Phổ biến Luật Đất đai 2024 tại Thanh Hóa - Bài 3: Nhiều chuyển biến tích cực trong công tác quản lý đất đai

31/03/2024

TN&MTNhiều địa phương của tỉnh Thanh Hóa trong thời gian qua đã thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, đạt được nhiều kết quả tích cực. Đây là cơ sở để các địa phương hướng tới tuyên truyền, phổ biến Luật Đất đai 2024 một cách sâu rộng, đến từng người dân, sớm đưa Luật vào cuộc sống.

Luật Đất đai 2024 sẽ tháo gỡ các vướng mắc

Tại huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa), thời gian qua UBND huyện đã chỉ đạo phòng chuyên môn tham mưu ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai trên địa bàn, công tác quản lý đất đai từ đó cũng tạo ra chuyển biến tích cực. Cụ thể, năm 2023 huyện đã tổ chức đấu giá đất ở thành công với 208 lô đất, diện tích  2,63 ha, số tiền trúng đấu giá 138.862 triệu đồng; tổ chức đấu giá 319 lô đất tại thị trấn Thiệu Hóa, xã Thiệu Long và xã Thiệu Quang. Công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) được triển khai quyết liệt, đạt hiệu quả cao với 45/59 dự án với 135,33 ha, bằng 190,2% so với năm 2022. Thực hiện các thủ tục liên quan đến giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được siết chặt với 1.169 giấy được giải quyết, trong đó cấp tồn đọng 460/350 giấy, đạt 131,4% kế hoạch; hoàn thành giao đất ở và xây dựng nhà ở cho 28 hộ đồng bào sinh sống trên sông tại xã Thiệu Vũ, được tỉnh đánh giá cao.


Ông Lê Xuân Hoàn, Phó Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa

Ông Lê Xuân Hoàn, Phó Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa cho biết: Thực hiện Luật Đất đai 2013, những năm qua, công tác quản lý sử dụng đất đai trên địa bàn huyện đã đạt nhiều kết quả quan trọng, nhất là các công trình giao thông, xây dựng góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thi hành Luật cũng bộc lộ tồn tại, thiếu đồng bộ, dẫn đến nguồn lực đất đai chưa được phát huy đầy đủ và bền vững.

Luật Đất đai 2024 đã thể chế hóa đầy đủ chủ trương của Đảng và tháo gỡ cơ bản các vướng mắc, tồn tại của Luật Đất đai 2013. Hoàn thiện các quy định về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Công khai, minh bạch, bình đẳng trong giao đất, cho thuê đất; chủ yếu giao đất, cho thuê đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất nhằm tăng thu ngân sách nhà nước và huy động các nguồn lực xã hội, trong đó phân định rõ trường hợp áp dụng đấu giá, đấu thầu, quy định cụ thể tiêu chí, điều kiện thực hiện đấu giá, đấu thầu. Tôi tin tưởng rằng Luật Đất đai 2024 sẽ sớm đi vào thực tiễn, đáp ứng được yêu cầu thực tế, tháo gỡ vướng mắc ở địa phương, khơi thông nguồn lực đất đai- ông Lê Xuân Hoàn chia sẻ!.

Luật đảm bảo sự công bằng, công khai và minh bạch

Tại huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa), công tác quản lý nhà nước về đất đai luôn được duy trì. Trong năm 2023, huyện Thọ Xuân đã tập trung cấp và đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSD) đất cho các hộ gia đình và cá nhân; tổ chức lập danh mục thu hồi đất đối với 41 dự án, chuyển mục đích đất đối với 42 dự án, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Công tác bồi thường, GPMB, được quan tâm chỉ đạo quyết liệt, trọng tâm là giải quyết các khó khăn, vướng mắc về xác định nguồn gốc đất, cơ chế, chính sách cho người có đất bị thu hồi; triển khai đợt cao điểm 60 ngày đêm thực hiện GPMB các dự án trọng điểm trên địa bàn. Đến nay đã triển khai thực hiện 37/45 dự án với tổng diện hoàn thành GPMB 83,17 ha/56,37 ha đạt 147,5% KH tỉnh giao.

Để đảm bảo các điều kiện thi hành Luật Đất đai năm 2024, nhanh chóng đưa Luật vào cuộc sống ngay khi có hiệu lực thi hành, UBND huyện Thọ Xuân sẽ chỉ đạo Phòng TN&MT huyện chủ trì, phối hợp với các ban, ngành liên quan xây dựng và triển khai chương trình kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật đất đai, góp phần nâng cao hơn nữa nhận thức chính sách, pháp luật về đất đai cho cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư, đặc biệt là trong cộng đồng dân cư tại các xã miền núi,  người dân tộc thiểu số.


Huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Ông Lê Ngọc Quân, Trưởng Phòng TN&MT huyện Thọ Xuân cho biết: Luật Đất đai đã được sửa đổi toàn diện, có nhiều điểm mới, trong đó Luật đã quan tâm giải quyết các vướng mắc, bất cập trong thi hành Luật Đất đai; tập trung hoàn thiện những quy trình, điều kiện thực hiện các nhiệm vụ có liên quan trực tiếp đến người dân, đảm bảo tính công bằng, công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất, sự tham gia và đồng thuận của người dân trong công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Để Luật sớm đưa vào cuộc sống, huyện Thọ Xuân đang chuẩn bị công tác tuyên truyền, triển khai thông qua nhiều hình thức đa dạng, phong phú, lồng ghép qua các hội nghị, các hoạt động của đoàn thể, phương tiện truyền thanh địa phương,… phù hợp với từng địa bàn dân cư, với phương châm “thường xuyên liên tục”, “mưa dầm thấm lâu”.  Từ đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về đất đai của các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân sử dụng đất, đưa Luật Đất đai đi vào thực tiễn cuộc sống một cách sinh động, thiết thực.


Công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường được tỉnh Thanh Hóa chú trọng

Tập trung triển khai tuyên truyền sâu rộng, đồng bộ

Trong năm 2023, tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất 89 dự án, với tổng diện tích 672,13ha. Cấp 141 GCNQSDĐ cho tổ chức theo quy định. Đã lập 33.520 bản trích lục, trích đo, đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính (tương ứng với 115.197 thửa đất, diện tích 960.952ha) phục vụ giao đất, thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp GCNQSDĐ, cấp giấy phép hoạt động khai thác khoáng sản. Công tác bồi thường, GPMB được tập trung chỉ đạo quyết liệt. Thường xuyên bám sát cơ sở tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc về xác định nguồn gốc đất đai, cơ chế, chính sách pháp luật cho người có đất bị thu hồi; đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo bàn giao đất kịp thời cho các nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án đầu tư, đặc biệt là các dự án lớn, trọng điểm.


Thành phố Thanh Hóa

Theo Sở TN&MT Thanh Hóa, để chủ động thực hiện tốt công tác phổ biến Luật Đất đai (sửa đổi), Sở sẽ tiếp tục chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, nâng cao chất lượng lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện tốt công tác quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai, các mỏ khoáng sản của tỉnh. Xây dựng và vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai. Quản lý, vận hành, nâng cấp hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quản lý tài nguyên và môi trường tỉnh Thanh Hóa, đảm bảo kết nối liên thông với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của Bộ Tài nguyên và Môi trường và tạo thuận lợi để các sở, ngành trong tỉnh chia sẻ, tiếp cận thông tin, dữ liệu cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp.

Trên cơ sở chỉ đạo của Bộ TN&MT, UBND tỉnh Thanh Hóa, Sở đã có văn bản đề nghị UBND cấp huyện, các đơn vị chức năng trong tỉnh tăng cường phối hợp thực hiện tuyên truyền phổ biến Luật Đất đai. Trong đó, Sở TT&TT; Đài PT&TH Thanh Hóa; Báo Thanh Hóa tăng cường chỉ đạo công tác xây dựng chương trình, chuyên mục về pháp luật đất đai để tuyên truyền, đưa tin, đặc biệt là các chính sách mới về đất đai. Tham mưu xây dựng Kế hoạch tuyên truyền Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh để báo cáo UBND tỉnh phê duyệt và quán triệt, triển khai sâu rộng, đồng bộ trên toàn tỉnh.

Hoàng Anh

Where you can buy Louis Vuitton Replica :

hermes pas cher louis vuitton neverfull replica louis vuitton scarf replica gucci backpack replica louis vuitton outlet nederland dior tasche replica replica chanel wallet louis vuitton duffle bag replica Replica chanel replica chanel wallet louis vuitton messenger bag replica dior tasche replica fake Louis Vuitton shoes replica gucci shoes van cleef replica chanel imitazioni replica celine Louis Vuitton Taschen replica hermes pas cher louis vuitton messenger bag replica LOUIS VUITTON sunglasses replica replica cartier love bracelet replica louis vuitton m40780 louis vuitton imitate kaufen fake louis vuitton tas kopen fake louis vuitton wallet louis vuitton scarf replica chanel imitazioni perfette replica louboutin replica celine replica Louis Vuitton shoes goyard replica cartier love imitazione fake Louis Vuitton shoes gucci scarf replica borse louis vuitton replica replica Louis Vuitton supreme Backpack Louis Vuitton replica replique Sac Louis Vuitton chanel replica louis vuitton keepall replica zaino louis vuitton falso replica Jordan 1 cartier love ring replica dior replica chanel replica fake louis vuitton shoes louis vuitton shoes replica replica louis vuitton wallet imitazioni louis vuitton

Tin tức

Cử tri, Nhân dân trong và ngoài nước đánh giá cao ngành Tài nguyên và Môi trường trong triển khai công tác bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thủ tướng phát lệnh khởi công mở rộng nhà ga T2 sân bay Nội Bài

Ưu tiên các dự án kết nối liên vùng, hạ tầng năng lượng tái tạo

Tài nguyên

Đảm bảo an ninh nguồn nước vì mục tiêu phát triển bền vững

Điều kiện có hiệu lực của hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 và Luật Đất đai năm 2024

Tắc khâu thẩm định giá đất tại TPHCM: Hồ sơ dồn cục, dự án 'chết đứng'

Bảo vệ môi trường, không gây xói lở khi khai thác cát, sỏi

Môi trường

Việt Nam đã đưa bảo tồn đa dạng sinh học là một vấn đề quốc gia

Bàn giao cá thể đồi mồi dứa quý hiếm

Nâng cao nhận thức của phụ nữ trong công tác bảo vệ môi trường

Hãy là một phần của Kế hoạch đa dạng sinh học

Video

Kỷ niệm 20 năm Tạp chí Tài nguyên và Môi trường và ra mắt kỷ ra mắt chuyên trang tiếng Anh

Tình yêu Môi trường

Thế giới lo sợ vì biến đổi khí hậu đã “Ngoài tầm kiểm soát” và kêu gọi hành động toàn cầu

Dự án Luật địa chất và khoáng sản sửa đổi khắc phục hạn chế để phát huy nguồn lực khoáng sản

Khoa học

Hệ thống mạng dự phòng đăng ký đất đai Đà Nẵng bị tấn công

Chuẩn bị diễn ra Triển lãm Quốc tế Điện tử & Thiết bị Thông minh Việt Nam (IEAE)

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ chào mừng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam

Thứ trưởng Bộ KH-CN: Không đầu tư nghiên cứu chỉ để có bài báo quốc tế

Chính sách

Thái Bình: Tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn

Thanh Hóa: Thu hồi hơn 28.000 m2 đất dự án Trung tâm Thương mại và Tổ chức sự kiện APG - Plaza Cổ Định

Đắk Nông: Xưởng sản xuất đá bazan không phép hoạt động ra sao khi cơ quan chức năng đã vào cuộc

Hà Nội lập xong đề án xử lý ô nhiễm sông Tô Lịch, Kim Ngưu

Phát triển

Quảng Trị: Đầu tư dự án Khu liên hợp xử lý chất thải 131 tỷ đồng

Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ công trình kiến trúc kiệt tác của nhân loại

Khai mạc Đại hội Hội chiếu sáng Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2024-2029

Chuyển đổi số: Chìa khóa phát triển nông nghiệp xanh, bền vững

Diễn dàn

Thời tiết ngày 20/5: Nhiều khu vực trên cả nước có mưa dông

Thời tiết ngày 19/5: Bắc Bộ mưa to, từ Nghệ An đến Phú Yên nắng nóng

Thời tiết ngày 18/5: Hà Nội ngày nắng, nhiệt độ cao nhất 32 độ

Huy động nguồn lực phát triển hydrogen: Mở ra không gian phát triển mới