Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Chiếc chìa khóa vàng thúc đẩy văn hóa doanh nghiệp của EVN

21/10/2021

TN&MTTrải qua hơn 60 năm xây dựng và phát triển, ngành Điện Việt Nam đã gặt hái được những thành công to lớn, là ngành có vai trò đặc biệt quan trọng đối với nhiệm vụ đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia.

Trong suốt quá trình lịch sử, trên con đường dựng xây và phát triển, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã trải qua không ít khó khăn thử thách, song bằng tinh thần quyết đoán, quả cảm, năng động, sáng tạo, cùng với ý chí kiên trì, nỗ lực, EVN đã  không ngừng vươn lên, thích nghi với hoàn cảnh thực tiễn, đáp ứng được những yêu cầu ngày càng cao của công cuộc đổi mới, hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, cụ thể là sản xuất và cung ứng điện năng đầy đủ, kịp thời, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế và chăm lo cho đời sống nhân dân. Để có được những thành quả đó, không thể không nhắc đến công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người đã lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người đã truyền cảm hứng và tiếp thêm sức mạnh to lớn cho sự đổi mới, tiến bộ của mọi lĩnh vực trong đời sống kinh tế - xã hội, trong đó có cả hành trình trưởng thành và phát triển của ngành Điện Việt Nam. Trong thời đại ngày nay, nền kinh tế nước nhà đang từng bước hội nhập, vươn mình ra thế giới, xây dựng văn hóa doanh nghiệp đang trở thành một yêu cầu cấp bách, một nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tất cả các doanh nghiệp, trong đó có Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Phát huy truyền thống ngành Điện Việt Nam học tập và làm theo lời Bác, Đảng bộ EVN đã và đang tiếp thu, học hỏi những giá trị quý báu trong tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vận dụng đúng đắn vào công cuộc xây dựng văn hóa doanh nghiệp, để hướng tới sự phát triển lớn mạnh và bền vững của ngành Điện trong tương lai.

Chủ tịch Hồ Chí Minh với http://www.tainguyenvamoitruong.vn/ nói chung và văn hóa doanh nghiệp nói riêng: ánh sáng của Người vẫn soi rọi con đường hôm nay

Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ thiên tài, là người thầy vĩ đại của Đảng ta và nhân dân ta. Người là một nhà chính trị xuất sắc, nhà ngoại giao tài ba và cũng là một nhà văn hóa lỗi lạc. Cả cuộc đời Bác đã trải qua bao hy sinh gian khổ để cống hiến trọn vẹn tài năng và tâm huyết cho sự nghiệp cách mạng của nước nhà cũng như của thế giới. Cuộc đời của Người là hiện thân bất hủ cho những giá trị cao thượng, chân chính và đẹp đẽ nhất trong nền văn hóa của nhân loại tiến bộ. Chủ tịch Hồ Chí Minh là con người được sinh ra từ những cội nguồn tinh hoa văn hóa dân tộc, văn hóa thời đại và chính Người đã kiến tạo nên một nền văn hóa – đạo đức cách mạng ngời sáng tinh thần chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa nhân đạo cao cả, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, hòa quyện giữa truyền thống đạo lý lâu đời phương Đông và những giá trị tư tưởng hiện đại phương Tây. Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng văn hóa – lịch sử chói lọi nhất thế kỷ XX của Việt Nam cũng như trên toàn thế giới.

Như vầng mặt trời rực rỡ của văn hóa soi sáng đến tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh hết sức quan tâm xây dựng và phát triển nền văn hóa nước nhà. Người cho rằng văn hóa có ý nghĩa vô cùng to lớn và giữ vị trí đặc biệt quan trọng đối với mỗi quốc gia, dân tộc, là nền tảng và động lực của sự phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa mang sứ mệnh phụng sự Tổ quốc, là hoa tiêu dẫn dắt cho con đường mưu cầu hạnh phúc của nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng”, “Nước ta là một nước dân chủ, địa vị cao nhất là dân”. Do đó, văn hóa cũng phải đứng trên lập trường lấy dân làm gốc: vì nhân dân mà phục vụ, nhờ nhân dân mà phát triển, là một nền văn hóa của toàn dân. Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc, đó là sự nghiệp trường kỳ và vĩ đại của toàn dân tộc, cần sự vào cuộc và quyết tâm của mọi tầng lớp nhân dân, mọi tổ chức chính trị, xã hội, các đoàn thể, tôn giáo, doanh nghiệp, nhà trường và gia đình.

Trong bối cảnh ngày nay, đất nước đang trong giai đoạn hội nhập, nền kinh tế nước nhà đang chuyển mình vươn lên mạnh mẽ, tất cả các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ đang thi đua lao động sản xuất và kinh doanh bằng một khí thế sôi nổi, tích cực và đầy triển vọng, qua đó đã tạo nên những bước tiến vượt bậc, đóng góp to lớn vào công cuộc phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới. Hoàn cảnh thực tiễn ấy đang đặt ra những yêu cầu ngày càng cao trong việc phát huy sức mạnh toàn dân, giải phóng mọi tiềm năng cho sự phát triển của đất nước nói chung và các doanh nghiệp nói riêng. Văn hóa doanh nghiệp chính là một trong số các yêu cầu đó, là một đòi hỏi tất yếu khách quan của lịch sử trong thời đại mới. Văn hóa doanh nghiệp đang được coi là một trong những vấn đề vô cùng quan trọng, cấp thiết và mang ý nghĩa chiến lược lâu dài, ảnh hưởng quyết định đến sự tồn tại và phát triển bền vững của mọi doanh nghiệp, trong đó có Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN.

Đáp ứng yêu cầu tất yếu của thời đại, Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã ban hành Nghị quyết số 12-NQ/ĐU, ngày 2/7/2021 về việc đẩy mạnh thực thi văn hóa doanh nghiệp trong EVN giai đoạn 2021-2025. Mục tiêu nhằm thực hiện thành công việc đổi mới về nội dung, phương thức quản trị và cách thức triển khai văn hóa doanh nghiệp để đưa văn hóa EVN đi sâu vào các hoạt động quản lý vận hành, kinh doanh, đầu tư xây dựng, quản trị doanh nghiệp; đồng thời lan tỏa mạnh mẽ văn hóa EVN đến khách hàng và cộng đồng xã hội.

Để đạt được các mục tiêu trên, Đảng ủy Tập đoàn tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; đề cao vai trò của người đứng đầu đơn vị; huy động sức mạnh của các tổ chức đoàn thể trong đơn vị; thực hiện chuyển đổi số trong công tác văn hóa doanh nghiệp. Hoàn thiện, đổi mới hệ thống nội dung tài liệu văn hóa doanh nghiệp; xây dựng kế hoạch tổng thể thực thi văn hóa doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025. Đẩy mạnh giáo dục, đào tạo, tập huấn về văn hóa doanh nghiệp; tăng cường công tác truyền thông về văn hóa EVN; chú trọng chất lượng quản trị thực thi văn hóa doanh nghiệp.

Đứng trước yêu cầu xây dựng văn hóa doanh nghiệp của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, chúng ta cùng nhìn lại về phong trào đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, để thấy được rằng hai hoạt động này không tách biệt nhau, mà có mối quan hệ biện chứng, gắn bó sâu sắc, mật thiết với nhau và có thể bổ trợ cho nhau trong quá trình triển khai thực hiện để thu được thành công. Trong quá trình thực hiện đồng bộ, nhất quán hai chương trình, sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và tinh thần tiên phong, gương mẫu, dám nghĩ dám làm của người đảng viên luôn đóng vai trò quan trọng.

Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016, của Bộ Chính trị, “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nêu rõ: “Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội các cấp quán triệt và thực hiện tốt nội dung đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết của cấp ủy và nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi bộ, gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị; gắn với việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, xây dựng hệ giá trị văn hóa và hệ giá trị chuẩn mực của con người Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”.

Như vậy, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chính là giải pháp xây dựng văn hóa doanh nghiệp và ngược lại, xây dựng văn hóa doanh nghiệp chính là biểu hiện cụ thể hưởng ứng cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bởi vậy, trong công tác xây dựng văn hóa doanh nghiệp nhiều thử thách và cũng đầy triển vọng của Đảng bộ EVN, tấm gương đạo đức sáng ngời của Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là một thành tố then chốt, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với công tác tuyên truyền, giáo dục và cổ vũ tinh thần cho người lao động, tạo nên nguồn sức mạnh to lớn để đi tới thành công.

“Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh” và “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp”: Tuy hai mà một.

Phong cách Hồ Chí Minh, phản ánh những giá trị cốt lõi trong tư tưởng, đạo đức của Người và được thể hiện vô cùng sinh động, tự nhiên, độc đáo, có sức thu hút, cảm hóa kỳ diệu trong hoạt động, ứng xử hằng ngày. Đó là: phong cách tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, luôn gắn chặt lý luận với thực tiễn; phong cách làm việc dân chủ, khoa học, kỹ lưỡng, cụ thể, tới nơi, tới chốn; phong cách ứng xử văn hóa, tinh tế, đầy tính nhân văn, thấm đậm tinh thần yêu dân, trọng dân, vì dân; phong cách nói đi đôi với làm, đi vào lòng người; nói và viết ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm; phong cách sống thanh cao, trong sạch, giản dị; phong cách quần chúng, dân chủ, tự mình nêu gương,...

Chính vì vậy, trên con đường xây dựng văn hóa doanh nghiệp, Đảng bộ EVN đã và đang tích cực thực hiện chủ trương tiếp thu, học tập những giá trị to lớn trong tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, coi những lời dạy của Người, những câu chuyện về cuộc đời cách mạng đầy gian truân mà vĩ đại của Người là di sản vô giá, là kim chỉ nam định hướng đúng đắn cho những hoạt động thiết thực, hiệu quả trong công tác thực thi văn hóa doanh nghiệp của Tập đoàn. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh đích thực là chiếc chìa khóa vàng mở ra cánh cửa bước tới tương lai tươi sáng về văn hóa doanh nghiệp của EVN nói riêng và các doanh nghiệp Việt Nam nói chung. Việc kết hợp nhuần nhuyễn và triển khai đồng bộ, sâu rộng phong trào học tập, làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh và chương trình hành động xây dựng văn hóa doanh nghiệp từ các cấp ủy Đảng cho tới toàn thể cán bộ, công nhân viên (CBCNV) trong Tập đoàn thời gian vừa qua đã tạo nên những hiệu ứng tích cực và những kết quả vô cùng tốt đẹp.

Cụ thể: đảng viên, CBCNV và người lao động trong Tập đoàn đã đoàn kết, nhất trí, nghiêm túc, tích cực xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa công sở theo gương sáng của Bác Hồ. Tiêu biểu như: Không vi phạm các quy định về thực hiện nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang, phấn đấu đạt danh hiệu gia đình văn hóa; Không mắc các tệ nạn xã hội, không sử dụng, tàng trữ, lưu hành văn hóa phẩm độc hại, không tuyên truyền và thực hiện các hành vi mê tín dị đoan; Thường xuyên tổ chức sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt đoàn thể định kỳ, thực hiện tốt nội quy, quy chế làm việc, quy chế dân chủ ở cơ sở, nội bộ đoàn kết, giúp nhau cùng tiến bộ; Không hút thuốc lá trong phòng làm việc, không uống rượu bia trong giờ làm việc; Thực hiện trang phục gọn gàng, lịch sự theo quy định, thực hiện giữ gìn vệ sinh, đảm bảo khuôn viên nơi làm việc xanh, sạch, đẹp, an toàn; Chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm; Tham gia đầy đủ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm tai nạn lao động, đảm bảo môi trường làm việc tại các cơ quan, đơn vị luôn an toàn, an ninh trật tự; Thực hiện tốt cải cách hành chính, quản lý và sử dụng có hiệu quả ngân sách Nhà nước và các nguồn kinh phí được giao, không để xảy ra lãng phí, tham nhũng và các biểu hiện tiêu cực khác. Bên cạnh những hoạt động trong nội bộ ngành, EVN cũng phát động và tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội có ý nghĩa thiết thực, thể hiện trách nhiệm đối với cộng đồng, phát huy truyền thống nhân nghĩa, tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam đồng thời cũng là học tập và làm theo tinh thần nhân đạo sâu sắc trong tư tưởng Hồ Chí Minh, đó là: Ủng hộ các trang thiết bị phục vụ đời sống bộ đội và nhân dân trên các đảo thuộc huyện đảo Trường Sa; hỗ trợ xây dựng trường học, hỗ trợ y tế, xây dựng nhà tình nghĩa ở nhiều địa phương; chương trình Tuần lễ hồng EVN để CBCNV toàn Tập đoàn tham gia hiến máu nhân đạo; tài trợ thực hiện thành công hơn 600 ca phẫu thuật mắt từ thiện “Niềm tin Việt” cho người dân có hoàn cảnh khó khăn ở một số địa phương; ủng hộ người nghèo, các gia đình và đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng, ủng hộ chính quyền và nhân dân vùng thiên tai, bão lụt…

 Điều đó cho thấy tư tưởng xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa luôn trường tồn và phát huy sức sống mãnh liệt trong mọi thời đại. Dù đã hơn một thế kỷ trôi qua nhưng tư tưởng của Người vẫn vẹn nguyên giá trị thực tiễn, là chân lý và thước đo chuẩn mực cho muôn thế hệ cán bộ, đảng viên hôm nay và mai sau gìn giữ, tiếp thu và vận dụng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là người am hiểu về văn hóa, không chỉ là người hướng dẫn, tuyên truyền về văn hóa, mà nói một cách chính xác nhất, cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là văn hóa. Điều chúng ta thấy rất rõ ở Bác Hồ là một nhân cách vĩ đại phía sau một bộ quần áo nâu giản dị. Bác là hiện thân của những gì cao đẹp và tiến bộ nhất của nhân loại, song cũng là hiện thân của những gì giản dị, gần gũi, ấm áp nhất trong tâm hồn của mỗi con người Việt Nam. “Giọng của Người không phải sấm trên cao. Thấm từng tiếng ấm vào lòng mong ước. Con nghe Bác tưởng nghe lời non nước. Tiếng ngày xưa và cả tiếng mai sau...Hồ Chí Minh, Người ở khắp nơi nơi. Hồn biển lớn đón muôn lời thủ thỉ. Lắng từng câu, từng ý chưa thành. Người là Cha, là Bác, là Anh. Quả tim lớn lọc trǎm dòng máu nhỏ” những câu thơ của Tố Hữu như nói thay nỗi lòng của người dân Việt Nam. Thật hiếm có vị lãnh đạo nào của một quốc gia trên thế giới được như Chủ tịch Hồ Chí Minh, một con người hiền từ, gần gũi, thân thương với nhân dân, với giai cấp vô sản, với đồng bào, đồng chí trên khắp mọi miền Tổ quốc đến như vậy. Và đáp lại tình cảm đó, tất cả người dân Việt Nam cũng đều gọi Người là Bác, tiếng gọi bình dị, thương mến như trong một gia đình. Bác Hồ là một vị lãnh tụ luôn sống trong tâm tưởng của mỗi người Việt Nam: một người chiến sĩ ngày đêm kéo pháo trên chiến trường Điện Biên lịch sử, một người dân công tải đạn trong đêm mưa, một em bé đội mũ rơm cắp sách tới trường…tất cả họ đều nghĩ về Bác như một niềm tin tươi đẹp về hòa bình và ấm no hạnh phúc, Bác Hồ là miền kí ức yên bình nhất trong lòng họ, song Bác cũng là hình tượng người chiến sĩ kiên trung và quả cảm nhất, thôi thúc ý chí đấu tranh và tiếp thêm sức mạnh phi thường cho họ trong những năm tháng trường kỳ kháng chiến cam go, gian khổ. Có thể nói, Chủ tịch Hồ Chí Minh và cuộc đời của Người là hình ảnh mang sức mạnh giác ngộ và giáo dục kỳ diệu nhất đối với con người Việt Nam mọi thời đại.

Hiểu được chân lý đó, Đảng bộ EVN đã vận dụng linh hoạt, sáng tạo và đúng đắn những câu chuyện về tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào những hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn, đẩy mạnh tuyên truyền vận động tinh thần học và làm theo lời Bác tới từng cán bộ, đảng viên, người lao động, để học và làm theo lời Bác thực sự thấm sâu vào từng suy nghĩ và dẫn dắt từng hành động của mỗi con người, qua đó tạo nên những nét đẹp văn hóa mang thương hiệu EVN, góp phần xây dựng thành công văn hóa doanh nghiệp. Những câu chuyện kể về Bác Hồ đã được bao thế hệ nhân dân, cán bộ, đảng viên ghi chép lại và lưu truyền, đó là những viên ngọc quý trong kho tàng lịch sử nước nhà, có ý nghĩa không nhỏ trong công tác bồi dưỡng, giáo dục tư tưởng cho nhiều thế hệ. Qua những câu chuyện đó, chúng ta thấy được một chân lý đơn giản rằng: học Bác không nhất thiết là những công việc trọng đại, những vấn đề vĩ mô, học Bác là học từ những điều nhỏ bé, đơn sơ, dung dị và đời thường nhất. Chúng ta thấy nhiều trường hợp những phát kiến vĩ đại của loài người được bắt nguồn từ những điều nhỏ bé: ví dụ nhà bác học Ác-si-mét tình cờ tìm ra nguyên lý lực đẩy Ác-si-mét khi ngâm mình trong bồn tắm, hay nhà bác học Niu-tơn tìm ra định luật vạn vật hấp dẫn nhờ một quả táo nhỏ rơi trúng đầu…Việc học tập và làm theo tấm gương của Bác Hồ cũng vậy, chỉ từ những câu chuyện nhỏ, tưởng chừng đơn giản nhưng không kém phần sinh động, chân thực được ghi lại từ cuộc đời cách mạng phong phú của Người, chúng ta sẽ ngộ ra được những chân lý, những bài học sâu sắc, từ đó vận dụng vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng đời sống mới cho nhân dân, tạo ra những giá trị to lớn cho cộng đồng, xã hội và đất nước. Học những câu chuyện của Bác để xây dựng văn hóa doanh nghiệp, EVN đã và đang làm như thế.

Từ mẩu chuyện một que diêm của Bác nhìn nhận vấn đề tiết kiệm điện năng của EVN: Bài học sâu sắc đến từ những điều giản đơn

“Vào năm 1966, Bác Hồ đến thăm một đơn vị bộ đội. Sau khi thăm nơi ở, chỗ làm việc, câu lạc bộ, nhà ăn, chuồng lợn, Bác vào nhà bếp gặp đồng chí Hào tổ trưởng anh nuôi của đơn vị đang bê một nồi cơm to từ trên bếp lò xuống. Bác vui vẻ mở hộp thuốc lá, rút ra một điếu đưa cho Hào:

– Bác biếu chú! Hút đi!

Rồi Bác lấy một điếu khác ra để hút.

Thấy Bác đang tìm que châm lửa, đồng chí Hào nhanh nhẹn rút bao diêm trong túi áo mình ra, lấy một que định quẹt lửa mời Bác. Bác liền ngăn lại:

– Chú để dành diêm mà nhóm bếp. Bác châm lửa trong lò cũng được.

Ngừng một lát, Bác hỏi Hào:

– Chú có biết phải qua tay bao nhiêu người mới làm ra một que diêm không?

– Thưa Bác có ạ!

Bác ân cần nhắc nhở :

– Mỗi khi dùng một que diêm, chúng ta phải nhớ tới công sức của bao người.”

Câu chuyện giản dị ấy cho ta bài học cực kỳ sâu sắc về đức tính tiết kiệm. Tiết kiệm là một trong những phẩm chất quan trọng nhất của người cán bộ, đảng viên không chỉ trong thời kỳ chiến tranh gian khó, mà ngay cả thời bình cũng hết sức cần thiết và đáng quý. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cũng là một trong những nội dung tiêu biểu trong công tác xây dựng và thực thi văn hóa doanh nghiệp của EVN. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhắc đến đức tính tiết kiệm không chỉ một lần. Trong tác phẩm “Đời sống mới” năm 1947, Bác Hồ cũng đã nói về đức tính tiết kiệm trong các công sở: “Giấy bút, vật liệu, đều tốn tiền của Chính phủ, tức là của dân; ta cần phải tiết kiệm. Nếu một miếng giấy nhỏ đủ viết, thì chớ dùng một tờ to. Một cái phong bì có thể dùng hai ba lần. Mỗi ngày, công sở cả nước dùng hàng mấy vạn tờ giấy và phong bì. Nơi nào cũng tiết kiệm một chút, thì trong một năm đỡ được hàng vạn tấn giấy, tức là hàng triệu đồng bạc. Các vật liệu khác cũng vậy. Nhờ các công sở tiết kiệm, mà lợi cho dân rất nhiều.”

 

Thấm nhuần quan điểm đó của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ EVN đã đẩy mạnh phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong toàn thể đảng viên, CBCNV Tập đoàn. Tinh thần tiết kiệm đã lan tỏa mạnh mẽ đến từng chi bộ, đảng bộ cơ sở, đến từng nhà máy xí nghiệp, từng tổ, đội sản xuất. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã và đang dần thấm sâu vào nhận thức và hành động của mỗi CBCNV, trở thành một nét đẹp trong văn hóa doanh nghiệp của EVN. Với đặc thù của ngành là sản xuất, truyền tải và cung cấp điện năng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, người lao động trong EVN thường ngày vẫn làm việc với con số điện năng tính bằng triệu kWh. Nhưng không vì thế mà CBCNV ngành Điện mang suy nghĩ và phong cách sử dụng điện năng lãng phí trong cuộc sống hàng ngày, mà ngược lại, ý thức được một đơn vị điện năng làm ra cũng là mồ hôi công sức của bao con người trong ngành, thấu hiểu được những vất vả thầm lặng đó, người lao động EVN càng thêm quý trọng điện năng và sử dụng điện một cách tiết kiệm, thiết thực và có văn hóa nhất, đúng như những lời căn dặn của Bác Hồ.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã truyền cảm hứng cho thế hệ đi sau bằng chính hành động nhỏ của Người. “Mỗi hòn than, mẩu sắt, cân ngô. Ta nâng niu gom góp dựng cơ đồ!” nhà thơ Tố Hữu đã viết như vậy trong bài thơ “Bài ca mùa xuân năm 1961”, đó là hình ảnh về những tháng năm lịch sử, khi mà cả một Việt Nam đang tràn đầy nhiệt huyết và sục sôi khí thế trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở miền Nam, toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta một lòng một dạ tin yêu và đi theo những chỉ đạo tài tình, sáng suốt của Bác Hồ. Để chi viện cho miền Nam ruột thịt đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, nhân dân miền Bắc đã ngày đêm hăng say lao động sản xuất, phát triển kinh tế và thường trực trong ý thức của mỗi người dân luôn nêu cao tinh thần tiết kiệm. Chính tinh thần “góp gió thành bão, góp cây nên rừng”, “tiết kiệm là quốc sách” ấy đã góp phần không nhỏ tạo nên những chiến thắng huy hoàng, giải phóng miền Nam hoàn thành thống nhất đất nước, viết nên những trang sử vẻ vang nhất của Tổ quốc ta.

Gìn giữ và phát huy tinh thần tiết kiệm đã đi vào lịch sử, làm theo những lời căn dặn tâm huyết của Chủ tịch Hồ Chính Minh, cán bộ, đảng viên ngành Điện luôn tự giác, nghiêm túc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Cũng như Bác Hồ tiết kiệm một que diêm, một tờ giấy, một cây bút, chúng ta chỉ cần làm những việc nhỏ như: ra khỏi phòng làm việc thì tắt bóng đèn, tắt quạt điện, tắt điều hòa để tiết kiệm điện, mới nghe tưởng chừng rất nhỏ, nhưng toàn ngành, toàn dân cùng thực hiện thì mang lại lợi ích rất lớn cho cả nước, đóng góp không nhỏ vào ngân sách quốc gia và góp phần quan trọng đảm bảo an ninh năng lượng, nhất là trong tình hình hiện nay, khi mà nguy cơ thiếu điện trong những năm sắp tới đang dần hiện hữu và tình hình dịch bệnh Covid đang có những diễn biến vô cùng phức tạp, khó lường.

Điển hình cho phong trào tiết kiệm điện năng của EVN đó là việc quan tâm và tích cực thực hiện chương trình Giờ Trái đất trong nhiều năm qua. Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021 tại Việt Nam với thông điệp “Speak up for Nature” – “Lên tiếng vì thiên nhiên”, được đồng tổ chức bởi Quỹ Quốc tế về Bảo vệ thiên nhiên (WWF), Bộ Tài Nguyên và Môi trường, và Bộ Công Thương. Chiến dịch hướng tới mối liên kết giữa con người và thiên nhiên, mối quan hệ tương sinh giữa các giống loài, để từ đó có những hành động và đóng góp cụ thể, nhằm giải quyết những vấn đề môi trường lớn hiện nay, đặc biệt là tiêu thụ năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, giảm phát thải khí nhà kính.

Hưởng ứng Giờ Trái đất 2021, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị thành viên đã đổi mới công tác tuyên truyền, vận động theo hướng sáng tạo, thiết thực hơn, thông qua các thông tin, hình ảnh, video-clip,.. trên các trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội của các đơn vị. Bên cạnh đó, các Tổng công ty Điện lực, Công ty Điện lực các tỉnh, thành phố còn triển khai tuyên truyền các nội dung sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, bảo vệ môi trường tại các địa điểm giao dịch khách hàng, trụ sở của các đơn vị trong cả tháng 3/2021. Đặc biệt, các đơn vị Điện lực đã vận động các tổ chức, cơ quan và khách hàng thực hiện tắt đèn và các thiết bị không cần thiết vào thời gian diễn ra sự kiện Tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất (từ 20h30 - 21h30 thứ Bảy, ngày 27/3/2021). Chiến dịch Giờ Trái đất 2021 sẽ không chỉ dừng lại ở sự kiện Tắt đèn mang tính biểu tượng mà sẽ tiếp tục lan tỏa tới mọi tổ chức, mọi cá nhân để cùng hành động vì một Trái đất xanh phát triển bền vững thông qua các hoạt động thiết thực về tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.

Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia cho biết: sau 1 giờ tắt đèn hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2021 (từ 20h30 - 21h30 ngày 27/3/2021), cả nước đã tiết kiệm được sản lượng điện là 353.000 kWh, tương đương khoảng 658,1 triệu đồng.

Thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ giao phó: vừa đảm bảo sản xuất, cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội và tiêu dùng của nhân dân, vừa thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền tiết kiệm điện, EVN đã thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (NLTK&HQ) giai đoạn 2019 – 2030 bằng các giải pháp chủ động và quyết liệt:

Thứ nhất, EVN bám sát vào Chương trình, các chỉ đạo của các Bộ, ngành và Ban chỉ đạo Quốc gia về sử dụng NLTK&HQ. Xây dựng kế hoạch hành động 5 năm và hàng năm, tập trung chính và các nội dung như: Tuyên truyền tiết kiệm điện, giảm tổn thất điện năng (trong các khâu sản xuất, truyền tải và phân phối điện năng) theo lộ trình 6,5% vào năm 2025 và 6% vào năm 2030.

Thứ hai, EVN đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đoàn thể chính trị - xã hội từ Trung ương tới địa phương thực hiện các chương trình tuyên truyền sử dụng NLTK&HQ. Xây dựng các tài liệu/tư liệu tuyên truyền điện tử để phổ biến, truyền thông sâu rộng trên các trang web, mạng xã hội…

Thứ ba, Tập đoàn đã và đang thống kế, theo dõi tình hình tiêu thụ điện của tất cả các khách hàng sử dụng điện, đặc biệt là các doanh nghiệp xuất công nghiệp, kinh doanh dịch vụ, doanh nghiệp thuộc danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm theo Quyết định ban hành hàng năm của Thủ tướng Chính phủ. EVN đã xây dựng thành công trang thông tin điện tử theo dõi tình hình sử dụng điện (sudungdien.evn.com.vn) nhằm cung cấp thông tin trực tuyến cho Bộ Công Thương, Sở Công Thương, UBND tỉnh/thành phố về tình hình sử dụng điện của các nhóm khách hàng như: Cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm và các cơ quan hành chính sự nghiệp, phục công tác theo dõi, điều hành sử dụng NLTK&HQ trên địa bàn tỉnh/thành phố và phạm vi cả nước.

Thứ tư, EVN đã và đang xây dựng các ứng dụng, nền tảng cung cấp thông tin online về tình hình tiêu thụ điện của khách hàng, tư vấn, khuyến nghị khách hàng các giải pháp sử dụng NLTK&HQ như nền tảng: EVNSOLAR (solar.evn.com.vn) - kết nối giữa các công ty lắp đặt, chủ đầu tư và chủ mái nhà để lắp đặt và phát triển điện mặt trời mái nhà; công cụ online https://uoctinhdiennang.evn.com.vn giúp khách hàng ước được mức tiêu thụ điện của hộ gia đình; các ứng dụng quản lý năng lượng hộ gia đình (HEM), ePoint (theo dõi điện năng tiêu thụ hàng ngày)...

Thứ năm, EVN nghiên cứu và kiến nghị Bộ, ngành, Chính phủ ban hành các cơ chế, chính sách khuyến khích, thúc đẩy sử dụng NLTK & HQ như: chương trình quản lý phía nhu cầu tiêu thụ điện (DSM); điều chỉnh phụ tải điện (DSR), cung cấp dịch vụ năng lượng theo mô hình Công ty dịch vụ (ESCO), ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hiệu suất năng lượng tối thiểu (MEPS)…

Tại phiên họp thứ 56 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra chiều 27/5/2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến báo cáo của Chính phủ về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020. Theo đó, báo cáo của Chính phủ về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 (được cập nhật đến ngày 5/5/2021) cho thấy, 117 cơ quan, đơn vị (gồm 34 bộ ngành; 63 tỉnh/thành phố, 20 tập đoàn, tổng công ty nhà nước) đã tiết kiệm được hơn 84.635 tỉ đồng. Trong đó, tiết kiệm kinh phí ngân sách, vốn nhà nước là 50.628 tỷ đồng, còn tiết kiệm vốn tại doanh nghiệp là hơn 34.000 tỉ đồng.

Trong số 117 cơ quan, đơn vị, Tập đoàn Điện lực Việt Nam tiết kiệm được nhiều nhất với 15.755 tỉ đồng; Thành phố Hà Nội đứng ở vị trí thứ 2 với tổng số tiền tiết kiệm là hơn 10.287 tỉ đồng; Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đứng thứ 3 với tổng số tiền tiết kiệm được hơn 6.558 tỉ đồng. Như vậy, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đạt kết quả thực hành tiết kiệm tốt nhất cả nước năm 2020.

Thành quả trên đã minh chứng cho hiệu quả to lớn của công tác tuyên truyền, giáo dục đối với văn hóa thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong doanh nghiệp, những chỉ thị, nghị quyết và kêu gọi của Đảng ủy, các tổ chức đoàn thể và ban lãnh đạo Tập đoàn đã thực sự thấm nhuần sâu sắc vào đời sống văn hóa tư tưởng của cán bộ, đảng viên và người lao động EVN, biểu hiện thành những hành động cụ thể, sinh động, thiết thực, nói đi đôi với làm. Những thành quả kể trên cũng đã cho thấy công cuộc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thu về quả ngọt, những lời dạy của Người đã đi vào đời sống, đã chuyển biến thành hiện thực, lời Bác dạy vang vọng trong trái tim, khơi dậy lý tưởng sống nhân văn và đạo đức cách mạng trong sáng ở mỗi con người của EVN, để từ đó dẫn dắt khối óc và đôi tay thực hành những việc làm tốt đẹp trong cộng đồng, góp phần mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân như lúc sinh thời Bác Hồ đã từng mong ước. Mỗi khi bước ra khỏi phòng, nghĩ về Bác Hồ và nhớ về câu chuyện “Một que diêm” của Người, mỗi chúng ta đều đưa tay tắt đi một bóng đèn không dùng đến, đơn giản vậy thôi nhưng đó chính là mầm xanh đầu tiên của khu vườn văn hóa doanh nghiệp, đó là tinh thần tôn trọng văn hóa biểu hiện ra từ một con người văn minh.

Bác Hồ với câu chuyện nước nóng, nước nguội: bài học quý giá về quy tắc ứng xử văn hóa – yếu tố cốt lõi trong văn hóa doanh nghiệp của EVN

Buổi đầu kháng chiến chống Pháp, có một đồng chí cán bộ trung đoàn thường hay quát mắng, đôi khi còn bợp tai chiến sĩ. Đồng chí này đã từng là giao thông, bảo vệ Bác đi ra nước ngoài trước Cách mạng Tháng Tám. Được tin nhân dân “dư luận” về đồng chí này, một hôm, Bác cho gọi lên Việt Bắc.

Bác dặn trạm đón tiếp khu ATK, dù có đến sớm, cũng giữa trưa mới cho đồng chí ấy vào gặp Bác. Trời mùa hè, nắng chang chang, đi bộ đúng ngọ, “đồng chí cán bộ Trung đoàn” vã cả mồ hôi, người như bốc lửa.

Đến nơi, Bác đã chờ sẵn. Trên bàn đã đặt hai cốc nước, một cốc nước sôi có ý chừng vừa như mới rót, bốc hơi nghi ngút, còn cốc kia là nước lạnh.

Sau khi chào hỏi xong, Bác chỉ vào cốc nước nóng nói:

- Chú uống đi.

Đồng chí cán bộ kêu lên:

- Trời! Nắng thế này mà Bác lại cho nước nóng làm sao cháu uống được.

Bác mỉm cười:

- À ra thế. Thế chú thích uống nước nguội mát không?

- Dạ có ạ.

Bác nghiêm nét mặt nói:

- Nước nóng, cả chú và tôi đều không uống được. Khi chú nóng, cả chiến sĩ của chú và cả tôi cũng không tiếp thu được. Hòa nhã, điềm đạm cũng như cốc nước nguội dễ uống, dễ tiếp thu hơn.

Hiểu ý Bác giáo dục, đồng chí cán bộ nhận lỗi, hứa sẽ sửa chữa...”

Qua câu chuyện này, chúng ta thấy được sự quan tâm của Bác đến cách quản lý con người, một bài học về tâm lý và cách ứng xử sâu sắc, khôn khéo và văn hóa cho tất cả mọi người, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, đảng viên, những người đứng đầu và tiên phong trong các tổ chức Đảng, đoàn thể, chính quyền.

Ông cha ta có câu: “Chim khôn kêu tiếng rảnh rang. Người khôn nói tiếng dịu dàng, dễ nghe”, một lần nữa chúng ta lại thấy phong cách ứng xử văn hóa của Chủ tịch Hồ Chí Minh được khơi nguồn và vun đắp từ những giá trị tốt đẹp của truyền thống văn hóa dân tộc, những giá trị văn hóa từ xa xưa ấy được Người nghiên cứu, chiêm nghiệm, đúc kết và nâng tầm trở thành văn hóa cách mạng, văn hóa thời đại, trở thành “cuốn giáo án”, “cuốn cẩm nang” hiệu quả trong công tác giáo dục, rèn luyện và bồi dưỡng phẩm chất cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Cốc nước mát thì dễ uống, cốc nước nóng thì khó uống, một chân lý cực kỳ đơn giản và hiển nhiên, thông qua điều nhỏ bé đó, Bác muốn căn dặn chúng ta: trong công việc và đời sống hằng ngày, giữ thái độ lịch sự, nhã nhặn, mềm mỏng, khéo léo trong giao tiếp, ứng xử thì sẽ mang lại hiệu quả cao hơn, công việc sẽ thuận lợi, trôi chảy, thành công hơn. Suy rộng ra đối với một doanh nghiệp, nếu tất cả mọi người đều có thái độ, hành vi ứng xử văn minh, lịch sự và tôn trọng lẫn nhau, thì chắc chắn cả tập thể sẽ tiến bộ, công việc chung sẽ ngày càng thành công và phát triển vững vàng. Đó chính là yếu tố trọng tâm, cốt lõi của văn hóa doanh nghiệp.

 Thông qua hình ảnh trực quan sinh động là cốc nước của Bác, mỗi cán bộ, đảng viên chúng ta đã được khai sáng về quy tắc ứng xử văn hóa, hình ảnh dễ hiểu, dễ nhớ in sâu vào nhận thức, lay động tâm hồn, từ đó tạo nên những hành động đẹp, giàu tính nhân văn và văn hóa trong nề nếp, tác phong giao tiếp, ứng xử hàng ngày ở mỗi cơ quan, tổ chức, mỗi công ty, doanh nghiệp, góp phần xây dựng nền tảng văn hóa doanh nghiệp toàn diện và bền vững.

Lĩnh hội được tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về quy tắc ứng xử văn hóa, đồng thời cũng là xuất phát từ những lợi ích lâu dài của doanh nghiệp, ngày 28/12/2012, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã ra Quyết định số 1268/QĐ - EVN, về việc Ban hành "Quy tắc ứng xử văn hóa Cơ quan Tập đoàn Điện lực Việt Nam", kèm theo Quy tắc ứng xử văn hóa Cơ quan Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Quy tắc ứng xử văn hóa Cơ quan Tập đoàn Điện lực Việt Nam là bộ quy tắc ứng xử mang tính khuôn mẫu, tiền đề, để từ đó các đơn vị trong toàn Tập đoàn cùng triển khai xây dựng bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong đơn vị của mình, chi tiết, cụ thể hơn song vẫn phải giữ vững tinh thần và hệ giá trị cốt lõi trong văn hóa EVN.

 Trong nhiều năm qua, việc thực hiện các nội dung trong quy tắc ứng xử văn hóa đã được triển khai quyết liệt tới tất cả các cấp ủy Đảng, các đoàn thể chính trị và toàn thể CBCNV, người lao động trong Tập đoàn, bao gồm cả việc thực hiện các quy tắc ứng xử nội bộ cũng như những quy tắc ứng xử ra bên ngoài. Quy tắc ứng xử văn hóa EVN là tài liệu triển khai văn hóa Tập đoàn Điện lực Việt Nam nhằm mục đích hoàn thiện các quy định về hành vi của CBCNV trong EVN khi giao tiếp, thực thi các công việc chuyên môn trong mối quan hệ với đồng nghiệp, với môi trường, với cộng đồng và xã hội. Quy tắc ứng xử văn hóa cũng nhằm hướng các hành vi giao tiếp và ứng xử của CBCNV đến những chuẩn mực ứng xử tốt đẹp, văn minh, lịch sự, sáng tạo, công bằng, tạo điều kiện cho từng cá nhân trong tập thể phát huy hết khả năng của mình để cống hiến cho sự phát triển bền vững của EVN. Mặt khác, tác phong, lối sống, tinh thần làm việc của từng CBCNV EVN thể hiện được hệ giá trị cốt lõi “Chất lượng – Tín nhiệm, Tận tâm – Trí tuệ, Hợp tác – Chia sẻ, Sáng tạo – Hiệu quả” sẽ làm tô đậm thêm hình ảnh văn hóa của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Quy tắc ứng xử văn hóa là hành trang về các chuẩn mực ứng xử, giúp CBCNV tự hoàn thiện mình, tạo dựng hình ảnh của chính mình, của đơn vị mình và EVN trước các tổ chức, cá nhân trong quan hệ giao tiếp và quan hệ công tác. Quy tắc ứng xử này không chỉ đơn thuần giúp CBCNV của EVN có những ứng xử đúng mực trong việc tuân thủ pháp luật, chấp hành nội quy, quy định mà còn giúp ứng xử một cách có văn hóa, có tự trọng nghề nghiệp trong mọi môi trường sống, học tập và làm việc.

Khi và chỉ khi mỗi CBCNV của EVN là một cá thể văn hóa thì EVN mới trở thành một cộng đồng văn hóa. Việc thực hiện nghiêm túc và tự giác các quy tắc ứng xử văn hóa sẽ giúp cho mỗi CBCNV phát triển hoàn thiện bản thân, nâng tầm hình ảnh và thương hiệu của EVN. Do đó, thực hiện Quy tắc ứng xử văn hóa không những là trách nhiệm, nghĩa vụ mà còn là bổn phận, là sự tự trọng của mỗi CBCNV đối với Tập đoàn Điện lực Việt Nam, với bản thân, với đồng nghiệp, với gia đình và với cộng đồng.

Trong những năm qua, Đảng bộ và các tổ chức đoàn thể trong Tập đoàn đã phối hợp triển khai các phong trào thi đua trong toàn ngành, hướng đến các giá trị văn hóa EVN, đồng thời tiến hành chuẩn hóa hành vi ứng xử văn hóa của mỗi cá nhân trong Tập đoàn, nhằm mục tiêu xây dựng thành công môi trường làm việc thân thiện, tạo động lực để CBCNV EVN phát huy khả năng làm việc, cống hiến hết mình cho sự cho sự phát triển bền vững của EVN, điều đó thể hiện một cách rõ ràng rằng: tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa đã có tác động to lớn, gắn bó và định hướng cho các hoạt động xây dựng văn hóa doanh nghiệp của EVN. Trong quá trình thực hiện quy tắc ứng xử văn hóa của EVN, cán bộ, đảng viên và người lao động vẫn luôn ghi nhớ tấm gương ứng xử văn hóa của Hồ Chủ tịch và có đôi lần trong công việc, vì những áp lực, căng thẳng, chúng ta bắt gặp hình ảnh của chính mình trong câu chuyện “Nước nóng, nước nguội”, khi ấy những lời dạy của Bác lại vang lên trong tâm thức, chỉ dẫn chúng ta kịp thời điều chỉnh hành vi và thái độ sao cho phù hợp với chuẩn mực văn hóa - đạo đức, để luôn luôn là người cán bộ, đảng viên gương mẫu, trong sáng, được quần chúng nhân dân quý mến, tin tưởng.

Từ câu chuyện tôn trọng luật giao thông của Bác Hồ đến vấn đề văn hóa an toàn trong EVN: cán bộ quản lý đóng vai trò quyết định

“Một hôm Bác Hồ đi thăm một ngôi chùa lịch sử, trên đường từ chùa về nhà, xe đang bon bon, bỗng đèn đỏ ở một ngã tư bật lên. Đường phố đúng lúc đông người. Xe chở Bác cũng như các xe khác đều dừng lại cả. Mọi người trong xe lo lắng nhìn nhau. Nếu nhân dân trông thấy Bác, họ sẽ ùa ra ngã tư này thì dễ gây tắc nghẽn. Nghĩ vậy, cả xe bèn cử một chiến sĩ cảnh vệ chạy đến bục yêu cầu công an giao thông mở đường cho xe Bác. Nhưng Bác đã hiểu ý. Bác ngăn lại rồi bảo các đồng chí trong xe:

- Các chú không được làm như thế. Phải gương mẫu tôn trọng luật lệ giao thông, không nên bắt người khác nhường quyền ưu tiên cho mình.

Các đồng chí đi cùng Bác vừa ân hận, vừa xúc động, hồi hộp chờ người công an giao cảnh bật đèn xanh để xe qua…”

Một câu chuyện tuy rất nhỏ nhưng đã cho chúng ta một bài học lớn lao về tinh thần gương mẫu và ý thức tổ chức, kỷ luật, nghiêm chỉnh chấp hành những quy tắc, quy định chung đã được đặt ra, dù là người lãnh đạo cao nhất cũng không phải là ngoại lệ.

Đối với ngành Điện, CBCNV càng phải khắc ghi sâu sắc bài học này của Bác. Bởi lẽ, đặc thù công việc của ngành Điện là làm việc với những công trình, hệ thống, thiết bị công nghiệp tiềm ẩn nhiều yếu tố rủi ro, có nguy cơ gây nguy hiểm cho con người. Chính vì vậy, công tác an toàn và vệ sinh lao động luôn luôn được đặt lên hàng đầu và là ưu tiên số một của ngành. Trong câu chuyện về Bác Hồ, chúng ta thấy nguyên tắc để đảm bảo an toàn giao thông chính là luôn tuân thủ luật giao thông. Cũng giống như vậy, trong ngành Điện, vấn đề mấu chốt có ảnh hưởng quyết định đến công tác an toàn, vệ sinh lao động chính là việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình về an toàn trong quá trình lao động sản xuất.

Chấp hành nghiêm quy trình an toàn chính là giải pháp hữu hiệu nhất đảm bảo an toàn và sức khỏe cho người lao động, giảm thiểu tối đa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững của EVN. Đảng bộ và CBCNV EVN luôn chủ động, quyết tâm, chung sức, đồng lòng thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động, trong đó trọng tâm là công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức và ý thức chấp hành kỷ luật lao động, các quy trình, quy phạm về an toàn trong quá trình sản xuất, truyền tải và phân phối điện năng.

Cụ thể: Hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, Công đoàn Điện lực Việt Nam đã triển khai thực hiện nhiều hoạt động như: tổ chức mít-tinh phát động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021; ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội, truyền thanh nội bộ để thông tin, tuyên truyền các chế độ, chính sách; thực hiện công tác kiểm tra, tự kiểm tra nhằm phát hiện và kịp thời khắc phục những nguy cơ mất an toàn, xử lý các vi phạm về an toàn, vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ; rà soát, bổ sung các quy trình, biện pháp làm việc an toàn, phòng chống cháy nổ tại các bộ phận, phân xưởng; tổ chức biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tốt và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; thăm hỏi, động viên các nạn nhân và gia đình nạn nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp…

Thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động chính là một trong những nội dung tiêu biểu của văn hóa doanh nghiệp, hay cụ thể hơn là văn hóa an toàn mà EVN đã và đang xây dựng. Thực hiện tốt văn hóa an toàn giúp tạo ra một môi trường lao động tốt, một môi trường văn hóa lành mạnh, vui tươi, phấn khởi cho người lao động an tâm sản xuất, cuộc sống vật chất ổn định và đem lại lợi ích to lớn cho ngành Điện cũng như cho đất nước.

Văn hóa an toàn của mỗi cá nhân được củng cố trước hết bởi những quy định về an toàn chung của cơ quan, đơn vị, yêu cầu về ứng xử an toàn đối với mỗi CBCNV, chương trình đào tạo an toàn và ảnh hưởng rất lớn từ cách ứng xử của những người đứng đầu đơn vị đối với vấn đề an toàn, sự nỗ lực, kiên quyết và gương mẫu của người quản lý lao động. Quan điểm này của EVN hoàn toàn nhất quán với tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thể hiện sự lĩnh hội sâu sắc những lời căn dặn của Bác về vai trò của người đứng đầu trong mỗi đảng bộ, chi bộ, trong mỗi cơ quan, đơn vị của ngành Điện. Thông qua hành động rất nhỏ: dừng xe chờ đèn đỏ đúng luật giao thông, Bác Hồ đã để lại cho cán bộ, đảng viên một bài học quý giá: người đứng đầu phải thực sự gương mẫu, là tấm gương sáng cho quần chúng noi theo. Bác đã từng nói: “Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước”; “Tự mình phải chính trước, mới giúp người khác chính. Mình không chính mà muốn người khác chính là vô lý”… Điều này đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên từ việc nhỏ đến lớn, từ việc riêng đến việc chung, từ trong sinh hoạt đời thường đến lao động sản xuất luôn luôn phải nỗ lực thực hiện tốt phương châm “Nói đi đôi với làm” và làm “đúng quy định”. Thấm thía lời dạy của Người, các cấp ủy Đảng EVN luôn phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, xây dựng phong cách lãnh đạo của đơn vị mình, gương mẫu, tiên phong trong thực thi văn hóa an toàn nói riêng và văn hóa doanh nghiệp nói chung, từng bước đưa văn hóa trở thành công cụ quản trị doanh nghiệp hữu ích.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người anh hùng giải phóng dân tộc, là người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta. Sinh thời, Người hằng quan tâm và dày công xây dựng Đảng, Người đã soi đường chỉ lối cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta từng bước tiến lên, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Trong bản Di chúc lịch sử của Bác Hồ, Người đã nhắn nhủ tới các thế hệ kế cận và tương lai của Đảng: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân.” Di sản của Người để lại cho Đảng, cho Tổ quốc, cho nhân dân Việt Nam là vô cùng to lớn, tư tưởng của Người vẫn luôn trường tồn, soi sáng và dẫn dắt chúng ta trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước hôm nay và mai sau. Là một nhà văn hóa lớn của Việt Nam cũng như của thế giới, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho chúng ta một hệ thống tư tưởng phong phú, đồ sộ và vô giá về văn hóa. Và cũng chính phong thái, khí chất của Người trong cuộc sống và sự nghiệp cách mạng đã trở thành một hình mẫu lý tưởng, mang ý nghĩa giáo dục và sức mạnh tinh thần to lớn. Từ những câu chuyện nhỏ, giản dị, gần gũi về Bác, người cán bộ, đảng viên hôm nay đã rút ra được biết bao bài học bổ ích và sâu sắc. Từ những câu chuyện ấy, ánh sáng tư tưởng về văn hóa của người đã soi rọi đến tận hôm nay, đến những vấn đề cấp thiết của thời đại mới, thời đại của hội nhập và công nghệ, mở ra hướng đi đúng đắn cho công cuộc xây dựng văn hóa của các doanh nghiệp, tạo dựng tiền đề cho sự phát triển bền vững, đưa đất nước đến bến bờ cường thịnh. “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh” và “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp”: tuy hai mà một. Mỗi người cán bộ, đảng viên của EVN coi việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhiệm vụ hằng ngày, nhớ lời Bác dạy không ngừng phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện bản thân, phát huy vai trò hạt nhân, gương mẫu, dám nghĩ dám làm, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng văn hóa doanh nghiệp EVN toàn diện, bền vững./.

Nguồn tham khảo:

“117 Chuyện kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” - Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật (xuất bản năm 2007);

Bài viết “Đẩy mạnh thực thi văn hóa doanh nghiệp trong EVN giai đoạn 2021 - 2025” trên trang https://www.evn.com.vn/

Bài viết “EVN: Chủ động các giải pháp tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” của tác giả Lan Anh đăng trên trang https://congthuong.vn/

Bài viết “Tập đoàn Điện lực Việt Nam đạt kết quả thực hành tiết kiệm tốt nhất cả nước năm 2020” trên trang https://www.evn.com.vn/

 

Đ/c. Nguyễn Thành Trung

Trưởng ca vận hành – Công ty Nhiệt điện Thái Bình

Đảng bộ Công ty Nhiệt điện Thái Bình

Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin tức

Quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác đặc biệt Việt-Nga là tài sản quý giá, được thử thách qua năm tháng

Trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh

Ngành TN&MT Điện Biên kỷ niệm 20 năm ngày thành lập

Bộ TN&MT đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023

Tài nguyên

Bộ TN&MT phê duyệt giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống ngành Địa chất Việt Nam

Đoàn ĐBQH tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị lấy ý kiến dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)

Bắc Kạn: Lấy ý kiến vào dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)

Môi trường

Kinh nghiệm quốc tế về thị trường các- bon và đôi điều khuyến nghị cho Việt Nam

Lộ trình phát triển, thời điểm triển khai thị trường các-bon

Những khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp

Nâng cao năng lực quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại tỉnh Đắk Nông

Diễn đàn

Gặp mặt Ngày truyền thống ngành Khí tượng Thủy văn Việt Nam và Ra mắt Hệ thống cảnh báo sớm dông sét, mưa lũ

Thời tiết ngày 3/10: Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa dông

Thời tiết ngày 2/10: Mưa dông diện rộng tại Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ

Mưa lớn kết hợp triều cường khiến Thành phố Hồ Chí Minh ngập nặng

Phát triển

Nhiều nhà khoa học dự Hội thảo Khoa học “Phát triển và quản lý bền vững tài nguyên và môi trường"

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam

Ra mắt Sàn giao dịch tín chỉ carbon tại Việt Nam

Quảng Ngãi: Bổ nhiệm ông Võ Minh Vương giữ chức Phó Giám đốc Sở TN&MT

Video

Đón Anh về - Lời thơ của tác giả Đặng Quốc Khánh

Bản tin Bất động sản và Môi trường số 5

Bản tin Bất động sản và Môi trường số 4

Bản tin Bất động sản và Môi trường số 3

Khoa học

Nguy cơ các dòng sông băng biến mất

Phân công, phân cấp trong quản lý nhà nước về tài nguyên địa chất và khoáng sản - Hiện trạng và đề xuất

Bản đồ kể chuyện (storymap) - phương thức truyền thông mới!

Thành lập Viện Khoa học môi trường, biển và hải đảo

Chính sách

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2023

Thanh tra 14 doanh nghiệp khai thác khoáng sản ở Lâm Đồng

Giảm thiểu rủi ro trong hoạt động đốt rơm rạ và sử dụng hoá chất thuốc bảo vệ thực vật

Vĩnh Phúc: Khẩn trương làm rõ vi phạm của chủ trang trại chăn nuôi ở huyện Bình Xuyên