Cục Viễn thám Quốc gia cải cách hành chính toàn diện trên môi trường điện tử

07/12/2021

TN&MTTừ đầu năm đến nay, Cục Viễn thám Quốc gia đã thực hiện đơn giản hoá thủ tục hành chính, rà soát, đánh giá, công bố công khai, minh bạch các thủ tục hành chính theo quy định; kiểm soát việc ban hành mới, sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính bảo đảm các thủ tục được ban hành là cần thiết, đơn giản, rõ ràng, dễ hiểu và giảm tối đa chi phí cho cá nhân, tổ chức thực hiện, đồng thời giảm chi phí trong giải quyết thủ tục hành chính, tăng cường tính hiệu quả trong xử lý công việc. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Cục Viễn thám Quốc gia cải cách hành chính toàn diện trên môi trường điện tử

Cải cách hành chính trên tất cả các mặt công tác

Ngay từ đầu năm 2021, Cục Viễn thám Quốc gia đã tổ chức Hội nghị về công tác cải cách hành chính (CCHC) đề ra kế hoạch chi tiết chỉ đạo, điều hành, xây dựng chương trình, kế hoạch CCHC nhằm triển khai có hiệu quả chương trình tổng thể CCHC và kế hoạch CCHC hàng năm của Bộ và của Cục. Ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác tổ chức cán bộ và CCHC năm 2021 triển khai thực hiện trong tất cả các đơn vị trực thuộc Cục. Cùng với đó, triển khai thực hiện nhiệm vụ “Duy trì áp dụng Hệ thống ISO 9001:2015” và thực hiện đầy đủ, hiệu quả các chương trình, kế hoạch CCHC, các văn bản hướng dẫn liên quan đến CCHC.

Đối với nhiệm vụ về cải cách thể chế, thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng văn bản QPPL thuộc phạm vi QLNN của Bộ TN&MT, đảm bảo tiến độ, chất lượng. Tiếp tục rà soát, đánh giá hệ thống chính sách, pháp luật đặc biệt thông qua công tác kiểm tra, thanh tra và tiếp nhận ý kiến phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân để xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật thuộc lĩnh vực viễn thám; thực hiện Chương trình xây dựng và ban hành văn bản QPPL năm 2021 bảo đảm trình tự, quy trình, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và thông lệ quốc tế.

Thực hiện hiện đại hóa hành chính, Cục đã xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch ứng dụng CNTT, thực hiện Chiến lược ứng dụng và phát triển CNTT TN&MT năm 2021 và định hướng đến năm 2022; đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác chỉ đạo, điều hành và trong giao dịch; trọng tâm là xây dựng kế hoạch cung cấp Dịch vụ công trực tuyến (DVCTT). Đồng thời, đẩy mạnh hoạt động chuyển giao công nghệ và các dịch vụ về ứng dụng và phát triển CNTT, duy trì, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015.

Những tháng cuối năm 2021, tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện CCHC trên tất cả các mặt công tác. Trong đó, tập trung thực hiện đầy đủ, hiệu quả các chương trình, kế hoạch CCHC, các văn bản hướng dẫn liên quan đến CCHC. Đồng thời, triển khai các hoạt động, tổ chức thi đua khen thưởng gắn với việc thực hiện CCHC, khuyến khích các sáng kiến trong triển khai công tác CCHC tại đơn vị.

Rà soát văn bản thuộc phạm vi quản lý của Cục để khắc phục các quy định còn bất cập; trọng tâm là rà soát, điều chỉnh, bổ sung, chuyển đổi, đề xuất các quy trình, quy phạm, quy định kỹ thuật. Nâng cao năng lực công chức, viên chức soạn thảo văn bản QPPL. Cùng với đó, hoàn thiện việc kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ.

Đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

9 tháng đầu năm 2021, Cục Viễn thám Quốc gia đã đẩy mạnh thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trên môi trường điện tử đối với các TTHC triển khai DVCTT mức độ 4 theo Danh mục đã được Bộ trưởng Bộ TN&MT phê duyệt; tuân thủ theo đúng quy trình thực hiện TTHC trên môi trường điện tử quy định tại Chương II Nghị định số 45/2020/NĐ-CP. Hiện tại, lĩnh vực viễn thám có 1 TTHC là “Cung cấp thông tin, dữ liệu ảnh viễn thám” và đã được Bộ trưởng công bố tại Quyết định số 166/QĐ-BTNMT ngày 22/01/2019. TTHC đã được công bố đúng thẩm quyền, theo quy trình chặt chẽ đảm bảo độ tin cậy, chính xác, đầy đủ, kịp thời và đúng thời hạn quy định.

Cục đã tiếp nhận và giải quyết các hồ sơ TTHC đúng hạn; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC luôn được chú trọng. TTHC viễn thám đã được công bố, công khai thực hiện trên Cổng Dịch vụ công quốc gia thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ. Không tiếp nhận ý kiến nào phản ánh, kiến nghị về các quy định hành chính lĩnh vực viễn thám qua Cổng DVCTT và Hệ thống một cửa điện tử của Bộ.

Hoàn thiện Cổng Dịch vụ công của đơn vị bảo đảm kết nối, tích hợp đồng bộ với Cổng Dịch vụ công của Bộ; rà soát các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh, các giải pháp xác minh thông tin để đảm bảo mức độ an toàn trong quá trình đăng ký, đăng nhập của tổ chức cá nhân phù hợp với quy định tại các điều 7, 8 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP.

Hằng năm, Cục Viễn thám quốc gia đều kiểm soát việc cung cấp TTHC trên môi trường điện tử theo đúng các quy định tại Chương III Nghị định số 45/2020/NĐ-CP; chủ động rà soát, đề xuất danh mục TTHC ưu tiên thực hiện trên môi trường điện tử hằng năm; lựa chọn các giải pháp cung cấp TTHC trên môi trường điện tử để việc thực hiện đạt hiệu quả, thuận tiện cho người dùng, tránh lãng phí.

Bên cạnh đó, để thực hiện có hiệu quả công tác cải cách TTHC gắn kết giữa cải cách TTHC với thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và xây dựng chính quyền điện tử, Cục đã kiểm soát chặt chẽ đối với quá trình soạn thảo ban hành văn bản QPPL có chứa quy định về TTHC; đẩy mạnh công tác rà soát, kiến nghị phương án đơn giản hóa TTHC và quy định có liên quan đang còn vướng mắc, bất cập hoặc không còn phù hợp, gây khó khăn việc sử dụng TTHC của người dân; kịp thời công bố TTHC nhằm công khai, minh bạch tất cả các TTHC.

Tuy nhiên, viễn thám là một lĩnh vực công nghệ cao và còn khá mới đối với một số đối tượng, vì vậy cho đến nay mức độ quan tâm, sử dụng của doanh nghiệp và người dân đối với các dịch vụ hành chính công lĩnh vực viễn thám chưa nhiều. Nguyên nhân là do việc ứng dụng viễn thám chủ yếu tập trung trong khối các cơ quan nhà nước ở trung ương, một số cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học nên các cơ quan đơn vị liên hệ mua, bán, trao đổi dữ liệu viễn thám vẫn đi theo đường công văn trước đây; mặt khác, việc triển khai ứng dụng viễn thám ở các địa phương còn ít, chủ yếu tập trung ở một số thành phố lớn, công tác tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp biết và đẩy mạnh ứng dụng viễn thám còn hạn chế. Việc xây dựng, triển khai DVCTT mức độ 4 và tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công hiệu quả chưa cao.

Để thực hiện có hiệu quả công tác cải cách TTHC trong kỳ tiếp theo, Cục sẽ đẩy mạnh việc gắn kết giữa cải cách TTHC với thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và xây dựng chính quyền điện tử; kiểm soát chặt chẽ đối với quá trình soạn thảo ban hành văn bản QPPL có chứa quy định về TTHC; đẩy mạnh công tác rà soát, kiến nghị phương án đơn giản hóa TTHC và quy định có liên quan đang còn vướng mắc, bất cập hoặc không còn phù hợp, gây khó khăn cho quản lý hoạt động về viễn thám; kịp thời công bố TTHC nhằm công khai, minh bạch tất cả các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp.

Cùng với đó, Cục Viễn thám Quốc gia tiếp tục hoàn thiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tăng tỷ lệ TTHC được xây dựng, hoàn thiện, triển khai DVCTT mức độ 3 và 4 trên Cổng dịch vụ công của Bộ và tỷ lệ TTHC thực hiện tại chỗ toàn bộ quy trình giải quyết tại Bộ phận Một cửa; đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong giải quyết TTHC theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử.

TS. NGUYỄN QUỐC KHÁNH

Cục trưởng Cục Viễn thám Quốc gia

 

Tin tức

Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong nghiên cứu chính sách ngành TN&MT

Thủ tướng: '5 quyết tâm', '5 bảo đảm' để thúc đẩy giải ngân, sử dụng hiệu quả nhất nguồn vốn gần 670 nghìn tỷ đồng

Rà soát, hoàn thiện dự thảo nghị định về kinh doanh bất động sản; xây dựng lại chung cư

Xây dựng thị trường điện cạnh tranh hoàn chỉnh, mở không gian mới cho năng lượng tái tạo

Tài nguyên

Đánh giá tiềm năng cát, cuội, sỏi lòng sông vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Giải quyết khiếu nại, tố cáo theo Luật Đất đai năm 2024

Cống ngăn mặn lớn nhất Bắc miền trung sắp đưa vào vận hành

Tránh thất thu từ khoáng sản phát sinh

Môi trường

Ninh Thuận chủ động ngăn chặn tình trạng đào gốc cây bằng lăng rừng

Xây dựng mô hình chuyển đổi xanh, sử dụng đất bền vững tại các khu vực trồng hoa

Rùa biển quay lại xã đảo Cù Lao Xanh đẻ trứng sau nhiều năm vắng bóng

Ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lớn

Video

Diễn đàn môi trường lần thứ III - Năm 2024

Chuyển đổi xanh - động lực tăng trưởng mới để phát triển kinh tế

Xử lý chất thải rắn sinh hoạt: Thực trạng và giải pháp

Tạp chí Tài nguyên và Môi trường 20 năm xây dựng và phát triển

Khoa học

Kiểm kê nguồn thải phục vụ xây dựng kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí tỉnh Trà Vinh

Việt Nam công bố trên 19.000 bài báo quốc tế/năm nhưng chỉ có 2 tạp chí Scopus

Điều chỉnh công nghệ khai thác cát sông tại Sóc Trăng

Khảo sát ảnh hưởng của xâm nhập mặn đến một số tính chất đất, nước trên sông rạch và ương vườn tại huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang

Chính sách

Luật Đất đai quy định về cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất như thế nào?

Bình Dương: Sẽ xử phạt việc khai thác sử dụng thông tin KTTV không đúng quy định

Luật Đất đai quy định về trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng như thế nào?

Tín dụng cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn: Mức cho vay tối đa 25 triệu đồng

Phát triển

Hội thảo: “An ninh - an toàn thực phẩm hướng đến du lịch xanh bền vững, chuyển hướng từ nhận thức đến hành động”

“Future Blue Innovation 2024” - Hành trình Xanh phụ thuộc vào thế hệ trẻ

Trường Đại học TN&MT TP. Hồ Chí Minh: Đa dạng ngành nghề để đào tạo những công dân tương lai có trách nhiệm với môi trường

Ninh Bình: Đến năm 2030 chấm dứt sử dụng hóa chất độc hại trong nuôi trồng thủy sản

Diễn đàn

Hòa Bình: Ban hành quyết định chuyển mục đích sử dụng 32,2 ha nằm tại xã Nhuận Trạch

"Rộng cửa" cho tín dụng xanh

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá yêu cầu các địa phương chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lớn

Phát triển chuỗi cung ứng xanh: Cần điểm tựa chính sách