Dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản bổ sung nhiều quy định mới, tạo hành lang pháp lý đồng bộ, thống nhất, bảo đảm minh bạch trong quản lý

19/04/2024

TN&MTDự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản là cơ sở pháp lý minh bạch giúp ngành Địa chất và Khoáng sản quản lý thống nhất, đầy đủ thông tin, dữ liệu điều tra cơ bản địa chất đúng với phạm vi và tầm vóc của ngành, khơi dậy giá trị tài nguyên không chỉ khoáng sản mà toàn bộ giá trị tài nguyên địa chất đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh đất nước, đồng thời giúp cho việc quản lý tài nguyên địa chất đa dạng, đầy đủ hơn trong bối cảnh tài nguyên cạn kiệt, biến đổi khí hậu diễn ra ngày càng khắc nghiệt.

Dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản bổ sung nhiều quy định mới, tạo hành lang pháp lý đồng bộ, thống nhất, bảo đảm minh bạch trong quản lý

Thứ trưởng Trần Quý Kiên chủ trì việc lấy ý kiến góp ý cho Dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản

Tạo hành lang pháp lý đồng bộ, thống nhất, bảo đảm minh bạch

Sau 13 năm thực hiện, nhiều quy định của Luật Khoáng sản đã bộc lộ những bất cập, không còn phù hợp với thực tiễn, khó khăn khi thực hiện gồm một số vấn đề như: Khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng nhất là cát, sỏi lòng sông, đất đá bóc tầng phủ, đất đá thải làm vật liệu xây dựng thông thường để phục vụ cho các dự án quan trọng quốc gia hoặc dự án đầu tư công; khai thác, sử dụng khoáng sản đi kèm khi khai thác khoáng sản chính; vấn đề kiểm soát sản lượng khai thác khoáng sản theo từng giấy phép khai thác khoáng sản; vấn đề phân cấp, phân quyền trong quản lý hoạt động địa chất, khoáng sản; vấn đề cải cách thủ tục hành chính như quy định thành phần hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp phép hoạt động khoáng sản, cát, sỏi lòng sông không còn phù hợp; quy định về khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản, khu vực dự trữ tài nguyên khoáng sản quốc gia không phù hợp với thực tiễn; quy định về quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản chưa chặt chẽ nhằm bảo đảm khoáng sản được khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả gắn với bảo vệ môi trường, theo mô hình “kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn”; quy định thẩm quyền cấp phép khai thác khoáng sản quy mô rất nhỏ (đá chẻ, đất sét) chưa hợp lý như phản ánh của cử tri và đại biểu Quốc hội, bảo đảm công khai, minh bạch,...

Với những bất cập nêu trên, dự án Luật ĐC&KS được xây dựng với mục đích và quan điểm chỉ đạo như: Mục đích của việc xây dựng dự án Luật Địa chất và Khoáng sản nhằm thể chế hóa đầy đủ các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị và các chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực địa chất, khoáng sản. Tạo hành lang pháp lý đồng bộ, thống nhất, bảo đảm minh bạch; khắc phục các bất cập nhằm quản lý thống nhất lĩnh vực địa chất, khoáng sản; quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả khoáng sản. Khắc phục những tồn tại, hạn chế, bất cập của Luật Khoáng sản; rà soát quy định của các Nghị định hướng dẫn Luật (quản lý cát, sỏi lòng sông; khoáng sản ở khu vực dự trữ tài nguyên khoáng sản quốc gia; đấu giá quyền khai thác khoáng sản; về tiền cấp quyền khai thác khoáng sản,...) có tính ổn định để “Luật hoá”. Bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành, đặc biệt là các Luật có liên quan đến lĩnh vực địa chất, khoáng sản; các điều ước và cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Dự thảo Luật ĐC&KS đang xây dựng là dự án Luật chuyên ngành khó, liên quan đến một số Luật khác như: Luật Đầu tư và Luật Quy hoạch,... và được xây dựng bám sát các quan điểm như: Thể chế hoá đầy đủ quan điểm của Nghị quyết số 10-NQ/TW. Theo đó, tài nguyên địa chất, khoáng sản vừa là nguồn lực quan trọng để phát triển KT-XH của đất nước, vừa là nguồn dự trữ lâu dài của quốc gia cần phải được điều tra, đánh giá và lập quy hoạch, kế hoạch thăm dò đầy đủ, quản lý tập trung, thống nhất; khai thác, sử dụng bền vững, hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả đáp ứng nhu cầu trước mắt và lâu dài.

Các quy định của Luật ĐC&KS phải bảo đảm phù hợp với Hiến pháp, đồng bộ với các pháp luật liên quan; rõ ràng, dễ hiểu và mang tính khả thi cao, thúc đẩy đầu tư, xã hội hóa đi đôi với tăng cường bảo vệ, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về tài nguyên địa chất, khoáng sản, gắn với yêu cầu phân công, phân cấp rõ ràng, minh bạch; cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, hiệu quả; kế thừa các quy định của Luật Khoáng sản năm 2010 đang phát huy hiệu quả; bãi bỏ các quy định bất cập; cập nhật, sửa đổi, bổ sung các quy định hiện hành cho phù hợp với thực tiễn và các yêu cầu trong quản lý nhà nước về tài nguyên địa chất, khoáng sản trong tình hình mới. Đồng thời, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho chính quyền địa phương để chủ động trong việc phát triển KT-XH, phù hợp với thực tế gắn với trách nhiệm thẩm quyền được giao; đồng thời thiết lập công cụ kiểm soát quyền lực, giám sát thực hiện; xử lý được những tồn tại, tiêu cực trong lĩnh vực ĐC, KS.

Ông Mai Thế Toản, Phó Cục trưởng Cục Khoáng sản Việt Nam cho biết, bên cạnh việc kế thừa các quy định của Luật Khoáng sản năm 2010, dự thảo Luật ĐC&KS đã sửa đổi, bổ sung nhiều quy định mới nhằm tạo hành lang pháp lý đồng bộ, thống nhất, bảo đảm minh bạch; khắc phục các bất cập nhằm quản lý thống nhất lĩnh vực địa chất, khoáng sản; quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả khoáng sản.

Dự án Luật ĐC&KS được Ban soạn thảo, Tổ biên tập thành lập theo Quyết định số 476/QĐ-BTNMT ngày 6/3/2023 của Bộ trưởng Bộ TN&MT xây dựng; được Bộ TN&MT gửi lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương; các Hội nghề nghiệp, Hiệp hội khai thác khoáng sản; Liên đoàn Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (VCCI); các tập đoàn, tổng công ty hoạt động trong lĩnh vực ĐC, KS. Hồ sơ dự án Luật đã được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ cũng như Cổng thông tin điện tử của Bộ TN&MT từ ngày 31/7 - 1/10/2023 để lấy ý kiến rộng rãi, người dân và doanh nghiệp góp ý trực tiếp cho các Dự thảo.

Bộ TN&MT đã tổ chức thực hiện một số Đề tài khoa học cấp Bộ để nghiên cứu, đánh giá thực trạng công tác quản lý nhà nước về khoáng sản; những tồn tại, hạn chế và bất cập trong quá trình thực thi pháp luật về khoáng sản và pháp luật khác có liên quan nhằm đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về khoáng sản; phân công, phân cấp quản lý nhà nước về địa chất và khoáng sản giữa các bộ, ngành và địa phương.

Nâng tầm vị thế về địa chất và khoáng sản

Theo TS. Trần Bình Trọng, Cục Địa chất Việt Nam, Luật ĐC&KS xây dựng lần này (về phần địa chất) bổ sung làm rõ, cụ thể hơn các nội dung, yêu cầu điều tra cơ bản địa chất, điều tra địa chất về khoáng sản để mọi người hiểu rõ hơn tầm quan trọng và giá trị của những thông tin, tài liệu mà ngành địa chất có thể cung cấp phục vụ sự phát triển KT-XH, các ngành, địa phương. Đồng thời, dự thảo Luật quy định rõ hơn trách nhiệm của nhà nước, các bộ, ngành, địa phương và người dân trong công tác điều tra cơ bản địa chất, điều tra địa chất về khoáng sản.

Những năm qua vẫn tồn tại cách hiểu công tác địa chất chỉ đơn giản là điều tra, đánh giá tài nguyên khoáng sản. Luật ĐC&KS lần này chỉ rõ nội dung điều tra cơ bản địa chất và điều tra địa chất về khoáng sản. Nội dung điều tra cơ bản địa chất bao gồm: Điều tra địa chất (các yếu tố địa chất cơ bản như địa tầng, magma, kiến tạo, khoáng sản,...); các trường địa vật lý; địa hóa; địa mạo; vỏ phong hóa; tai biến địa chất; địa chất môi trường; địa chất thủy văn; địa chất công trình; địa chất đô thị; di sản địa chất; không gian địa chất lòng đất; tài nguyên địa nhiệt; tài nguyên vị thế.

Nội dung điều tra địa chất về khoáng sản bao gồm: Điều tra tại các cấu trúc địa chất có tiền đề, dấu hiệu thuận lợi từ kết quả điều tra cơ bản địa chất, khoanh định các diện tích triển vọng để đánh giá tài nguyên; đánh giá tài nguyên khoáng sản tại các diện tích triển vọng nhằm xác định chất lượng, số lượng khoáng sản.

Cũng theo TS. Trần Bình Trọng, Cục trưởng Cục Địa chất Việt Nam, việc xây dựng Luật Địa chất và Khoáng sản lần này, thuận lợi là cơ bản, do các nội dung điều tra cơ bản địa chất và điều tra địa chất về khoáng sản thực tế đã được nhiều cơ quan, đơn vị tiến hành trong những năm qua, đã thu được những kết quả đáng kể và tích lũy được những kinh nghiệm. Đây là cơ sở quan trọng để hoàn thiện quy định đưa vào Luật. Do nhiều đơn vị thực hiện, không có quy định thống nhất, nhiều nội dung chưa có quy hoạch và cũng chưa được luật hóa nên việc lựa chọn đưa vào Luật hóa cũng có khó khăn nhất định. Mặt khác, việc đưa vào Luật sao cho xã hội và mọi người dân hiểu đúng, đầy đủ và thấy được vai trò, giá trị, hiệu quả của công tác điều tra cơ bản địa chất, có trách nhiệm và đồng tình ủng hộ cũng là những vấn đề đặt ra cần giải quyết khi xây dựng Luật ĐC&KS lần này.

Hướng đến sự phát triển bền vững, phát huy tiềm năng của ngành Địa chất trên khắp mọi miền đất nước, nhằm hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, Cục Địa chất Việt Nam tiếp tục Hoàn thành cơ bản đề án “Điều tra tổng thể về khoáng sản và hoàn thiện nền bản đồ địa chất tỷ lệ 1:50.000 vùng Tây Bắc phục vụ quy hoạch phát triển bền vững kinh tế xã hội” để cung cấp các thông tin địa chất và cơ sở nguyên liệu khoáng, nhất là khoáng sản quan trọng, chiến lược (đất hiếm, kim loại quý, hiếm) cho các ngành, địa phương,... triển khai dự án “Đánh giá tài nguyên khoáng sản, phục vụ khai thác cát biển, đáp ứng nhu cầu san lấp các dự án đường cao tốc và hạ tầng giao thông, đô thị vùng Đồng bằng sông Cửu Long” phục vụ nhu cầu cấp bách về vật liệu san lấp đắp nền các dự án đường cao tốc, công trình hạ tầng trong vùng. Tiếp tục thực hiện đề án “Đánh giá tổng thể tiềm năng khoáng sản vùng Trung Trung Bộ phục vụ phát triển KT-XH” để cung cấp cơ sở nguyên liệu khoáng cho các ngành, địa phương; tiếp tục triển khai các đề án điều tra địa chất môi trường để cung cấp cho các địa phương các thông tin, số liệu điều tra về môi trường phóng xạ, khoáng sản độc hại.

Cùng với đó, triển khai thực hiện các đề án: Điều tra, đánh giá tổng thể tiềm năng khoáng sản chiến lược (đất hiếm) trên lãnh thổ Việt Nam (phần đất liền) và thăm dò một số diện tích có triển vọng; điều tra, đánh giá tiềm năng cát, cuội, sỏi lòng sông vùng Đồng bằng sông Cửu Long phục vụ phát triển bền vững KT-XH; điều tra, đánh giá tổng thể tiềm năng khoáng sản vùng Bắc Trung Bộ và hoàn thiện nền bản đồ địa chất, khoáng sản tỷ lệ 1:50.000.

Luật ĐC&KS đã và đang nhận được sự quan tâm đặc biệt lớn từ người dân, cộng đồng doanh nghiệp, nhà quản lý, nhà khoa học cả nước,... tất cả đều mong chờ Luật ĐC&KS ra đời để tháo gỡ những vướng mắc trong Luật Khoáng sản hiện hành, từ đó tăng cường hiệu quả, hiệu lực quản lý của Nhà nước về địa chất và khoáng sản, đáp ứng yêu cầu quản lý tập trung, thống nhất quản lý nhà nước về địa chất, khoáng sản trong giai đoạn mới.

HỒNG MINH
Nguồn: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường số 4 năm 2024

Where you can buy Louis Vuitton Replica :

hermes pas cher louis vuitton neverfull replica louis vuitton scarf replica gucci backpack replica louis vuitton outlet nederland dior tasche replica replica chanel wallet louis vuitton duffle bag replica Replica chanel replica chanel wallet louis vuitton messenger bag replica dior tasche replica fake Louis Vuitton shoes replica gucci shoes van cleef replica chanel imitazioni replica celine Louis Vuitton Taschen replica hermes pas cher louis vuitton messenger bag replica LOUIS VUITTON sunglasses replica replica cartier love bracelet replica louis vuitton m40780 louis vuitton imitate kaufen fake louis vuitton tas kopen fake louis vuitton wallet louis vuitton scarf replica chanel imitazioni perfette replica louboutin replica celine replica Louis Vuitton shoes goyard replica cartier love imitazione fake Louis Vuitton shoes gucci scarf replica borse louis vuitton replica replica Louis Vuitton supreme Backpack Louis Vuitton replica replique Sac Louis Vuitton chanel replica louis vuitton keepall replica zaino louis vuitton falso replica Jordan 1 cartier love ring replica dior replica chanel replica fake louis vuitton shoes louis vuitton shoes replica replica louis vuitton wallet imitazioni louis vuitton

Tin tức

Toàn văn báo cáo kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước của Chính phủ tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Cử tri, Nhân dân trong và ngoài nước đánh giá cao ngành Tài nguyên và Môi trường trong triển khai công tác bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thủ tướng phát lệnh khởi công mở rộng nhà ga T2 sân bay Nội Bài

Tài nguyên

Thách thức trong hoạt động đầu tư vào lĩnh vực khai khoáng

Ứng dụng khoa học và công nghệ đảm bảo an ninh nguồn nước

Một số quy định mới của Luật Đất đai năm 2024 về cấp “sổ đỏ” có lợi cho người dân   

Ban hành Thông tư Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước

Môi trường

Kỷ niệm Ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2024

Hành động nhỏ, giá trị lớn để bảo tồn đa dạng sinh học của Trái Đất trước khi quá muộn?

Hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học (22/5): Nỗ lực bảo tồn đa dạng sinh học

Thanh Hóa: Chủ động ứng phó thiên tai, biến đổi khí hậu

Video

Kỷ niệm 20 năm Tạp chí Tài nguyên và Môi trường và ra mắt kỷ ra mắt chuyên trang tiếng Anh

Tình yêu Môi trường

Thế giới lo sợ vì biến đổi khí hậu đã “Ngoài tầm kiểm soát” và kêu gọi hành động toàn cầu

Dự án Luật địa chất và khoáng sản sửa đổi khắc phục hạn chế để phát huy nguồn lực khoáng sản

Khoa học

Cần có nhiều chính sách ưu tiên cho các nhà khoa học nữ

Hệ thống mạng dự phòng đăng ký đất đai Đà Nẵng bị tấn công

Chuẩn bị diễn ra Triển lãm Quốc tế Điện tử & Thiết bị Thông minh Việt Nam (IEAE)

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ chào mừng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam

Chính sách

Thành phố Thái Nguyên nói gì về tình trạng ô nhiễm quanh Khu xử lý chất thải rắn Đá Mài?

Hà Nội: Xử lý dứt điểm khai thác cát trái phép tại khu vực giáp ranh

Thanh Hóa: Xử lý nghiêm vi phạm tại các điểm thu mua gỗ rừng tự phát

Thái Bình: Tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn

Phát triển

Quảng Trị: Đầu tư dự án Khu liên hợp xử lý chất thải 131 tỷ đồng

Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ công trình kiến trúc kiệt tác của nhân loại

Khai mạc Đại hội Hội chiếu sáng Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2024-2029

Chuyển đổi số: Chìa khóa phát triển nông nghiệp xanh, bền vững

Diễn dàn

Bắc Kạn: Đất đá sạt lở vào nhà dân, 3 người bị vùi lấp

Khẩn trương khắc phục sạt lở hầm đường sắt tại thị trấn Chí Thạnh, Phú Yên

Thời tiết ngày 22/5: Hà Nội ngày nắng, từ Thanh Hóa vào Nam Bộ mưa to, có nơi mưa rất to

Thúc đẩy tài chính bền vững ở Việt Nam thông qua trái phiếu xanh