Kiên Giang: Thay đổi hành vi, nâng cao nhận thức người dân trong bảo vệ biển, đảo

27/08/2023

TN&MTTuyên truyền về biển đảo nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, tạo sự đồng thuận, tham gia của các cấp, các ngành và nhân dân trong công cuộc bảo vệ biển, đảo và phát triển bền vững kinh tế biển.

Kiên Giang là tỉnh ven biển thuộc vùng Nam Bộ, có vị trí quan trọng về kinh tế và quốc phòng - an ninh, có đường biên giới trên bộ, tiếp giáp với nhiều nước trong khu vực. Chính những đặc điểm này vừa là điều kiện thuận lợi, vừa là thách thức trong bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo và trong quá trình giao lưu, hợp tác kinh tế, văn hóa với các nước. Do đó, việc tăng cường công tác tuyên truyền biển, đảo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới là cấp thiết và quan trọng.

Kiên Giang đẩy mạnh công tác truyền thông biển đảoKiên Giang đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bảo vệ môi trường biển, làm sạch đảo

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Kiên Giang, Sở được giao nhiệm vụ là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo chương trình biển, đảo, với nhiệm vụ chủ trì triển khai, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát thực hiện kế hoạch; định kỳ hằng năm hoặc theo yêu cầu, tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện và tham mưu báo cáo UBND tỉnh, Bộ TN&MT. Đồng thời, thường xuyên cập nhật cơ sở dữ liệu về biển đảo vào cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường biển và hải đảo của tỉnh.

Ông Phùng Quốc Bình - Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Kiên Giang cho biết, căn cứ Quyết định số 729/QĐ-TTg ngày 16/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030, Sở TN&MT có Tờ trình số 287A/TTr-STNMT ngày 11/5/2023 trình UBND tỉnh về kế hoạch thực hiện. Theo đó, ngày 13/7/2023, UBND tỉnh đã có Kế hoạch số 184/KH-UBND về việc thực hiện chương trình truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Kế hoạch số 184 chỉ rõ mục đích, kế hoạch và tiêu chí thực hiện chương trình biển đảo đó là: Thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, hải đảo (gọi chung là biển đảo), phát triển bền vững kinh tế biển nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, tạo sự đồng thuận, huy động sự tham gia của các cấp, các ngành và nhân dân trong công cuộc bảo vệ biển, đảo và phát triển bền vững kinh tế biển.

Kiên Giang đẩy mạnh công tác truyền thông biển đảoĐoàn viên, thanh niên tỉnh Kiên Giang hưởng ứng tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam

Bảo đảm chất lượng, hiệu quả hoạt động truyền thông phù hợp với thực tiễn từng ngành, từng địa phương; đổi mới và đa dạng hóa nội dung, phương pháp truyền thông theo hướng hiện đại, đa phương tiện, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm theo và phù hợp với từng nhóm đối tượng để nâng lên sức thuyết phục và phạm vi lan tỏa.

Bên cạnh đó, huy động mọi nguồn lực để thực hiện công tác truyền thông về biển đảo, bao gồm ngân sách nhà nước, xã hội hóa,... Bố trí ngân sách nhà nước với tỷ lệ tăng dần theo khả năng và theo yêu cầu nhiệm vụ truyền thông về biển đảo; bảo đảm hiệu quả phối hợp trong công tác truyền thông giữa các sở, ngành, địa phương có liên quan; sự phối hợp, tham gia tích cực của các đoàn thể chính trị - xã hội, tổ chức và người dân.

Chỉ đạo thực hiện kế hoạch, ông Nguyễn Thanh Nhàn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang đưa ra các chỉ tiêu cụ thể trong quý II-2023, các sở tham mưu quản lý 6 ngành kinh tế biển; Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Ngoại vụ, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố hoàn thành việc xây dựng các kế hoạch truyền thông về biển và đại dương với các nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể theo đặc thù truyền thông và tình hình thực tế của Sở, ngành, địa phương mình.

Kiên Giang đẩy mạnh công tác truyền thông biển đảoTuyên truyền thông tin về biển đảo theo hướng linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả

Hằng năm, các sở, ngành, đơn vị có liên quan, các địa phương có biển tổ chức các hoạt động cụ thể hưởng ứng tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam, ngày đại dương thế giới và báo cáo kết quả về Sở TN&MT. Theo đó, 100% phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, lãnh đạo cơ quan báo chí, những người làm công tác thông tin, tuyên truyền về các vấn đề liên quan đến biển đảo tại các cơ quan báo chí, truyền thông, xuất bản của tỉnh, cán bộ thông tin cơ sở được tập huấn, cập nhật về hệ thống chính sách, pháp luật, kiến thức cơ bản về biển và đại dương.

Đồng thời, phấn đấu 80% các tổ chức đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh tham gia hoạt động truyền thông về biển đảo, gồm Sở Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Giao thông vận tải, Sở Công thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng,...Đến năm 2030, có 100% cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân, tư thục và quốc tế (nếu có) trong tỉnh lồng ghép hoạt động truyền thông về biển đảo vào một số môn học chính khóa, hoạt động ngoại khóa phù hợp với cấp học, trình độ đào tạo.

Cũng theo UBND tỉnh Kiên Giang, tỉnh thường xuyên tổ chức truyền tải thông tin về biển đảo, về vị trí vai trò, tầm quan trọng của biển đảo đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc cho từng nhóm đối tượng, từ đó động viên người dân tích cực, chủ động tham gia các hoạt động bảo vệ biển đảo.

Kiên Giang đẩy mạnh công tác truyền thông biển đảoTích cực tuyên truyền địa phương luôn giữ được môi trường biển đảo sạch đẹp

Đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền và đối tượng được truyền thông theo hướng linh hoạt, sáng tạo nhằm nâng cao hiệu quả, sức thuyết phục và phạm vi tác động. Tăng cường tính thống nhất, đồng bộ, chia sẻ thông tin giữa các lực lượng làm công tác tuyên truyền biển đảo.

Thực hiện nghiêm những chỉ đạo, định hướng tuyên truyền trong bối cảnh tình hình cụ thể, khi có vấn đề phức tạp nảy sinh trên biển. Xử lý tốt dư luận xã hội về các vấn đề có liên quan đến biển đảo Việt Nam và vùng biển Kiên Giang.

Với mục tiêu chung là nâng cao nhận thức của cán bộ các cấp, thế hệ trẻ, doanh nghiệp, cộng đồng về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về biển đảo và phát triển bền vững kinh tế biển; nhận diện và kịp thời bác bỏ thông tin sai lệch, quan điểm sai trái với chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Tạo sự thống nhất để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020- 2025), XII (nhiệm kỳ 2025-2030), Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh và Kế hoạch của UBND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 và 2026 -2030.

Nguyễn Kiên

Tin tức

Quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác đặc biệt Việt-Nga là tài sản quý giá, được thử thách qua năm tháng

Trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh

Ngành TN&MT Điện Biên kỷ niệm 20 năm ngày thành lập

Bộ TN&MT đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023

Tài nguyên

Bộ TN&MT phê duyệt giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống ngành Địa chất Việt Nam

Đoàn ĐBQH tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị lấy ý kiến dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)

Bắc Kạn: Lấy ý kiến vào dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)

Môi trường

Kinh nghiệm quốc tế về thị trường các- bon và đôi điều khuyến nghị cho Việt Nam

Lộ trình phát triển, thời điểm triển khai thị trường các-bon

Những khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp

Nâng cao năng lực quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại tỉnh Đắk Nông

Diễn đàn

Gặp mặt Ngày truyền thống ngành Khí tượng Thủy văn Việt Nam và Ra mắt Hệ thống cảnh báo sớm dông sét, mưa lũ

Thời tiết ngày 3/10: Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa dông

Thời tiết ngày 2/10: Mưa dông diện rộng tại Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ

Mưa lớn kết hợp triều cường khiến Thành phố Hồ Chí Minh ngập nặng

Phát triển

Nhiều nhà khoa học dự Hội thảo Khoa học “Phát triển và quản lý bền vững tài nguyên và môi trường"

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam

Ra mắt Sàn giao dịch tín chỉ carbon tại Việt Nam

Quảng Ngãi: Bổ nhiệm ông Võ Minh Vương giữ chức Phó Giám đốc Sở TN&MT

Video

Đón Anh về - Lời thơ của tác giả Đặng Quốc Khánh

Bản tin Bất động sản và Môi trường số 5

Bản tin Bất động sản và Môi trường số 4

Bản tin Bất động sản và Môi trường số 3

Khoa học

Nguy cơ các dòng sông băng biến mất

Phân công, phân cấp trong quản lý nhà nước về tài nguyên địa chất và khoáng sản - Hiện trạng và đề xuất

Bản đồ kể chuyện (storymap) - phương thức truyền thông mới!

Thành lập Viện Khoa học môi trường, biển và hải đảo

Chính sách

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2023

Thanh tra 14 doanh nghiệp khai thác khoáng sản ở Lâm Đồng

Giảm thiểu rủi ro trong hoạt động đốt rơm rạ và sử dụng hoá chất thuốc bảo vệ thực vật

Vĩnh Phúc: Khẩn trương làm rõ vi phạm của chủ trang trại chăn nuôi ở huyện Bình Xuyên