Thái Nguyên: Triển khai thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15

19/04/2024

TN&MTNhằm đẩy mạnh tuyên truyền, sớm đưa Luật Đất đai vào cuộc sống, Ủy bân nhân dân tỉnh Thái Nguyên yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương này phối hợp với các cơ quan chuyên môn của Bộ Tài nguyên và Môi trường; các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh và các tổ chức khác có liên quan,… trong việc triển khai thi hành Luật Đất đai trong thời gian tới.

Đồng bộ, thống nhất, hiệu quả…

Ngày 18/01/2024, tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội Khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (Luật số 31/2024/QH15), Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2025; Thực hiện Quyết định số 222/QĐ-TTg ngày 05/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch - triển khai thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15; Văn bản số 202/TTg-NN ngày 26/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15.

Trên tinh thần triển khai thi hành Luật Đất đai kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 03/4/2024 về việc triển khai thi hành Luật Đất đai.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng (thứ 3 từ trái sang) kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công Dự án Tuyến đường liên kết các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang và Vĩnh Phúc, đoạn qua TP. Phổ Yên

Theo đó, Kế hoạch nêu rõ mục đích tổ chức thi hành Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả; Xác định các nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức thi hành Luật; Tuyên truyền, phố biến Luật Đất đai, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và các Quyết định quy định cụ thể của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh để các cấp, các ngành, địa phương; các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị -xã hội và người dân, doanh nghiệp nắm được những quy định của pháp Luật Đất đai, quyền và nghĩa vụ của người quản lý, người sử dụng đất và việc thi hành - Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, tổ chức tập huấn Luật Đất đai, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, Quyết định quy định cụ thể của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh để nâng cao trình độ chuyên môn, trách nhiệm cho các cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước về đất đai ở cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã đối với việc thực hiện Luật Đất đai nói riêng và chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về đất đai nói chung.

Kế hoạch yêu cầu việc tuyên truyền, tập huấn Luật Đất đai, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, Quyết định, quy định cụ thể của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân tỉnh phải đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và các quy định của Trung ương, của tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả giữa các Sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; Xác định lộ trình cụ thể để bảo đảm Luật Đất đai và các văn bản quy định chi tiết Luật Đất đai được thực hiện thống nhất, đồng bộ trên phạm vi toàn tỉnh kể từ ngày Luật có hiệu lực thi hành.

Bên cạnh đó, thường xuyên, kịp thời kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ, giải quyết vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện để đảm bảo tiến độ, hiệu quả của việc triển khai thi hành Luật Đất đai, trường hợp vượt thẩm quyền thì kịp thời đề nghị các Bộ, ngành Trung ương hướng dẫn; Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân sau khi được tập huấn phải làm tốt công tác tham mưu liên quan đến cơ quan, đơn vị mình và tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

Rõ người, rõ việc

Kế hoạch nêu rõ, giao Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên tham mưu Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chính sách của tỉnh Thái Nguyên về đất đai đối với 14 nội dung được giao trong Luật Đất đai; Chuẩn bị các điều kiện để tiếp tục tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh quy định những nội dung do Chính phủ giao sau khi các Nghị định thi hành Luật Đất đai được ban hành.

Sở Xây dựng tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định đơn giá bồi thường thiệt hại về nhà, nhà ở, công trình xây dựng trên đất khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại khoản 4 Điều 102 Luật Đất đai và đơn giá bồi thường chi phí di chuyển tài sản khi Nhà nước thu hồi đất quy định tại khoản 2 Điều 104 Luật Đất đai.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định đơn giá bồi thường đối với cây trồng, vật nuôi theo quy định tại khoản 4 Điều 103 và khoản 6 Điều 103 Luật Đất đai.

Hồ sơ, thủ tục đất đai đều được thực hiện tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Thái Nguyên

Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh quy định các tiêu chí để quyết định thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh Thái Nguyên theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 126 Luật Đất đai.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người có đất thu hồi. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở, ngành liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ cụ thể phù hợp với từng đối tượng được hỗ trợ quy định tại khoản 2 và 3 Điều 109 Luật Đất đai.

Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng hoàn thiện dự thảo các văn bản được giao tại kế hoạch này trong tháng 5/2024 và trình Ủy ban nhân dân tỉnh và Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành theo thẩm quyền đúng trình tự, thủ tục theo quy định.

Đẩy mạnh tuyên truyền

Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp có trách nhiệm xây dựng và triển khai chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai nhằm nâng cao nhận thức chính sách, pháp luật về đất đai cho tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư; đặc biệt quan tâm đến đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện công tác phổ biến, tuyên truyền trên Cổng/trang Thông tin điện tử.

Đẩy nhanh tiến độ dự thảo các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai thuộc thẩm quyền của địa phương để tổ chức tuyên truyền, phổ biến lấy ý kiến rộng rãi các cơ quan, đối tượng thi hành Luật Đất đai.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, các Sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền, bao gồm công tác tập huấn cho Ủy ban nhân dân và cán bộ làm công tác quản lý đất đai các cấp; truyền thông chính sách cho người dân, doanh nghiệp về các quy định mới của Luật Đất đai năm 2024 và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật. Tổ chức Hội nghị triển khai tuyên truyển, phố biến, quán triệt Luật Đất đai năm 2024 và các văn bản liên quan đến các Sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh Thái Nguyên đang đẩy mạnh các hoạt động quản lý nhà nước về đất đai

Các Sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ trì với Sở Tài nguyên và Môi trường tô chức tuyên truyên, phô biên pháp luật về đất đai đến cán bộ, công chức thuộc cơ quan, đơn vị và người dân, doanh nghiệp bằng các hình thức phù hợp. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, của tỉnh tuyên truyên, phô biến pháp luật về đất đai bằng nhiều hình thức đến các tổ chức, cá nhân, người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Thái Nguyên, các cơ quan thông tấn, báo chí đóng trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến pháp luật vê đất đai; mở chuyên trang, chuyên mục để giới thiệu về những nội dung đổi mới quan trọng của Luật Đất đai và các văn bản thi hành Luật.

Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quan tâm chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Đất đai để các chủ trương, chính sách của Đảng về đất đai được phổ biến sâu, rộng trong nhân dân, sớm đi vào cuộc sống, phát huy hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý, sử dụng đất.

Đê nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên và các tô chức thành viên của Mặt trận tổ quốc căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Đất đai đến các đoàn viên, hội viên và nhân dân,…

H.K.Đ

Where you can buy Louis Vuitton Replica :

hermes pas cher louis vuitton neverfull replica louis vuitton scarf replica gucci backpack replica louis vuitton outlet nederland dior tasche replica replica chanel wallet louis vuitton duffle bag replica Replica chanel replica chanel wallet louis vuitton messenger bag replica dior tasche replica fake Louis Vuitton shoes replica gucci shoes van cleef replica chanel imitazioni replica celine Louis Vuitton Taschen replica hermes pas cher louis vuitton messenger bag replica LOUIS VUITTON sunglasses replica replica cartier love bracelet replica louis vuitton m40780 louis vuitton imitate kaufen fake louis vuitton tas kopen fake louis vuitton wallet louis vuitton scarf replica chanel imitazioni perfette replica louboutin replica celine replica Louis Vuitton shoes goyard replica cartier love imitazione fake Louis Vuitton shoes gucci scarf replica borse louis vuitton replica replica Louis Vuitton supreme Backpack Louis Vuitton replica replique Sac Louis Vuitton chanel replica louis vuitton keepall replica zaino louis vuitton falso replica Jordan 1 cartier love ring replica dior replica chanel replica fake louis vuitton shoes louis vuitton shoes replica replica louis vuitton wallet imitazioni louis vuitton

Tin tức

Toàn văn báo cáo kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước của Chính phủ tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Cử tri, Nhân dân trong và ngoài nước đánh giá cao ngành Tài nguyên và Môi trường trong triển khai công tác bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thủ tướng phát lệnh khởi công mở rộng nhà ga T2 sân bay Nội Bài

Tài nguyên

Đắk Nông: Tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền Luật Đất đai 2024

Thách thức trong hoạt động đầu tư vào lĩnh vực khai khoáng

Ứng dụng khoa học và công nghệ đảm bảo an ninh nguồn nước

Một số quy định mới của Luật Đất đai năm 2024 về cấp “sổ đỏ” có lợi cho người dân   

Môi trường

Việt Nam quyết liệt hành động giải quyết vấn đề bảo tồn đa dạng sinh học

Vườn quốc gia Hoàng Liên (Lào Cai): Tái thả 21 cá thể động vật hoang dã về với tự nhiên

Thả hơn 250.000 con tôm, cua xuống đầm phá Tam Giang - Cầu Hai

Chuyên gia cùng bàn giải pháp cho tác động của Biến đổi khí hậu tại Việt Nam

Video

Kỷ niệm 20 năm Tạp chí Tài nguyên và Môi trường và ra mắt kỷ ra mắt chuyên trang tiếng Anh

Tình yêu Môi trường

Thế giới lo sợ vì biến đổi khí hậu đã “Ngoài tầm kiểm soát” và kêu gọi hành động toàn cầu

Dự án Luật địa chất và khoáng sản sửa đổi khắc phục hạn chế để phát huy nguồn lực khoáng sản

Khoa học

Cần có nhiều chính sách ưu tiên cho các nhà khoa học nữ

Hệ thống mạng dự phòng đăng ký đất đai Đà Nẵng bị tấn công

Chuẩn bị diễn ra Triển lãm Quốc tế Điện tử & Thiết bị Thông minh Việt Nam (IEAE)

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ chào mừng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam

Chính sách

Thành phố Thái Nguyên nói gì về tình trạng ô nhiễm quanh Khu xử lý chất thải rắn Đá Mài?

Hà Nội: Xử lý dứt điểm khai thác cát trái phép tại khu vực giáp ranh

Thanh Hóa: Xử lý nghiêm vi phạm tại các điểm thu mua gỗ rừng tự phát

Thái Bình: Tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn

Phát triển

Quảng Trị: Đầu tư dự án Khu liên hợp xử lý chất thải 131 tỷ đồng

Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ công trình kiến trúc kiệt tác của nhân loại

Khai mạc Đại hội Hội chiếu sáng Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2024-2029

Chuyển đổi số: Chìa khóa phát triển nông nghiệp xanh, bền vững

Diễn dàn

Chính phủ Anh hỗ trợ phát triển 10 dự án các - bon thấp tại Việt Nam

Bắc Kạn: Đất đá sạt lở vào nhà dân, 3 người bị vùi lấp

Khẩn trương khắc phục sạt lở hầm đường sắt tại thị trấn Chí Thạnh, Phú Yên

Thời tiết ngày 22/5: Hà Nội ngày nắng, từ Thanh Hóa vào Nam Bộ mưa to, có nơi mưa rất to