Tài Nguyên và Môi Trường eMagazine

Kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, tăng tốc sáng tạo, hiệu quả bền vững

Ngày 12/1/2024, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức Hội nghị Triển khai Chương trình hành động của ngành TN&MT thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh cùng các Thứ trưởng: Nguyễn Thị Phương Hoa, Trần Quý Kiên, Lê Công Thành, Lê Minh Ngân điều hành Hội nghị.

Tham dự Hội nghị, về phía cơ quan Trung ương, có các đồng chí: Bùi Huy Thành, Phó Vụ trưởng vụ V - Ban Tổ chức Trung ương; Phạm Thị Thu Thuỷ, Phó Vụ trưởng Vụ Theo dõi công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực - Ban Nội chính Trung ương. Phía Bộ TN&MT có nguyên Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân; Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ; Lãnh đạo Văn phòng Đảng đoàn thể; Chủ tịch Công đoàn Bộ; Bí thư Đoàn TNCS HCM Bộ; Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Bộ.

Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024 và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05/01/2024 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024 là 2 Nghị quyết nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 theo các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, vượt qua mọi thách thức, giữ vững tinh thần vượt khó, đoàn kết, tự lực, tự cường, chủ động thích ứng, linh hoạt, hành động quyết liệt, khoa học, hiệu quả, tích cực đổi mới, sáng tạo.

Kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, tăng tốc sáng tạo, hiệu quả bền vững

Bộ trưởng Bộ TN&MT Đặng Quốc Khánh cùng các Thứ trưởng điều hành Hội nghị

Năm 2024 được coi là năm bứt phá, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, tạo động lực cho các năm tiếp theo để thực hiện thành công các mục tiêu kế hoạch 05 năm 2021-2025.

Bộ TN&MT đề ra Chương trình hành động của ngành TN&MT, đồng thời yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ, Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nâng cao tinh thần trách nhiệm, tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ được đặt ra, cụ thể hóa hành động bám sát theo chủ đề: "Kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, tăng tốc sáng tạo, hiệu quả bền vững"“05 quyết tâm”; “06 quan điểm, trọng tâm chỉ đạo điều hành”, "12 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu" đã được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ của Chính phủ và các địa phương.

Kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, tăng tốc sáng tạo, hiệu quả bền vững

Để thực hiện thắng lợi chương trình kế hoạch năm 2024, Bộ trưởng Bộ TN&MT Đặng Quốc Khánh yêu cầu thực hiện nghiêm túc các giải pháp chủ yếu, cụ thể: Đảng ủy Bộ, các cấp ủy trực thuộc cần chú trọng việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ; tiếp tục tập trung vào công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật; thực hiện chỉ đạo điều hành chủ động, linh hoạt, đúng thời điểm, hiệu quả, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, nhịp nhàng; bám sát tình hình thực tiễn, phản ứng chính sách kịp thời, phù hợp; thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp mang tính căn cơ trong trung và dài hạn; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả và trách nhiệm người đứng đầu trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ của đơn vị; tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực phù hợp; nâng cao năng lực thực thi và tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát; chấn chỉnh, khắc phục triệt để việc né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong thực thi công vụ; bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, tăng tốc sáng tạo, hiệu quả bền vững

Lãnh đạo Bộ, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ tăng cường làm việc với địa phương, cơ sở; thực hiện nghiêm các quy định về phân công, phân cấp; nâng cao vai trò của Bộ, các đơn vị trực thuộc Bộ trong định hướng chính sách, xây dựng các chiến lược, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực thi chính sách, pháp luật của địa phương; tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy gắn với mục tiêu xây dựng nền hành chính, công vụ chuyên nghiệp, hiện đại; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức gắn với thực tiễn; các Viện nghiên cứu tập trung nguồn lực, trí tuệ thực hiện những nghiên cứu khoa học gắn với nhiệm vụ công tác.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh chuyển đổi số, tài nguyên số, đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống thông tin đất đai quốc gia, cơ sở dữ liệu đất đai theo chuẩn thống nhất trên phạm vi cả nước gắn với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; tăng cường cơ sở dữ liệu nguồn của các ngành để tích hợp, đồng bộ phục vụ các nhiệm vụ về an ninh quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục phát huy, triển khai mạnh mẽ hơn nữa hợp tác quốc tế; tham gia các sáng kiến quốc tế và khu vực về TN&MT; nâng tầm ngoại giao môi trường, khí hậu nhằm thu hút nguồn lực, tri thức và kinh nghiệm nhằm xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường, góp phần phát triển bền vững đất nước; hoàn thiện công cụ đánh giá hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Đặc biệt là đánh giá hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ.

Kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, tăng tốc sáng tạo, hiệu quả bền vững

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành cho biết, Luật Tài nguyên nước sửa đổi được thông qua tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XV là một bước tiến lớn trong thay đổi tư duy và quản trị hiệu quả bền vững tài nguyên nước. Bộ TN&MT đang xây dựng kế hoạch ban hành 3 Nghị định hướng dẫn, trong đó 2 Nghị định dự kiến sẽ trình Chính phủ trong tháng 4/2024, Nghị định xử phạt sẽ trình muộn hơn. Bộ đang nỗ lực hoàn thiện trình sớm hơn thời gian dự kiến để tránh gây nên những khoảng trống pháp lý không cần thiết.

Bên cạnh đó, Bộ TN&MT tập trung sửa đổi Nghị định số 06/2022/NĐ-CP về quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn, trong đó vấn đề quản lý tín chỉ các bon trên thế giới đang phát triển rất nhanh, các đối tác quốc tế rất quan tâm đến các dự án theo cơ chế bù trừ tín chỉ, lượng tín chỉ giữ lại để thực hiện các cam kết của Việt Nam. Do đó, Thứ trưởng Lê Công Thành đề nghị khi sửa Nghị định cần lưu ý đến thị trường các bon, đảm bảo phù hợp với những thay đổi nhanh chóng về quản lý và trao đổi tín chỉ trên thế giới. 

Siết chặt kỷ luật, nâng cao hiệu quả và trách nhiệm người đứng đầu

Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành phát biểu tại Hội nghị

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường cũng đang trong quá trình sửa đổi, Thứ trưởng Lê Công Thành cho biết đã làm việc trực tiếp với các đơn vị thuộc lĩnh vực môi trường; hoan nghênh, biểu dương các đơn vị đã thực hiện khẩn trương, nhanh chóng những chỉ đạo mới của Ban Cán sự. Thứ trưởng lưu ý cần chỉnh sửa thêm, kỹ lưỡng hơn sẽ hoàn thiện và có thể phân cấp, phân quyền nhiều hơn cho địa phương. "Bộ TN&MT sẽ tham mưu, xây dựng chính sách, kiểm tra, giám sát, đặc biệt trong vấn đề về kiểm soát, giảm thiểu ô nhiễm, phân loại rác thải vào 1/1/2025, cần huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và tập trung vào những vấn đề cấp bách", Thứ trưởng Lê Công Thành nhấn mạnh. 

Thứ trưởng cũng lưu ý năm 2024 được dự báo là năm có số lượng thiên tai, bão lũ nhiều bất thường và đề nghị các đơn vị thuộc lĩnh vực khí tượng thuỷ văn cần cảnh giác, tập trung dự báo, cảnh báo kịp thời hơn, hạn chế những thiệt hại về tính mạng và tài sản của Nhân dân. 

Kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, tăng tốc sáng tạo, hiệu quả bền vững

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa cho biết, các đơn vị đăng ký trình văn bản quy phạm pháp luật trong năm 2024 rất nhiều, cùng với Luật Tài nguyên nước mới được Quốc hội thông qua vào tháng 11/2023, Luật Đất đai sửa đổi dự kiến thông qua tháng 1/2024 và Luật Địa chất và Khoáng sản dự kiến thông qua trong năm 2024, vì vậy cần xây dựng các văn bản chi tiết hướng dẫn thi hành để đảm bảo khi Luật có hiệu lực thì các văn bản hướng dẫn thi hành chi tiết cũng hoàn thành. 

Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đề nghị tất cả các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành của Bộ TN&MT, Thủ trưởng các đơn vị đã đăng ký nhiệm vụ lưu ý, rà soát lại và nghiêm túc thực hiện. Theo kế hoạch năm 2024, Bộ TN&MT sẽ ban hành 1 luật, 12 nghị định, 2 quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 56 Thông tư. Do khối lượng công việc rất lớn, cần thành lập các Ban soạn thảo, Tổ biên tập, Tổ soạn thảo và khi triển khai thực hiện cần lưu ý các quy trình, trình tự thủ tục đảm bảo theo đúng yêu cầu, quy định của pháp luật.  

Siết chặt kỷ luật, nâng cao hiệu quả và trách nhiệm người đứng đầu

Về công tác cải cách hành chính, Thứ trưởng đề nghị Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì phối hợp cùng các đơn vị rà soát lại, đồng thời Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ khi phát phiếu chấm điểm điều tra xã hội học cần nghiên cứu, chấm điểm một cách khách quan và trung thực. "Các đồng chí ở các đơn vị được giao phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ triển khai thực hiện cải cách hành chính năm 2024, đề nghị nghiêm túc thực hiện. Đơn vị nào khiến chấm điểm hành chính của Bộ thấp xuống thì đề nghị Thủ trưởng đơn vị khi kiểm điểm cuối năm có đánh giá cho phù hợp". Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa nhấn mạnh.

Liên quan đến công tác thanh tra, kiểm tra, Thứ trưởng đề nghị khi xuống địa phương thanh tra, kiểm tra phải làm việc nghiêm túc, khách quan, tạo điều kiện cho địa phương, doanh nghiệp, Thứ trưởng gợi ý việc nào có thể làm được ở nhà thì làm ở nhà, giảm tối đa thời gian đi công tác, gây khó khăn bất tiện cho địa phương. "Khi thanh tra, kiểm tra xuống địa phương cần rà soát kỹ theo luật, cái nào làm tốt, cái nào chưa tốt cần báo cáo kết quả đạt được và những tồn tại, tồn tại do khách quan hay chủ quan. Nếu do quy định của các quy phạm pháp luật, đề nghị tổng hợp lại, chuyển Vụ Pháp chế và các đơn vị xây dựng quy phạm pháp luật của Bộ TN&MT, từ đó điều chỉnh các văn bản quy phạm pháp luật cho đúng". Thứ trưởng nêu ý kiến.

Kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, tăng tốc sáng tạo, hiệu quả bền vững

Theo Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên, Bộ TN&MT vừa tổ chức bảo vệ hồ sơ dự án Luật Địa chất và khoáng sản tại Bộ Tư pháp, dự tính ngày 25/1 sẽ trình Bộ Tư pháp cho văn bản thẩm định và báo cáo Bộ trưởng Bộ TN&MT xem xét, hoàn thiện lần cuối trước khi trình Chính phủ vào cuối tháng 1/2024.

Sau sự thành công của Luật Tài nguyên nước, đại biểu Quốc hội đánh giá rất cao công tác chuẩn bị kỹ lưỡng, khoa học và trách nhiệm của hồ sơ Luật Địa chất và Khoáng sản. Vì vậy, Thứ trưởng đề nghị các đơn vị khẩn trương, sớm tiếp thu và hoàn thiện Nghị định hướng dẫn các quy định về khoáng sản để tạo hành lang pháp lý thực hiện, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, đúng các Nghị quyết, cơ chế đặc thù của Quốc hội, Chính phủ.

Liên quan đến xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật, Thứ trưởng Trần Quý Kiên chia sẻ, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký Quyết định phê duyệt chương trình xây dựng quy chuẩn, tiêu chuẩn giai đoạn 2024 - 2025. Như vậy, theo kế hoạch đến năm 2025, Bộ TN&MT còn 42 định mức kinh tế kỹ thuật và 35 tiêu chuẩn chưa thực hiện. Thứ trưởng đánh giá rất cao việc các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch hoàn thiện 55/77 quy chuẩn, tiêu chuẩn và định mức kỹ thuật trong năm 2024, theo đó các văn bản quy phạm pháp luật đã cơ bản được hoàn thành, đặc biệt là các quy trình, quy phạm định mức kinh tế - kỹ thuật, là tiêu chí rất quan trọng để làm cơ sở ban hành các bộ sản phẩm của Bộ TN&MT.

Siết chặt kỷ luật, nâng cao hiệu quả và trách nhiệm người đứng đầu

Liên quan đến công tác kế hoạch tài chính, công tác giải ngân đầu tư, Thứ trưởng đề nghị Thủ trưởng các đơn vị trình Lãnh đạo Bộ hoàn thiện cơ sở pháp lý cần thiết để thực hiện, Vụ Kế hoạch - Tài chính rà soát từng bước để cơ bản giải ngân hết trong năm 2024. 

Về cải cách hành chính, hiện nay Văn phòng Bộ TN&MT đang được giao chủ trì việc cải cách thủ tục hành chính của Bộ, Thứ trưởng đề nghị các đơn vị cần tập trung, thực hiện tốt chương trình cải cách hành chính cũng như tham mưu cho Lãnh đạo Bộ để kịp thời nắm bắt, thực hiện tốt chương trình kế hoạch công tác năm 2024 của Bộ TN&MT. 

Đặc biệt Thứ trưởng nhấn mạnh, năm 2024 là năm có tính chất quan trọng trong chuyển đổi số và xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên môi trường, trong đó phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia đa mục tiêu cần tổ chức thực hiện tốt cũng như những nội dung trong Quyết định 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Thứ trưởng cũng biểu dương, khen ngợi Trung tâm Điều dưỡng Phục hồi chức năng và Công ty Tài nguyên và Môi trường miền Nam. Đây là hai đơn vị thuộc Bộ TN&MT thực hiện nhiệm vụ vượt chi tiêu được giao, tạo dư luận rất tốt trong cán bộ, công chức của ngành. Tuy nhiên vẫn còn có các đơn vị chưa hoàn thành chỉ tiêu, Thứ trưởng cho biết sẽ làm việc với từng đơn vị để hoàn thành tốt các chỉ tiêu được giao trong năm 2024. 

Kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, tăng tốc sáng tạo, hiệu quả bền vững

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân cho biết, năm 2024 công tác xây dựng thể chế, quy hoạch, điều tra cơ bản, thanh tra, kiểm tra, tăng cường hướng dẫn, phối hợp với địa phương có khối lượng công việc rất đồ sộ. Dự kiến Luật Đất đai sửa đổi sẽ được Quốc hội sẽ biểu quyết để thông qua vào ngày 18/1, do đó Bộ TN&MT cần chuẩn bị cơ bản và đầy đủ những hướng dẫn chi tiết thi hành Luật trước tháng 8/2024. Thứ trưởng đề nghị các đơn vị liên quan cần đặt đất đai vào vị trí ưu tiên, là nhiệm vụ trọng tâm, bố trí con người, phương pháp làm việc, tranh thủ lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, đối tượng tác động và làm việc với các địa phương để hoàn thiện văn bản đúng thời hạn, đặc biệt là đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu mà Luật Đất đai đã đề ra.

Thứ trưởng cũng lưu ý, đến năm 2025 phải xây dựng xong cơ sở dữ liệu đất đai, phần mềm cơ sở dữ liệu để đảm bảo tập trung, thống nhất và chia sẻ, kết nối với cơ sở dữ liệu của địa phương, tích hợp phần mềm sẵn có để tránh lãng phí, đồng thời đảm bảo sự đồng bộ và chủ động tại địa phương.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng chỉ đạo vừa xây dựng văn bản, vừa xây dựng cơ sở dữ liệu, tập trung hướng về cơ sở và kiểm tra, hướng dẫn, khắc phục những vướng mắc, tồn tại tại địa phương.

Siết chặt kỷ luật, nâng cao hiệu quả và trách nhiệm người đứng đầu

Năm 2023, Bộ TN&MT đã tổ chức, sắp xếp, kiện toàn lại các đơn vị, trong đó Tổng cục Quản lý đất đai được chia tách thành 3 đơn vị: Cục Đất đai; Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất; Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai. Theo Thứ trưởng Lê Minh Ngân việc chia tách này có những ưu điểm và hạn chế riêng. Đất đai là lĩnh vực rất quan trọng và có nhiều phức tạp, khó khăn, nhưng lĩnh vực đất đai lại không có Viện nghiên cứu, Trung tâm trực thuộc Bộ, điều này khó thu hút những nhà khoa học, nhà nghiên cứu đóng góp vào những hoạch định chiến lược về quản lý đất đai.

Ngoài ra, Thứ trưởng Lê Minh Ngân cũng lưu ý các đơn vị cần tham mưu cho Lãnh đạo Bộ, góp ý các dự án luật, nghị định, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực TN&MT, trong đó đặt trọng tâm vào Luật Đất đai, cần bám sát, giải quyết những bất cập, vướng mắc, chồng chéo giữa các luật, đảm bảo tính ổn định của hệ thống pháp luật trong lĩnh vực TN&MT.  

Siết chặt kỷ luật, nâng cao hiệu quả và trách nhiệm người đứng đầu 

Theo ông Nguyễn Kim Tuyển, Quyền Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ TN&MT), Thủ trưởng các đơn vị tiếp tục phát huy trách nhiệm, tham gia vào công tác cải cách hành chính của Bộ cũng như chỉ đạo tại đơn vị cần xây dựng kế hoạch thực hiện trong từng thời gian, lĩnh vực cần tăng cường kiểm tra, đôn đốc bằng việc đưa nội dung cải cách hành chính vào nội dung giao ban định kỳ hàng tháng của đơn vị. 

Tiếp tục rà soát, đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hoá các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc lĩnh vực TN&MT được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; tăng cường phân cấp, phân quyền, phân bổ nguồn lực trong thực hiện thủ tục hành chính, đặc biệt là phân cấp xuống các địa phương và cơ sở; tiếp tục xây dựng ban hành và chuẩn hoá quy trình nội bộ, giải quyết thủ tục hành chính của các lĩnh vực theo hướng hiện thực hoá, chú trọng lưu thông, giải quyết thủ tục hành chính giữa các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ và triển khai thực hiện kế hoạch rà soát, đơn giản hoá thủ tục hành chính nội bộ; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính; tăng dần mức độ cung cấp tỷ lệ hồ sơ giải quyết đối với các thủ tục hành chính.  

Siết chặt kỷ luật, nâng cao hiệu quả và trách nhiệm người đứng đầu

Ông Nguyễn Kim Tuyển, Quyền Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ phát biểu tại Hội nghị

Đối với cải cách hành chính công, rà soát, cập nhật và hoàn thiện, đồng bộ hệ thống văn bản quy định về quản lý hành chính, kế toán, đầu tư đảm bảo phân bổ, sử dụng ngân sách và các nguồn chi phí khác minh bạch; rà soát, sửa đổi, xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá dịch vụ sự nghiệp; tăng cường quản lý, sử dụng tài sản công; quản lý và xét duyệt quyết toán của cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ; tăng cường công tác giám sát tài chính đối với các doanh nghiệp thuộc Bộ.

Tiếp tục rà soát, đánh giá việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của đơn vị; có cơ chế phối hợp hiệu quả hoạt động của các đơn vị theo Nghị định 68/2022/NĐ-CP; hướng dẫn xây dựng hoàn thiện, triển khai áp dụng vị trí việc làm vào công tác quản lý cán bộ gắn với tinh giản biên chế; cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức vị trí việc làm theo Nghị định số 62/2020/NĐ-CP; hoàn thiện chương trình trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập của ngành TN&MT đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

Ông Tuyển cũng cho biết thêm những quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trong các đơn vị thuộc Bộ; thi tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, xét thăng hạng viên chức theo quy định; tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức và viên chức,...

Siết chặt kỷ luật, nâng cao hiệu quả và trách nhiệm người đứng đầu

Theo ông Lê Vũ Tuấn Anh, Chánh Thanh tra Bộ TN&MT, năm 2024 là năm đầu tiên thực hiện theo Luật Thanh tra mới bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/7/2023. Trước đây, Bộ TN&MT có 3 đơn vị được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành, đó là các Tổng cục: Đất đai, Địa chất Khoáng sản và Môi trường. Nhưng từ năm 2024, áp dụng Luật Thanh tra mới, chỉ có Thanh tra Bộ thực hiện chức năng này. 

Trong quá trình thực hiện và xây dựng kế hoạch, cần chuẩn bị về con người cũng như chi phí để thực hiện các nhiệm vụ đột xuất với tỷ lệ 40/60 (kế hoạch/đột xuất). Sau khi Bộ phê duyệt kế hoạch, các đơn vị phải xây dựng kế hoạch kiểm tra chi tiết, việc này phải được tiến hành ngay từ đầu năm và kết thúc trước ngày 15/12/2024. 

Siết chặt kỷ luật, nâng cao hiệu quả và trách nhiệm người đứng đầu

Chánh Thanh tra Bộ TN&MT Lê Vũ Tuấn Anh phát biểu tại Hội nghị

Năm 2024, Chính phủ có khả năng sẽ phê duyệt Nghị định về các đơn vị được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành, các đơn vị phải luôn trong tâm thế khi Nghị định có hiệu lực sẽ xây dựng Kế hoạch thanh tra để bổ sung vào 6 tháng cuối năm của mình. Do đó, ngay từ bây giờ, lãnh đạo các đơn vị cần thu thập thông tin dữ liệu để có nội dung bổ sung cho kế hoạch thanh tra 6 tháng cuối năm 2024.  

Trong quá trình thanh tra, kiểm tra cần tăng cường giám sát theo quy định để các đoàn thanh tra, kiểm tra theo quy định đầy đủ, khách quan, công minh. Các đơn vị có sự đổi mới để hạn chế tối đa thời gian lưu trú tại địa phương, gây ảnh hưởng đến hoạt động của các đơn vị, tổ chức.  

Ngoài ra, Chánh Thanh tra Bộ TN&MT Lê Vũ Tuấn Anh cũng đề nghị Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường hợp tác để xây dựng cơ sở dữ liệu liên quan đến công tác thanh tra. "Hiện nay đã có cơ sở dữ liệu liên quan đến công tác đơn thư, Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường có thể mở rộng phần mềm này để các địa phương có thể truy cập và cập nhật vào cơ sở dữ liệu để có thông tin để giải quyết khiếu nại, phát sinh từ cơ sở". Chánh Thanh tra nêu ý kiến

Siết chặt kỷ luật, nâng cao hiệu quả và trách nhiệm người đứng đầu

Ông Lê Phú Hà, Cục trưởng Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường cho biết, Quyết định 417/QĐ-BTNMT năm 2021 về Chương trình chuyển đổi số TN&MT đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của Bộ TN&MT đặt mục tiêu đến năm 2025 triển khai phê duyệt 11 chỉ tiêu, trong đó 4/11 chỉ tiêu đã hoàn thành được 80%; 5/11 chỉ tiêu đạt từ 50-80% (dự kiến hoàn thành trong năm 2025); 2/11 chỉ tiêu đạt < 50%. 

Qua triển khai thực hiện, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao và tạo điều kiện Lãnh đạo Bộ TN&MT, lãnh đạo các đơn vị, chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin đã chứng minh được tính hiệu quả trong quá trình thực hiện, tạo đột phá và động lực cho Ngành trong thời gian qua. Tuy nhiên, do yêu cầu thực tiễn của công tác chuyển đổi số, công tác xây dựng cơ sở dữ liệu, đảm bảo dữ liệu đủ sạch, sống có khối lượng ngày càng lớn, yêu cầu ngày càng cao và thay đổi liên tục, phát sinh nhiều nội dung, đối tượng mới; ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số còn hạn chế so với yêu cầu.

Siết chặt kỷ luật, nâng cao hiệu quả và trách nhiệm người đứng đầu

Cục trưởng Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường Lê Phú Hà phát biểu tại Hội nghị

Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính bám sát vào các Nghị quyết của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ và các Chương trình công tác của Bộ TN&MT cũng như hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông, Cục đã xây dựng dự thảo Kế hoạch chuyển đổi số và an toàn thông tin năm 2024 của Bộ, trong đó có những mục tiêu như: Tiếp tục thực hiện để đạt được mục tiêu đề ra trong kế hoạch chuyển đổi số chung của Chính phủ cũng như của ngành TN&MT; 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện để cung cấp dịch vụ trực tuyến toàn trình; 60% dịch vụ công hành chính phát sinh hồ sơ trực tuyến, hồ sơ hành chính được xử lý hoàn toàn trên môi trường mạng; > 85% người dân, doanh nghiệp hài lòng về giải quyết thủ tục hành chính; duy trì 100% hồ sơ công việc tại Bộ TN&MT được xử lý trên môi trường mạng; 80% báo cáo tổng hợp, báo cáo định kỳ, báo cáo thống kê của Bộ và ngành thực hiện hoàn toàn trên môi trường mạng; các cuộc họp sử dụng môi trường trực tuyến và tài liệu điện tử; 100% công chức được trang bị chữ ký số, định danh và xác thực trên các hệ thống thông tin cũng như hệ thống phục vụ cho việc giải quyết thủ tục hành chính; 100% cán bộ công chức được tập huấn và phổ cập kiến thức về kỹ thuật số. 

Ông Lê Phú Hà cũng cho biết, Cục đang triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có xây dựng thể chế số, triển khai Chính phủ số, phát triển nền tảng số, hạ tầng số dùng chung trong ngành TN&MT, phát triển dữ liệu số trong đó trọng tâm là xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Ông Lê Phú Hà mong muốn Lãnh đạo Bộ, lãnh đạo các đơn vị tiếp tục quan tâm Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường triển khai hoàn thành tốt nhiệm vụ.  

Siết chặt kỷ luật, nâng cao hiệu quả và trách nhiệm người đứng đầu

Ông Nguyễn Thạc Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ cho biết, năm 2024, theo kế hoạch các đơn vị sẽ triển khai thực hiện 6 công trình khoa học cấp Bộ. Các nhiệm vụ này cơ bản đã được phê duyệt và triển khai, đến nay đã đáp ứng một phần các chương trình KHCN cấp Bộ, giải quyết các vấn đề liên quan đến các lĩnh vực của ngành TN&MT có tính chất liên ngành, liên lĩnh vực.  

Về công tác xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn, trong những năm qua các lĩnh vực như địa chất khoáng sản, môi trường, khí tượng thuỷ văn, đo đạc bản đồ, tài nguyên nước, đất đai đã triển khai xây dựng các hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn theo chương trình xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của Bộ TN&MT đến năm 2024. Các quy chuẩn, tiêu chuẩn này là cơ sở để các lĩnh vực xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật cho từng lĩnh vực.

Trong Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Bộ đã phê duyệt danh mục ban hành sửa đổi các quy chuẩn về môi trường. Theo đó, lĩnh vực môi trường đã có kế hoạch xây dựng hệ thống quy chuẩn môi trường, tuy nhiên đến thời điểm này mới ban hành được 5/15 quy chuẩn trong quy hoạch và năm 2023 có bổ sung thêm một số quy chuẩn để thực hiện. Những lĩnh vực khác như địa chất khoáng sản, tài nguyên nước... thời gian tới sẽ triển khai thi hành Luật Tài nguyên nước cũng như Luật Địa chất khoáng sản sẽ tiếp tục xây dựng các quy chuẩn để phục vụ triển khai thi hành Luật. 

Siết chặt kỷ luật, nâng cao hiệu quả và trách nhiệm người đứng đầu

Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Thạc Cường phát biểu tại Hội nghị

Đối với các Viện nghiên cứu trực thuộc Bộ, hiện nay việc tự chủ của các đơn vị được khoảng 30%, theo quy định của Bộ Tài chính chi thường xuyên cho các đơn vị mỗi năm sẽ giảm 3%, việc này đòi hỏi mức độ tự chủ của các đơn vị sẽ phải ngày càng tăng. Do đó các tổ chức KH&CN cũng như các đơn vị trực thuộc Bộ cần nỗ lực triển khai thực hiện các nhiệm vụ ngoài những nhiệm vụ cấp Bộ. 

Ông Cường cho biết thêm, Bộ KH&CN đã phê duyệt chương trình bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai, đã xây dựng về KH&CN biển, Đồng bằng sông Cửu Long và tới đây sẽ phê duyệt chương trình phục vụ phát triển vùng Tây Bắc. Các đơn vị cần căn cứ vào thông báo của Bộ KH&CN chủ động, đề xuất để Vụ tham mưu, báo cáo Lãnh đạo Bộ xác định các nhiệm vụ cần triển khai cho giai đoạn 2021 - 2030.  

Siết chặt kỷ luật, nâng cao hiệu quả và trách nhiệm người đứng đầu

Quang cảnh Hội nghị

Năm 2024, Bộ TN&MT đặt ra các mục tiêu cần phấn đấu hoàn thành như: Xây dựng chính sách để Quốc hội thông qua dự án Luật Đất đai (sửa đổi); trình Chính phủ dự án Luật Địa chất và Khoáng sản; ban hành các văn bản dưới Luật giải quyết các vướng mắc đặt ra từ thực tiễn; tiếp tục đơn giản hóa 15-20% thủ tục hành chính và chi phí tuân thủ thủ tục trong lĩnh vực TN&MT theo mục tiêu đặt ra; chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm; thực hiện cung cấp dịch vụ công thiết yếu; rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính,...

Bên cạnh đó, Bộ TN&MT quyết tâm đưa vào vận hành hệ thống thông tin đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thống nhất, tập trung, kết nối liên thông giữa các ngành; hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu đơn vị hành chính cấp huyện; vận hành cổng thông tin địa lý quốc gia, dữ liệu quan trắc, điều tra cơ bản TN&MT. Đồng thời, chuẩn hóa các quy trình điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình hoặc một phần đối với các thủ tục thiết yếu để hướng dẫn các địa phương thực hiện các thủ tục dịch vụ công về Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất khi thực hiện các quyền.

Lĩnh vực môi trường phấn đấu nâng xếp hạng chỉ số Chất lượng môi trường lên 10 bậc và cải thiện chỉ số thành phần môi trường: 95% chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thu gom, xử lý bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn; 100% hồ chứa thuỷ điện lớn đang vận hành được kiểm soát, giám sát trực tuyến; khoảng 700 hồ chứa thủy điện, thủy lợi được xác định và công bố dòng chảy tối thiểu sau đập; 20% số trạm quan trắc khí tượng thuỷ văn được tự động hóa để từng bước hình thành mạng lưới quan trắc KTTV hiện đại và tự động hoàn toàn, kết nối, chia sẻ số liệu với các nước trong khu vực, trên thế giới; 100% thiên tai bão, lũ, được giám sát, dự báo, cảnh báo kịp thời, đủ độ tin cậy; hình thành mạng lưới quan trắc khí tượng thuỷ văn kết nối trong lưu vực sông Mê Công; tăng cường năng lực giám sát môi trường, khí tượng thuỷ văn.

Cùng với đó là hoàn thiện hệ quy chiếu quốc gia; xây dựng cơ sở dữ liệu đo đạc bản đồ và viễn thám đồng bộ, hiện đại, cập nhật kịp thời cung cấp cho các Bộ, ngành và địa phương triển khai tổ chức thực hiện các quy hoạch đã được phê duyệt. 39% diện tích vùng biển được điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển ở tỷ lệ bản đồ 1:500.000; 80% diện tích đất liền được lập bản đồ địa chất khoáng sản ở tỷ lệ 1:50.000.

Như vậy, những yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra cho năm 2024 là rất nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang, có ý nghĩa quan trọng đối với việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra tại Chương trình hành động của ngành TN&MT thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Bộ trưởng Bộ TN&MT Đặng Quốc Khánh đề nghị các đồng chí Lãnh đạo Bộ, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ quán triệt tinh thần hành động quyết liệt, kịp thời, hiệu quả trong toàn hệ thống cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, chỉ đạo điều hành quyết liệt, hiệu quả. Bộ trưởng mong muốn và tin tưởng rằng: cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bộ sẽ tiếp tục phát huy những kết quả, thành tích nổi bật đã đạt được trong năm 2023, tổ chức thực hiện, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, giải pháp đã được cụ thể hóa trong các chương trình, kế hoạch công tác năm 2024.

Tú Quyên

Tin tức

Điều tiết, cân đối thị trường bất động sản, bảo đảm chỗ ở cho người dân

Thủ tướng: Tập trung tháo gỡ vướng mắc pháp lý để huy động nguồn lực, ưu tiên tăng trưởng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp lãnh đạo chủ chốt

Bám sát thực tiễn, bảo đảm Luật Đất đai được thực thi thông suốt

Tài nguyên

Doanh nghiệp bất động sản TPHCM ‘than’ khó định giá đất

Cần Thơ được chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện Khu đô thị và Khu công nghệ thông tin tập trung

Hoàn thiện Dự thảo Nghị định quy định về giá đất

Hà Nam sẽ diễn ra đấu giá dự án đầu tư xây dựng Khu trung tâm thương mại kết hợp nhà ở hơn 220 tỷ đồng

Môi trường

Hội nghị giao ban kiểm soát ô nhiễm môi trường miền Trung và Tây Nguyên

Tuyên Quang hoàn thành trước 1 năm Đề án trồng 1 tỷ cây xanh

Quảng Ninh: Thu gom hàng trăm mét khối rác trôi nổi trên vịnh Hạ Long sau mưa

Xuất hiện hiện tượng giống thủy triều đỏ tại vùng biển Thổ Châu

Video

Tạp chí Tài nguyên và Môi trường 20 năm xây dựng và phát triển

Kỷ niệm 20 năm Tạp chí Tài nguyên và Môi trường và ra mắt kỷ ra mắt chuyên trang tiếng Anh

Tình yêu Môi trường

Thế giới lo sợ vì biến đổi khí hậu đã “Ngoài tầm kiểm soát” và kêu gọi hành động toàn cầu

Khoa học

16/28 ủy viên là thành viên mới tham gia Hội đồng Giáo sư nhà nước

Sinh viên Bách khoa dùng vỏ chuối chế tạo Pin Lithium về nhất thi khởi nghiệp

Bước tiến mới của nhà khoa học gốc Việt tại NUS: Phát triển aerogel làm mát bức xạ và hấp thụ sóng điện từ

Đánh giá hiện trạng cấp nước sạch nông thôn ở huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang

Chính sách

Việc sử dụng đất phải tuân theo những nguyên tắc nào của Luật Đất đai?

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Giám đốc Sở TN&MT Ninh Bình: Đề xuất Bộ TN&MT có định hướng cụ thể về công nghệ xử lý chất thải

“Người sử dụng đất” được hiểu như thế nào theo quy định của Luật Đất đai năm 2024?

Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng Luật Đất đai năm 2024 là gì?

Phát triển

Đến năm 2030, du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển theo hướng tăng trưởng xanh

Sức mạnh của AI và chuyển đổi số trong công tác dự báo khí tượng thủy văn

Nguồn lực đầu tư cho phát triển văn hóa

Nền kinh tế báo chí - truyền thông Việt Nam: Toàn cảnh và những nút thắt

Diễn dàn

Chuyên gia cảnh báo TPHCM sẽ tiếp tục có mưa đá

Bến Tre: Tiếp tục nỗ lực triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp trong công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt

Thanh Hóa hơn 28.492 ha rừng được cấp Chứng chỉ quản lý rừng bền vững

Thời tiết ngày 14/6: Bắc Bộ nắng gắt, đêm mưa lớn