho biết: Bên cạnh việc thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy nhằm tinh gọn, nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc, thời gian qua, Sở đã tập trung chỉ đạo thực hiện công tác chuyên môn, tạo sự chuyển biến trong công tác quản lý nhà nước, đặc biệt trong các lĩnh vực đất đai, môi trường và khoáng sản. Sở cũng tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản, bảo vệ môi trường và các quy định khác liên quan đến lĩnh vực quản lý của ngành.

Cải cách thủ tục hành chính được coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, song song với việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của Sở. Sở Tài nguyên và Môi trường là đơn vị thực hiện nhiều thủ tục hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp (106 thủ tục) và có số hồ sơ giải quyết hàng năm nhiều nhất tỉnh (trung bình 130.000 hồ sơ/năm). Ý thức được ý nghĩa, mục đích của cải cách thủ tục hành chính là nhằm bảo đảm tính pháp lý, hiệu quả, minh bạch, công bằng trong giải quyết công việc hành chính; trong thời gian qua việc ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính luôn bám sát nội dung chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh.

Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình: Minh bạch, công bằng trong giải quyết công việc hành chính quản lý nhà nước

Lãnh đạo Sở luôn kịp thời động viên, khuyến khích cán bộ có sáng kiến, làm tốt nhiệm vụ

Với mục tiêu lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cải cách thủ tục hành chính; tăng cường năng lực nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ, thực hiện tốt chuyển đổi số; đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ gắn tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Trước đây, việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở, hiện nay tất cả thủ tục hành chính được UBND tỉnh công bố thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh đối với tổ chức; đối với hộ gia đình, cá nhân được thực hiện tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của các huyện, thành phố. Khi tiếp nhận hồ sơ, công chức, viên chức tại Bộ phận tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra thành phần hồ sơ, hướng dẫn đầy đủ, một lần để bổ sung (nếu thiếu), giảm sự phiền hà cho tổ chức, cá nhân. Việc trả kết quả đều có Phiếu hẹn cụ thể, rõ ràng về thời gian. Sở đã rà soát đơn giản hóa quy trình liên thông, quy trình nội bộ để thời gian giải quyết các thủ tục hành chính được đảm bảo đúng tiến độ, thông suốt và minh bạch.

Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình: Minh bạch, công bằng trong giải quyết công việc hành chính quản lý nhà nước

Thủ tục hành chính được giải quyết nhanh, gọn

Công tác lưu trữ hồ sơ tài liệu hiệu quả chính xác, đến nay 100% các văn bản đã được thực hiện nhận và gửi trên môi trường điện tử; đã thực hiện số hóa tài liệu giấy lưu trữ tại kho lưu trữ của Sở; thường xuyên cập nhật, số hóa những tài liệu, tư liệu phát sinh, rất thuận lợi trong việc tìm kiếm, khai thác, cung cấp thông tin về lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Việc thực hiện công khai, minh bạch 100% các TTHC, niêm yết công khai trên trang Thông tin điện tử của Sở tại địa chỉ http://sotnmt.ninhbinh.gov.vn và trên trang http://dichvucong.ninhbinh.gov đã tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức khai thác, tìm hiểu thông tin. Đồng thời, toàn bộ TTHC cũng được niêm yết công khai tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tại Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại các huyện, thành phố; xây dựng hoàn thiện 100% quy trình điện tử giải quyết TTHC; đề xuất danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh Ninh Bình.

Giải quyết công việc chính xác, nhanh, gọn

Trước sự phát triển nhanh chóng của khoa học và công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết công việc, quản lý và xử lý văn bản; 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được cấp tài khoản I-office, sử dụng hòm thư công vụ để truyền tải thông tin, trao đổi công việc liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ được giao qua môi trường mạng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, thông tin trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Để góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, thu hút đầu tư đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản, đô thị, Sở đã tham mưu để UBND tỉnh xây dựng quy hoạch, ban hành kế hoạch sử dụng đất cũng như bố trí quỹ đất đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư, doanh nghiệp. Theo đó, trên cơ sở thực tiễn và nhu cầu của các nhà đầu tư, doanh nghiệp, Sở đã phối hợp chặt chẽ với UBND cấp huyện trong quá trình lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đảm bảo đáp ứng nhu cầu sử dụng đất về quy mô, diện tích, loại đất, vị trí thực hiện của các dự án, tạo quỹ đất để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở, đấu giá đất sản xuất kinh doanh, góp phần tạo nguồn thu ngân sách phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Từ năm 2020 đến đầu năm 2023, Sở đã tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở với tổng 11.183 lô đất, tổng số tiền thu được hơn 12.272 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Sở TN&MT đã tham mưu cho UBND Tỉnh phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 đối với 8/8 huyện, thành phố, theo đó Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 các huyện Yên Khánh, Gia Viễn, Yên Mô, Kim Sơn, Hoa Lư, Nho Quan, thành phố Ninh Bình, thành phố Tam Điệp đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) phục vụ các công trình, dự án trọng điểm, Sở đã chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất - Tài nguyên và Môi trường tập trung thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đảm bảo đúng tiến độ theo quy định.

Cũng theo báo cáo của Sở TN&MT Ninh Bình, giai đoạn từ năm 2020-2023, Sở đã hoàn thiện xong việc lập hồ sơ thu hồi đất, thực hiện GPMB, tiến hành chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB cho 54 dự án theo các Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh với tổng diện tích đất được phê duyệt hỗ trợ đền bù 592.744,2 m2, trong đó chủ yếu là giao chủ đầu tư thực hiện dự án phát triển kinh tế - xã hội và thu hồi theo quy hoạch để đấu giá quyền sử dụng đất, tổng số tiền thực hiện chi trả bồi thường hỗ trợ tái định cư là 28,365 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn đã sử dụng để chi trả chủ yếu từ nguồn vốn ngân sách tỉnh và vốn ứng trước của các nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, việc phối hợp với các Sở, ngành và UBND các huyện, thành phố trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng được Sở quan tâm, thực hiện. Sở tổ chức Hội nghị hướng dẫn trình tự, thủ tục xác định giá đất, thành phần tham dự gồm: Sở Tài chính, Chủ tịch, Phó Chủ tịch phụ trách công tác giá đất UBND các huyện, thành phố; lãnh đạo, chuyên viên các phòng chuyên môn có liên quan đến công tác xác định giá đất; Mời chuyên gia của Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất - Bộ Tài nguyên và Môi trường về truyền đạt và trao đổi, giải đáp, tháo gỡ khó khăn vướng mắc để các huyện, thành phố chỉ đạo, chủ động trong quá trình triển khai thực hiện.

Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình: Minh bạch, công bằng trong giải quyết công việc hành chính quản lý nhà nước

Trụ sở làm việc Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình

Nhìn lại chặng đường xây dựng và phát triển, Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình đã luôn khẳng định được vai trò là cơ quan chuyên môn quan trọng, giúp UBND tỉnh thống nhất quản lý tổng hợp các nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; đóng góp ngày càng nhiều hơn cho sự phát triển kinh tế - xã hội, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, hàng năm của tỉnh.

                                                                                                                                                                                                                                     PV

 

Tin tức

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Phấn đấu đưa các cao tốc tại ĐBSCL vượt tiến độ

Hoàn thành sửa chữa 566 đường ngang có người gác trong năm 2024

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Dứt khoát hoàn thành cao tốc Cần Thơ - Cà Mau vào cuối năm 2025

Đẩy mạnh thi đua để huy động sức mạnh, tạo động lực, truyền cảm hứng mới phát triển đất nước

Tài nguyên

Từ ngày 1/8/2024, người dân cần lưu ý các điều kiện bắt buộc khi tách, hợp thửa đất

Hội nghị phổ biến công tác thanh tra, kiểm tra quy định trong Luật Tài nguyên nước năm 2023

Bắc Giang: Triển khai Luật Đất đai năm 2024 và tăng cường công tác quản lý đất đai

Thẩm định kế hoạch sử dụng đất tỉnh Quảng Trị

Môi trường

Vườn quốc gia Cúc Phương nhân giống thành công 10 cá thể Cầy vằn quý hiếm

Hội thảo Quản lý chất thải rắn hướng tới nền kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam: Chính sách và Thực thi

Cao Bằng: Nỗ lực bảo tồn và phát triển loài vượn cao vít

Lần đầu tiên Việt Nam triển khai sáng kiến hộ chiếu vườn quốc gia

Video

Diễn đàn môi trường lần thứ III - Năm 2024

Chuyển đổi xanh - động lực tăng trưởng mới để phát triển kinh tế

Xử lý chất thải rắn sinh hoạt: Thực trạng và giải pháp

Tạp chí Tài nguyên và Môi trường 20 năm xây dựng và phát triển

Khoa học

Khảo sát ảnh hưởng của xâm nhập mặn đến một số tính chất đất, nước trên sông rạch và ương vườn tại huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang

Một số kết quả tính toán độ cao bằng công nghệ định vị dẫn đường toàn cầu GPS/GNSS dựa trên mô hình EIGEN-6C4 và EGM2008

Đề xuất các giải pháp tiêu úng và phòng, chống lũ rừng ngang vùng hữu sông Bùi, huyện Chương Mỹ

Ứng dụng công nghệ địa không gian thông minh trong quản lý TN&MT

Chính sách

Ngành TN&MT Lạng Sơn triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Tháo gỡ “điểm nghẽn” trong triển khai Đề án 06

Luật Đất đai quy định về cơ quan, đơn vị, tổ chức có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; quản lý, khai thác, sử dụng quỹ đất đã thu hồi như thế nào?

Luật Đất đai quy định về thông báo thu hồi đất và chấp hành quyết định thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng như thế nào?

Phát triển

Đại hội Chi hội Nhà báo Tạp chí Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2024-2026 đã diễn ra thành công tốt đẹp

Khởi động dự án “Sự sống 2024”

Kinh tế tuần hoàn nhựa: Giải pháp của doanh nghiệp vì một tương lai không rác thải nhựa

Quận Bình Tân (TP. HCM) dời thời gian thu tiền rác qua app

Diễn đàn

Trao tặng quà cho bệnh nhân Bệnh viện Tâm thần Tiền Giang

Thời tiết ngày 14/7: Nhiều khu vực trên cả nước mưa to

Đã tìm thấy 11 nạn nhân trong vụ sạt lở ở Hà Giang

Thời tiết ngày 13/7: Bắc Bộ nắng nóng oi bức trước khi đón mưa lớn