Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng

29/03/2023

TN&MTKhông gian mạng là công cụ mà thế lực thù địch, phản động tận dụng nhằm hoạt động xuyên tạc nền tảng tư tưởng của Đảng. Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác quan điểm sai trái trên không gian mạng là bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội.

Thực trạng không gian mạng hiện nay

Tình hình khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ cùng với cuộc Cách mạng 4.0 trên thế giới ngày càng thâm nhập sâu rộng vào các quốc gia. Với những ưu thế nổi bật là tốc độ lan truyền thông tin nhanh, diện thông tin rộng – Không gian mạng và đặc biệt là mạng xã hội (Facebook, Zalo, Youtube.v.v) trở thành nhu cầu quan trọng và không thể thiếu của đời sống xã hội con người. Tuy nhiên đặc trưng trên không gian mạng là tính mở, tự do và bình đẳng trên các nền tảng mạng xã hội; do vậy, không gian mạng đặt ra không ít những thách thức cho Đảng và Nhà nước trong công tác tuyên truyền nền tảng tư tưởng của Đảng đúng đắn đến đông đảo quần chúng nhân dân (Cư dân mạng), từ đó chống lại, phản bác triệt để những tư tưởng lệch lạc, sai trái của thế lực thù địch. Cần xác định đấu tranh trên mặt trận không gian mạng là nhiệm vụ quan trọng, khách quan, không thể thiếu đối với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân.

Về nội dung để tuyên truyền những quan điểm sai trái, các thế lực thù địch thường sử dụng rất nhiều thủ đoạn hết sức tinh vi và nhiều phương thức khác nhau để tác động đến các tầng lớp trong xã hội. Các thủ đoạn tấn công, đả kích, bôi nhọ chính sách; vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội; mục tiêu và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam. Những hình thức mà các thế lực thù địch phản động thường  sử dụng nhằm xuyên tạc liên quan đến các vấn đề như: Giả danh Mác-xít - Giả khoa học: Tuyên truyền những nội dung xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; phủ nhận những thành tựu to lớn của nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam.v.v. Các vấn đề thúc đẩy "Tự diễn biến" và "Tự chuyển hoá" trong nội bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân thông qua đối tượng này trực tiếp phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng; làm giảm lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Vấn đề lợi dụng sự kiện chính trị - xã hội "nhạy cảm" như: việc bắt, xử lý các cán bộ tham nhũng; xét xử đối tượng vi phạm pháp luật; để lôi kéo, kích động người dân tập trung đông người, gây mất trật tự an ninh xã hội. Vấn đề cổ xuý "Dân chủ tư sản", "Xã hội dân sự", "Xã hội dân chủ" móc nối, lôi kéo nhiều đối tượng không vững vàng về tư tưởng chính trị.

Về hình thức tuyên truyền chống phá của các thế lực thù địch trên không gian mạng thông qua những bài viết, video, blog, trang web .v.v liên tục có những thông tin bôi nhọ, xuyên tạc, chống phá đến tư tưởng cán bộ Đảng viên và nhân dân. Thế lực thù địch, phản động tinh vi và mưu mô bằng hình thức lập ra những trang web mạo danh các đồng chí uỷ viên Bộ Chính trị, uỷ viên Trung ương Đảng.v.v để hạ uy tín, làm mất niềm tin của quần chúng nhân dân với Đảng và Nhà nước. Đồng thời, đưa lên không gian mạng những thông tin về mặt trái của xã hội, những thông tin không chính thống .v.v nhằm dẫn dắt, định hướng dư luận theo những luận điểm sai trái, phản động. Bên cạnh đó, các thế lực thù địch, phản động xuất bản nhiều ấn phẩm có nội dung xấu, độc hại về tư tưởng Chính trị; như rải truyền đơn, tờ rơi, "tác phẩm" dưới dạng văn học v.v nhằm vu cáo, bôi nhọ; từ đó xoá bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng và lý luận về Cách mạng Việt Nam.

Về đối tượng tác động của hoạt động tuyên truyền chống phá của các thế lực thù địch, phản động chủ yếu nhằm vào giới trí thức, văn nghệ sĩ; cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ hưu trí, cán bộ, đảng viên có biểu hiện bất mãn, suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa; thế hệ trẻ, nhất là học sinh, sinh viên; người lao động .v.v

Chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Đảng ta khẳng định: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động” (1). Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng tiếp tục khẳng định: “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị” là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Đảng Cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động. Chủ nghĩa Mác - Lênin là học thuyết lý luận sâu sắc, toàn diện trên nhiều lĩnh vực, mà cơ bản, trọng yếu, cốt lõi, nhất là: Triết học, Kinh tế chính trị học, Chủ nghĩa xã hội khoa học. Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý báu của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta giành thắng lợi (2). Nền tảng tư tưởng của Đảng là những kiến thức khoa học có tác dụng trực tiếp nâng cao trình độ nhận thức, hình thành thế giới quan, nhân sinh quan, phương pháp luận khoa học và nhân cách của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Biện pháp tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng

Từ khi thành lập đến nay, Đảng luôn coi trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ 4.0 khó tránh được việc các thế lực thù địch âm mưu, cơ hội thực hiện chủ trương “diễn biến hòa bình”, nhất là trên môi trường không gian mạng. Do đó, cần nhận thức đầy đủ về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; từ đó có giải pháp phòng, chống hiệu quả và giữ vững lập trường chính trị trước những quan điểm, chủ trương sai trái của các thế lực phản động, chống phá Đảng và Nhà nước. Cụ thể những biện pháp sau đây:

Thứ nhất, Tăng cường tuyên truyền, phổ biến nền tảng tư tưởng của Đảng, đặc biệt trên không gian mạng bằng nhiều hình thức khác nhau (Các hình thức tuyên truyền yêu cầu phù hợp với thị hiếu, có phân tích, chọn lọc và biết tiếp cận, gần gũi, thân thiện, đi vào trí nhớ quần chúng nhân dân).  Luôn khẳng định vai trò chủ đạo của Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong đời sống tinh thần, phương châm xây dựng, phát triển đất nước. Phổ biến tới quần chúng nhân dân những thủ đoạn mới của các thế lực thù địch, phản động nhằm nâng cao sức đề kháng chủ động phản bác, đấu tranh với thông tin xấu, độc hại, không đúng đắn.

Thứ hai, Tăng cường lãnh đạo, quản lý, định hướng công tác báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, văn học nghệ thuật; tập trung xây dựng, thông tin chủ động, chính xác, kịp thời, toàn diện, đúng đối tượng về các hoạt động, sự kiện chính trị, xã hội từ Trung Ương đến địa phương. Duy trì, nâng cao chất lượng, hiệu quả các chuyên trang, chuyên mục, trang fanpage, trang blog, tài khoản mạng xã hội (zalo, facebook, youtube.v.v); tăng cường những bài viết và các cuộc thi có nội dung chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Thứ ba, Huy động cả hệ thống chính trị, đông đảo quần chúng nhân dân đấu tranh chống lại hoạt động tuyên truyền phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng. Tăng cường công tác đấu tranh, phản bác thông tin xấu độc, phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng.

Thứ tư, Chủ động nắm tình hình, phát hiện sớm các hoạt động phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Tham mưu cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước hoàn thiện hệ thống pháp luật trên lĩnh vực an ninh mạng, tập trung vào hoàn thiện mô hình quản lý nhà nước trên không gian mạng phù hợp với tình hình mới và thể chế chính trị của nước ta.

Thứ năm, Chấp hành nghiêm quy định của Đảng và Nhà nước ban hành về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao ý thức, trách nhiệm trong khai thác, sử dụng internet, mạng xã hội; thường xuyên tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác, không tham gia bình luận tiêu cực hoặc chia sẻ những thông tin xấu, độc trên không gian mạng.

Như vậy, nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam là những tư tưởng được hình thành trên cơ sở kế thừa có chọn lọc những thành tựu văn minh của tư duy nhân loại. Trước tình hình phát triển khoa học công nghệ và không gian mạng rộng mở đòi hỏi Đảng và Nhà nước tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng; đồng thời nhân dân cần trang bị kiến thức và hiểu biết đúng đắn về thông tin liên quan đến Đảng và Nhà nước trên không gian mạng, đồng thời có nhận thức đúng đắn, lý luận chính trị vững vàng tin`, niềm tin sâu sắc để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

PGS.TS. Dương Xuân Sơn

(1) Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb. Chính trị quốc gia Sự Thật, Hà Nội, 2011, tr.88

(2) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr. 88.