Những ý kiến được quan tâm tại Hội nghị hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2024

13/04/2024

TN&MTMới đây, Bộ TN&MT đã tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số 12/2024/NĐ-CP của Chính phủ và lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2024, diễn ra trong 02 ngày 11 - 12/4 tại tỉnh Long An. Nhiều ý kiến được đưa ra trong Hội nghị.

Tham dự Hội nghị, có rất nhiều đại biểu quan tâm đến những quy định mới về Luật Đất đai (sửa đổi), trong đó, vấn đề xác định giá đất luôn được đóng góp nhiều ý kiến, nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác định giá đất tại địa phương, phát huy nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế - xã hội.

Theo Bộ TN&MT, pháp luật Đất đai năm 2013 đã cơ bản tạo hành lang pháp lý đồng bộ, quy trình đảm bảo chặt chẽ; thông qua công tác định giá đất cụ thể, giá đất đã cơ bản phù hợp với giá thị trường, hạn chế thất thu ngân sách nhà nước, đảm bảo quyền lợi của người có đất bị thu hồi. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, một số quy định về giá đất đã bộc lộ tồn tại, hạn chế, một số địa phương còn lúng túng trong áp dụng thực hiện và làm ảnh hưởng đến tiến độ xác định giá đất.

Thực hiện Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2023, số 74/NQ-CP, ngày 7/5/2023 và các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Bộ TN&MT đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 12/2024/NĐ-CP, ngày 5/02/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 44/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất và Nghị định số 10/2023/NĐ-CP, ngày 03/4/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai. Nghị định số 12/2024/NĐ-CP ra đời nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác định giá đất tại địa phương, phát huy nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế - xã hội.

Những ý kiến được quan tâm tại Hội nghị hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2024
Hội nghị triển khai Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2024

Trong đó, Nghị định số 12/2024/NĐ-CP có một số quy định mới về giá đất gồm: Phương pháp định giá đất, bãi bỏ phương pháp chiết trừ; sửa đổi, bổ sung nội dung, điều kiện áp dụng, trình tự, thủ tục áp dụng các phương pháp so sánh, thu nhập, thặng dư và hệ số điều chỉnh giá đất; bổ sung quy định về các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất trong phương pháp so sánh; sửa đổi, bổ sung quy định về thông tin để áp dụng các phương pháp định giá đất, đồng thời quy định trách nhiệm của đơn vị xác định giá đất khi thu thập thông tin và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc cung cấp thông tin được chú trọng.

Giá đất cụ thể, bổ sung thẩm quyền quyết định giá đất cụ thể và trình tự, thủ tục xác định giá đất cụ thể của Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với trường hợp được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương; bổ sung quy định về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc tổ chức, xác định giá đất cụ thể; sửa đổi, bổ sung quy định về việc hoàn thiện hồ sơ phương án giá đất; bỏ quy định về kế hoạch định giá đất cụ thể.

Lựa chọn tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất cụ thể, bổ sung quy định đối với trường hợp không lựa chọn được tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất thì giao nhiệm vụ cho đơn vị sự nghiệp công có chức năng tư vấn xác định giá đất hoặc thành lập Tổ công tác liên ngành; sửa đổi điều kiện hành nghề tư vấn xác định giá đất.

Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể, sửa đổi, bổ sung về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong quá trình chuẩn bị hồ sơ phương án giá đất để trình Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể; thành phần, trình tự hoạt động, nội dung thẩm định của Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể.

Quy định chuyển tiếp, quy định xử lý đối với trường hợp đã có quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất,… theo đúng quy định của pháp luật đất đai và quy định khác của pháp luật có liên quan mà không thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai trước ngày Nghị định số 12/2024/NĐ-CP có hiệu lực thi hành nhưng chưa quyết định giá đất cụ thể. Ngoài ra, bổ sung quy định người sử dụng đất phải nộp bổ sung khoản tiền đối với thời gian chưa tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất thực hiện theo quy định tại Nghị định của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất. Ngoài ra, Nghị định còn bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung một số từ ngữ; các Phụ lục về ví dụ các phương pháp định giá đất, mẫu phiếu thu thập thông tin để định giá đất cụ thể, mẫu báo cáo thuyết minh xây dựng phương án giá đất, mẫu Chứng thư định giá đất…

Những ý kiến được quan tâm tại Hội nghị hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2024
Rất đông các đại biểu tham dự hội nghị

Phát biểu đóng góp tại Hội nghị, ông Nguyễn Chí Kiên, Phó Giám đốc Sở TN&MT TP. Cần Thơ cho biết, cơ bản thống nhất nội dung dự thảo các nghị định, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai. Trong đó, có Dự thảo nghị định quy định về giá đất thì, tại Khoản 3, Điều 3, “Thửa đất so sánh là thửa đất có cùng mục đích sử dụng đất với thửa đất cần định giá đã chuyển nhượng trên thị trường mà người sử dụng đất đủ điều kiện thực hiện các quyền theo quy định của Luật Đất đai, trúng đấu giá quyền sử dụng đất mà người trúng đấu giá đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá”.

Cần xem xét thêm tình hình thực tế trong việc lựa chọn tài sản so sánh có cùng mục đích với thửa đất cần định giá rất khó khăn, nhất là khu vực các tỉnh phía nam hoặc ở khu vực nông thôn. Thực tế các thửa đất 1 mục đích rất ít, chủ yếu đa mục đích. Do đó, kiến nghị quy định cụ thể việc lựa chọn tài sản so sánh trong trường hợp này. Nếu không quy định cụ thể, sẽ khó khăn trong việc định giá đất, nhất là trong định giá áp dụng phương pháp so sánh và phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất khi không chọn được tài sản so sánh tương đồng về mục đích sử dụng đất.

Tại Điều 5, quy định về các thông tin để áp dụng phương pháp định giá đất, nhằm rút ngắn thời gian định giá đất, tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp cận thông tin trước khi đề nghị cung cấp theo quy định. Kiến nghị cần quy định việc công khai các thông tin quy định tại Điều này trên Cổng thông tin điện tử của các đơn vị để kịp thời cung cấp thông tin cho các đơn vị tư vấn tham khảo; Điều 6, quy định về trình tự, nội dung xác định giá đất theo phương pháp so sánh, cần bổ sung trường hợp định giá thửa đất nông nghiệp trong khu vực đô thị mà không có đủ tối thiểu 3 thửa đất so sánh hoặc không thể áp dụng được phương pháp thu thập thì xác định giá của thửa đất cần định giá như đối với giá đất ở cùng vị trí, sau đó điều chỉnh mức chênh lệch theo tỷ lệ phần trăm giữa giá của loại đất cần định giá với giá đất ở trong bảng giá đất tại khu vực có thửa đất cần định giá.

Còn tại Khoản 3, Điều 37, quy định: “Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm lưu trữ toàn bộ kết quả định giá đất cụ thể tại địa phương; thống kê, tổng hợp và báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường về kết quả định giá đất cụ thể tại địa phương trước ngày 15 tháng 01 hàng năm”, cần rà soát quy định tại Khoản 3, Điều 37 và Khoản 4, Điều 31 để thống nhất về thời gian báo cáo Bộ TN&MT. 

Những ý kiến được quan tâm tại Hội nghị hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2024
Ông Nguyễn Chí Kiên - Phó Giám đốc Sở TN&MT TP. Cần Thơ góp ý tại hội nghị

Đại diện Sở TN&MT tỉnh Bến Tre đưa ra ý kiến góp ý, Điều 4 tại Nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất đề nghị xem xét lại nội dung tại Khoản 3, “Giá đất tính thu tiền sử dụng đất khi bồi thường bằng đất có mục đích sử dụng khác với loại đất thu hồi là giá đất được xác định theo bảng giá đất tại thời điểm phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư”. Vì việc quy định về giá đất tính thu tiền sử dụng đất khi bồi thường bằng đất có mục đích sử dụng khác với loại đất thu hồi là giá đất được xác định theo bảng giá đất trong lúc giá đất khi bồi thường là giá đất cụ thể sẽ không tương đồng về giá trị.

Bên cạnh đó, theo quy định tại Luật Đất đai, điều kiện thu thập qua điều tra, khảo sát là khi chưa có thông tin giá đất tại nguồn khác, nhưng trong Nghị định quy định về giá đất mới chưa nêu rõ điều kiện để thực hiện việc thu thập thông tin giá như quy định của Luật Đất đai. Nên cần xem xét sự phù hợp của quy định. Còn với Khoản 3, Điều 38, Nghị định quy định về giá đất: “Thực hiện nghĩa vụ quy định tại Khoản 2, Điều 163, Luật Đất đai”, trong khi Điều 163, Luật Đất đai không có quy định đối với tổ chức tư vấn xác định giá đất. Chính vì vậy, Sở TN&MT Bến Tre đề nghị xem xét sự phù hợp của quy định; đồng thời đề nghị bổ sung nội dung giao Bộ TN&MT xây dựng đề cương, ví dụ như mẫu về bảng giá đất theo từng khu vực để có sự tương đồng về cấu trúc, hình thức trong bảng giá đất giữa các tỉnh. Đặc biệt là giá đất ở các khu vực giáp ranh...

Theo ông Trần Văn Bảy, Phó Giám đốc Sở TN&MT TP. Hồ Chí Minh cũng đưa ra những góp ý trong Dự thảo nghị định về giá đất, cho đến thời điểm hiện tại, TP. Hồ Chí Minh đã khẩn trương thực hiện việc kế thừa Nghị định 12/2024/NĐ-CP và bám sát hướng dẫn những điểm mới khác của nghị định này. Hiện nay, TP. Hồ Chí Minh có hơn 02 triệu thửa đất, nên việc các địa phương phải tự xây dựng hệ số giá đất mới, không theo giá thị trường, và dùng trực tiếp bản giá đất đó để tính, áp dụng cho ngày 01/01/2025 là rất cần thiết.

Riêng đối với trường hợp thu hồi đất, kiến nghị định giá đất, Sở TN&MT TP. Hồ Chí Minh cho rằng cần phải đưa ra ý kiến cụ thể, cho biết chi tiết những thông tin cần thiết, liệt kê đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn quy định để thu hồi đất. Và vấn đề thời điểm xác định giá đất, hiện không biết dựa vào đâu để thực hiện, vì điều đó quyết định phương án giá đất. Nếu như theo quy định pháp luật của Luật Đất đai tại Nghị định 67/2021/NĐ-CP (sửa đổi Nghị định 167/2017, ngày 31/12/2017) của Chính phủ, thì thời điểm xác định giá đất không phải là thời điểm ban hành quyết định, mà là thời điểm thẩm định giá, thẩm định thời điểm nào thì tính giá đó.

Những ý kiến được quan tâm tại Hội nghị hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2024
Bà Trần Thị Thùy Trang - Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Kiên Giang nêu ý kiến

Đóng góp ý kiến tại hội nghị, bà Trần Thị Thùy Trang, Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Kiên Giang nêu, Sở xin có 7 ý kiến góp ý về thẩm quyền chuyển mục đích sử dụng đất; cơ chế thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất; đăng ký nhu cầu sử dụng đất; đất tín ngưỡng; ghi nợ tiền sử dụng đất tái định cư,… Trong đó, có ý kiến đối với việc thực hiện Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 của Chính phủ.

Tại Điều 72, Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 11, Điều 1, Nghị định số 10/2023/NĐ-CP,  ngày 03/4/2023 của Chính phủ. Theo đó, quy định việc cấp Giấy chứng nhận cho người nhận chuyển nhượng công trình xây dựng trong các dự án kinh doanh bất động sản không phải dự án phát triển nhà ở.

Theo bà Trang, hiện nay đối với các dự án đầu tư khu du lịch nghỉ dưỡng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang theo chủ trương đầu tư được duyệt là xây dựng công trình nghỉ dưỡng để cho thuê, không có nội dung cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đối với đất thương mại, dịch vụ, các dự án này đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500; chủ đầu tư các dự án xin cấp sở hữu công trình trên đất, đồng thời xin tách thửa theo quy hoạch chi tiết được phê duyệt chuyển nhượng cho nhà nhà đầu tư thứ cấp (bao gồm chuyển nhượng cho tổ chức và cá nhân) sử dụng.

Do đó, khi định giá đất của các dự án này, căn cứ vào chủ trương đầu tư là cho thuê công trình nghỉ dưỡng, không có nội dung cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất nên xác định doanh thu của dự án là từ việc cho thuê công trình nghỉ dưỡng chứ không xác định theo doanh thu chuyển nhượng công trình nghỉ dưỡng.

Như vậy hiện nay nếu các dự án nêu trên đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về nhà ở, pháp luật về kinh doanh bất động sản được chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thì có phải xác định lại giá đất cụ thể đối với các dự án nêu trên khi thay đổi mục tiêu dự án hay không? Do đó, lãnh đạo Sở TN&MT Kiên Giang kiến nghị trong dự thảo nghị định lần này cũng cần nghiên cứu về nội dung nêu trên,…

Phát biểu kết thúc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến đóng góp rất xác đáng của các đại biểu tham dự hội nghị, cảm ơn những cống hiến rất có giá trị, đúng thực tiễn giúp cho Bộ TN&MT, Ban soạn thảo tiếp thụ, thực hiện, tổng hợp ý kiến đóng góp này để hoàn thiện các Nghị định dướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2024, nhằm đáp ứng kịp thời, đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng khi Luật Đất đai có hiệu lực. Từ đó, giúp chúng ta có đầy đủ quy định hướng dẫn thi hành một cách đồng bộ, mang tính khả thi, phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu đặt ra trong thi hành Luật Đất đai.

Thứ trưởng Lê Minh Ngân mong muốn, các đại biểu cần tiếp tục đóng góp ý kiến, để cơ quan soạn thảo Luật sẽ tiếp thu cho đến đến ngày 30/6. Đối với Ban Soạn thảo khi trình Chính phủ cũng cần đẩy lên hệ thống Cổng thông tin của Bộ TN&MT, để các Sở TN&MT và các Sở ngành khác xem lại ổn chưa, nếu chưa ổn thì phải tiếp tục hoàn thiện thêm nữa, để cùng nhau thống nhất một cách toàn diện. Riêng đối với bảng giá đất lần này có nội dung rất quan trọng, đòi hỏi tất cả phải tập trung cao độ, để góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, phát huy nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Nguyễn Kiên

Where you can buy Louis Vuitton Replica :

hermes pas cher louis vuitton neverfull replica louis vuitton scarf replica gucci backpack replica louis vuitton outlet nederland dior tasche replica replica chanel wallet louis vuitton duffle bag replica Replica chanel replica chanel wallet louis vuitton messenger bag replica dior tasche replica fake Louis Vuitton shoes replica gucci shoes van cleef replica chanel imitazioni replica celine Louis Vuitton Taschen replica hermes pas cher louis vuitton messenger bag replica LOUIS VUITTON sunglasses replica replica cartier love bracelet replica louis vuitton m40780 louis vuitton imitate kaufen fake louis vuitton tas kopen fake louis vuitton wallet louis vuitton scarf replica chanel imitazioni perfette replica louboutin replica celine replica Louis Vuitton shoes goyard replica cartier love imitazione fake Louis Vuitton shoes gucci scarf replica borse louis vuitton replica replica Louis Vuitton supreme Backpack Louis Vuitton replica replique Sac Louis Vuitton chanel replica louis vuitton keepall replica zaino louis vuitton falso replica Jordan 1 cartier love ring replica dior replica chanel replica fake louis vuitton shoes louis vuitton shoes replica replica louis vuitton wallet imitazioni louis vuitton

Tin tức

Toàn văn báo cáo kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước của Chính phủ tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Cử tri, Nhân dân trong và ngoài nước đánh giá cao ngành Tài nguyên và Môi trường trong triển khai công tác bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thủ tướng phát lệnh khởi công mở rộng nhà ga T2 sân bay Nội Bài

Tài nguyên

Đắk Nông: Tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền Luật Đất đai 2024

Thách thức trong hoạt động đầu tư vào lĩnh vực khai khoáng

Ứng dụng khoa học và công nghệ đảm bảo an ninh nguồn nước

Một số quy định mới của Luật Đất đai năm 2024 về cấp “sổ đỏ” có lợi cho người dân   

Môi trường

Việt Nam quyết liệt hành động giải quyết vấn đề bảo tồn đa dạng sinh học

Vườn quốc gia Hoàng Liên (Lào Cai): Tái thả 21 cá thể động vật hoang dã về với tự nhiên

Thả hơn 250.000 con tôm, cua xuống đầm phá Tam Giang - Cầu Hai

Chuyên gia cùng bàn giải pháp cho tác động của Biến đổi khí hậu tại Việt Nam

Video

Kỷ niệm 20 năm Tạp chí Tài nguyên và Môi trường và ra mắt kỷ ra mắt chuyên trang tiếng Anh

Tình yêu Môi trường

Thế giới lo sợ vì biến đổi khí hậu đã “Ngoài tầm kiểm soát” và kêu gọi hành động toàn cầu

Dự án Luật địa chất và khoáng sản sửa đổi khắc phục hạn chế để phát huy nguồn lực khoáng sản

Khoa học

Cần có nhiều chính sách ưu tiên cho các nhà khoa học nữ

Hệ thống mạng dự phòng đăng ký đất đai Đà Nẵng bị tấn công

Chuẩn bị diễn ra Triển lãm Quốc tế Điện tử & Thiết bị Thông minh Việt Nam (IEAE)

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ chào mừng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam

Chính sách

Thành phố Thái Nguyên nói gì về tình trạng ô nhiễm quanh Khu xử lý chất thải rắn Đá Mài?

Hà Nội: Xử lý dứt điểm khai thác cát trái phép tại khu vực giáp ranh

Thanh Hóa: Xử lý nghiêm vi phạm tại các điểm thu mua gỗ rừng tự phát

Thái Bình: Tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn

Phát triển

Quảng Trị: Đầu tư dự án Khu liên hợp xử lý chất thải 131 tỷ đồng

Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ công trình kiến trúc kiệt tác của nhân loại

Khai mạc Đại hội Hội chiếu sáng Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2024-2029

Chuyển đổi số: Chìa khóa phát triển nông nghiệp xanh, bền vững

Diễn dàn

Chính phủ Anh hỗ trợ phát triển 10 dự án các - bon thấp tại Việt Nam

Bắc Kạn: Đất đá sạt lở vào nhà dân, 3 người bị vùi lấp

Khẩn trương khắc phục sạt lở hầm đường sắt tại thị trấn Chí Thạnh, Phú Yên

Thời tiết ngày 22/5: Hà Nội ngày nắng, từ Thanh Hóa vào Nam Bộ mưa to, có nơi mưa rất to