Ngành Tài nguyên và Môi trường đẩy mạnh cải cách, số hoá thủ tục hành chính

17/01/2024

TN&MTNăm 2024, Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục đẩy mạnh Chuyển đổi số, xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu tài nguyên và môi trường; xây dựng, vận hành hệ thống thông tin đất đai (MPLIS), số hoá hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính, hoàn thiện dữ liệu cơ sở nền địa lý quốc gia và các cơ sở dữ liệu quan trọng, cấp bách tạo nền tảng phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, đô thị thông minh…

Quyết liệt từ Bộ …

Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hoá quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đề xuất, trình thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hoá quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ (Quyết định số 721/QĐ-TTg ngày 16/6/2022).

Theo đó, trong tổng số 178 thủ tục hành chính được rà soát, Bộ sẽ thực hiện bãi bỏ, đơn giản hóa 153/178 thủ tục hành chính (đạt 85%). Chỉ số cải cách hành chính của Bộ năm 2022 (Par-index) đạt 86.59/100 điểm xếp thứ 6 trên tổng số 17 các Bộ, cơ quan ngang bộ, tiếp tục duy trì thứ hạng so với năm 2021. Chỉ số chuyển đổi số (DTI) của Bộ năm 2023 đứng thứ 3/17 Bộ, ngành (có dịch vụ công).

Bộ đã vận hành các hệ thống thông tin Chính phủ điện tử phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, quản trị, làm việc của Bộ, ngành Tài nguyên và Môi trường trên môi trường điện tử, trực tuyến; nền tảng kết nối, tích hợp dữ liệu của Bộ đã tích hợp với nền tảng kết nối, chia sẻ dữ liệu quốc gia, với 240 dịch vụ, 10.878.577 giao dịch; số lượng văn bản điện tử (ký số) gửi, nhận qua Trục liên thông văn bản quốc gia và nội bộ là 95.018 văn bản. Cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030 (Để án số 06/CP).

Ngành Tài nguyên và Môi trường đẩy mạnh cải cách, số hoá thủ tục hành chính

Ngành Tài nguyên và Môi trường đẩy mạnh cải cách, số hoá thủ tục hành chính

Toàn bộ 63/63 tỉnh, thành phố đã và đang triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu, trên cả nước đã có cơ sở dữ liệu của 450/705 huyện. Đã kết nối cơ sở dữ liệu đất đai của 63/63 tỉnh, thành phố với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với 461/705 quận/huyện, 6.198/10.599 phường/xã, tổng số hơn 26 triệu thửa đất; cơ bản hoàn thành thí điểm làm giàu, làm sạch dữ liệu về đất đai, thông tin nhà ở trong cơ sở dữ liệu đất đai tại tỉnh Hà Nam và TP. Hà Nội.

Do đó, năm 2024, Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục đẩy mạnh Chuyển đổi số, xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu tài nguyên và môi trường; xây dựng, vận hành hệ thống thông tin đất đai (MPLIS), số hoá hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính, hoàn thiện dữ liệu cơ sở nền địa lý quốc gia và các cơ sở dữ liệu quan trọng, cấp bách tạo nền tảng phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, đô thị thông minh. Chủ động hội nhập với các xu thế của thời đại, huy động các nguồn lực xã hội, hỗ trợ quốc tế thực hiện chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương. Tiếp tục đơn giản hoá thủ tục hành chính trong xây dựng, trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật; tạo lập hành lang pháp lý, cơ sở dữ liệu để thực hiện cung cấp dịch vụ công nhất là trong lĩnh vực đất đai cho người dân. Tập trung xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia. Đẩy mạnh các hệ thống cung cấp các dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp. Tập trung thực hiện và sớm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trong các Chương trình, Chiến lược quốc gia về chuyển đổi số, Chính phủ số.

… Đến địa phương

Ở cấp địa phương, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên cho biết, năm 2024 địa phương này tiếp tục từng bước chuyển đổi số đối với công tác xử lý hồ sơ giao dịch trong lĩnh vực đất đai. Thực hiện môi trường điện tử rút ngắn được thời gian luân chuyển hồ sơ, thay thế cho quy trình xử lý hồ sơ giao dịch giấy bằng công nghệ số, tiến tới “đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực đất đai”. Đáp ứng được việc cung cấp thông tin, kết nối cơ sở dữ liệu đất đai với dữ liệu về dân cư, định danh theo Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 và mục tiêu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hoá phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp theo Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ.

Tại Hà Nội, năm 2023, công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được tập trung thực hiện, trong đó: Cấp Giấy chứng nhận cho người mua nhà tại dự án phát triển nhà ở đạt 80,2%; cấp Giấy chứng nhận cho người mua nhà tái định cư đạt 93,3%; cấp Giấy chứng nhận sau dồn điền đổi thửa đạt 99,21%,… Công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính (đăng ký biến động, giao dịch đảm bảo, đăng ký đất đai,…) tại hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai: Tiếp nhận 458.310 hồ sơ, đã giải quyết 447.612 hồ sơ. Tổng thu luỹ kế đến nay: Dịch vụ công khoảng 201 tỷ đồng; thu phí, lệ phí khoảng 247 tỷ đồng.

Ngành Tài nguyên và Môi trường đẩy mạnh cải cách, số hoá thủ tục hành chính

Công tác cải cách thủ tục hành chính về lĩnh vực tài nguyên môi trường các địa phương được triển khai mạnh

Đại diện UBND tỉnh An Giang cho biết, ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp; chủ động, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp để cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện thông thoáng và hỗ trợ kịp thời các thủ tục hành chính cho nhà đầu tư và doanh nghiệp. Thời gian qua, An Giang đã giải quyết hơn 1.251 hồ sơ (đạt 100%) thực hiện thủ tục hành chính các lĩnh vực đất đai, môi trường, khoáng sản và tài nguyên nước cho các tổ chức trên địa bàn tỉnh. Và giải quyết hơn 222.778 (đạt 96%) hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính các lĩnh vực đất đai, môi trường, tài nguyên nước cho hộ gia đình các nhân trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, rà soát danh mục thủ tục hành chính và tái cấu trúc quy trình, nghiệp vụ thủ tục hành chính cung cấp trên Công dịch vụ công tỉnh,… Tổng nguồn thu từ lĩnh vực tài nguyên và môi trường đóng góp vào ngân sách Nhà nước 921.412 triệu đồng, chiếm 14,4% tỷ trọng trong nguồn thu ngân sách địa phương (trong đó, lĩnh vực đất đai là 465.549 triệu đồng, tỷ trọng 7,28%, lĩnh vực khoáng sản là 51.316 triệu đồng, tỷ trọng 0,8%, lĩnh vực môi trường là 401.186 triệu đồng, tỷ trọng 6,18%).

Theo đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Long, năm 2023 các giao dịch về đất đai của người dân, doanh nghiệp được thực hiện thuận lợi nhờ tỉnh Vĩnh Long đã hoàn thành cơ bản công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân với tổng diện tích cấp là 127.635,2 ha (đạt 99,1% diện tích), tổng số thửa đã cấp Giấy chứng nhận lần đầu là 715.344 thửa đạt 98,5% tổng thửa. Hệ thống cung cấp dịch vụ đo đạc, đất đai của Văn phòng đăng ký đất đai đã từng bước được nâng cấp. UBND tỉnh đã quyết định giao quyền tự chủ cho 03 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở được tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư (đơn vị sự nghiệp nhóm 1).

UBND tỉnh Vĩnh Long đã trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường, ban hành các quyết định, kế hoạch triển khai thực hiện các Nghị quyết, chỉ đạo của Trung ương về lĩnh vực đất đai; tăng cường công tác quản lý nhà nước về giá đất, ủy quyền cho UBND các huyện, thị xã, thành phố quyết định giá đất cụ thể trên địa bàn, giao Văn phòng Đăng ký Đất đai thực hiện việc ký Giấy chứng quyền sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 10/2023/NĐ-CP của Chính phủ. Đồng thời, UBND tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, liên thông cơ sở dữ liệu đất đai với cơ quan thuế và trung tâm hành chính công của tỉnh. Qua đó, đã đáp ứng yêu cầu chỉnh lý, đăng ký biến động, tăng tỷ lệ hồ sơ giải quyết các thủ tục về đất đai đúng hạn cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp và cung cấp thông tin đất đai kịp thời cho tổ chức, cá nhân, cơ quan quản lý nhà nước.

Nhất Nam

Where you can buy Louis Vuitton Replica :

hermes pas cher louis vuitton neverfull replica louis vuitton scarf replica gucci backpack replica louis vuitton outlet nederland dior tasche replica replica chanel wallet louis vuitton duffle bag replica Replica chanel replica chanel wallet louis vuitton messenger bag replica dior tasche replica fake Louis Vuitton shoes replica gucci shoes van cleef replica chanel imitazioni replica celine Louis Vuitton Taschen replica hermes pas cher louis vuitton messenger bag replica LOUIS VUITTON sunglasses replica replica cartier love bracelet replica louis vuitton m40780 louis vuitton imitate kaufen fake louis vuitton tas kopen fake louis vuitton wallet louis vuitton scarf replica chanel imitazioni perfette replica louboutin replica celine replica Louis Vuitton shoes goyard replica cartier love imitazione fake Louis Vuitton shoes gucci scarf replica borse louis vuitton replica replica Louis Vuitton supreme Backpack Louis Vuitton replica replique Sac Louis Vuitton chanel replica louis vuitton keepall replica zaino louis vuitton falso replica Jordan 1 cartier love ring replica dior replica chanel replica fake louis vuitton shoes louis vuitton shoes replica replica louis vuitton wallet imitazioni louis vuitton

Tin tức

Tập đoàn Nhật Bản khởi công dự án nửa tỷ USD từ thông điệp của Thủ tướng

Thủ tướng Phạm Minh Chính: 'Ai có gì góp nấy' để xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người nghèo

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cả nước chung tay để xóa nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước trong năm 2025

Ủy ban Chỉ đạo quốc gia về thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam tổ chức kỳ họp lần thứ I

Tài nguyên

Nguyên nhân khiến hầm Bãi Gió sạt lở, đường sắt Bắc-Nam tê liệt

Phát hiện thêm 22 hang động lung linh huyền ảo tại Quảng Bình

Khẩn trương khắc phục sự cố sạt lở hầm đường sắt khu vực qua đèo Cả

Những ý kiến được quan tâm tại Hội nghị hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2024

Môi trường

Net Zero - cơ hội và thách thức

'Xanh hóa' du lịch, khách muốn có chuyến đi giảm ‘dấu ấn’ môi trường

Khởi động chiến dịch “Nói không với rác nhựa, lưu lại dấu tay xanh" tại Côn Đảo

Ô nhiễm không khí vượt ngưỡng, Hà Nội sẽ phun nước rửa đường trở lại

Video

Kỷ niệm 20 năm Tạp chí Tài nguyên và Môi trường và ra mắt kỷ ra mắt chuyên trang tiếng Anh

Tình yêu Môi trường

Thế giới lo sợ vì biến đổi khí hậu đã “Ngoài tầm kiểm soát” và kêu gọi hành động toàn cầu

Dự án Luật địa chất và khoáng sản sửa đổi khắc phục hạn chế để phát huy nguồn lực khoáng sản

Khoa học

Về khả năng tồn tại các nguồn nước dưới đất ở vùng thềm lục địa nước ta 

Giải pháp xanh bảo vệ, chống sạt lở mái taluy khu đô thị khu vực Đà Lạt

Một số vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học lĩnh vực tài nguyên nước 

Đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường các hồ cấp nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

Chính sách

Bổ nhiệm Tân Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

Phát triển mạng lưới trạm khí tượng thủy văn hiện đại, đồng bộ

Vì sao Công ty TNHH Nông nghiệp Đông Giang bị phạt 80 triệu đồng?

Hà Nội: Đăng ký biến động, mua bán chuyển nhượng bất động sản không gia tăng đột biến

Phát triển

Khó chi trả kinh phí từ bán tín chỉ carbon rừng

Bổ nhiệm Tổng Biên tập Tạp chí Thông tin và Truyền thông

Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc: 50 năm xây dựng và phát triển 

Bình Dương: Sắp diễn ra Diễn đàn hợp tác kinh tế Horasis Trung Quốc 2024

Diễn dàn

Thời tiết ngày 14/4: Nhiều khu vực có nắng nóng diện rộng và gay gắt

Thời tiết ngày 13/4: Nhiều khu vực trên cả nước nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Thời tiết ngày 12/4: Miền Bắc nắng nóng trở lại, Nam Bộ có nơi gần 40 độ

Duy trì ổn định hoạt động mạng lưới trạm, cảnh báo, dự báo kịp thời các hiện tượng thời tiết nguy hiểm