Công tác nghiên cứu khoa học địa chất và khoáng sản - Tiếp tục hoàn thiện và phát triển

08/12/2021

TN&MTDịch Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp khiến cho công tác thực địa của các đề tài, đề án của Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản giảm đáng kể, chưa thể triển khai theo kế hoạch, các nhiệm vụ chuyên môn trong năm 2021. Tuy vậy, có những điểm sáng từ đầu năm đến nay, đó là: Công tác chỉ đạo các phòng quản lý, chuyên môn cùng với chủ nhiệm đề án, dự án, sớm được xây dựng, xét duyệt, phê duyệt kế hoạch; tập trung kinh phí, nhân lực cho các đề tài, dự án kết thúc trong năm.

Công tác nghiên cứu khoa học địa chất và khoáng sản - Tiếp tục hoàn thiện và phát triển

Kết quả đã đạt được

Viện ĐC&KS đã chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện 17 nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng được phê duyệt của năm 2021, lấy đây là cơ sở đăng ký nhiệm vụ và đánh giá cán bộ viên chức hàng năm. Viện đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, nghiệm thu theo từng quý, tổ chức kiểm tra việc thực hiện 17 nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ đúng tiến độ và chất lượng. Để chuẩn bị cho kế hoạch năm 2022, Viện đã tổ chức Hội đồng khoa học tư vấn, xác định danh mục nhiệm vụ thường xuyên, nhiệm vụ KH&CN mở mới năm 2022; tổng hợp, thẩm định cấp cơ sở và trình Bộ thuyết minh 17 nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng theo đúng tiến độ.

Đối với nhiệm vụ KHCN các cấp, Viện đã hoàn thành 4 đề tài KHCN cấp Bộ kết thúc năm 2021 trong đó có 1 đề tài KHCN cấp Bộ kết thúc vào tháng 5/2021 đã hoàn thành bảo vệ cấp cơ sở và đã trình Bộ hồ sơ xin bảo vệ quản lý cấp Bộ vào ngày 31/5/2021; 1 đề tài KHCN cấp Bộ chuyển tiếp triển khai thực địa theo kinh phí được cấp và dự toán được phê duyệt đảm bảo tuân thủ các qui trình, quy phạm hiện hành. Hoàn thiện xây dựng thuyết minh, bảo vệ cấp Bộ, thẩm định cấp Bộ 4 đề tài KHCN cấp Bộ mở mới năm 2021, trong đó có 2 đề tài KHCN giao trực tiếp và 2 đề tài KHCN đấu thầu. Hoàn thành việc xét duyệt kế hoạch và dự toán thi công năm 2021 và điều chỉnh ngân sách vào tháng 6/2021 để triển khai các nội dung công việc cho 2 dự án hợp tác quốc tế; 1 đề tài KHCN cấp Nhà nước kết thúc năm 2021 hoàn thiện hồ sơ trình Bộ KH&CN vào tháng 5/2021. Để chuẩn bị cho kế hoạch năm 2022, Hội đồng tư vấn, xác định danh mục của Viện đã xác định 11 nhiệm vụ KHCN năm 2022, 2 nhiệm vụ mở mới năm 2021; điều chỉnh 2 nhiệm vụ chuyên môn kết thúc giai đoạn 2022 xin gia hạn đến 2023 và 2025.

Đối với các nhiệm vụ sự nghiệp kinh tế, Viện đã hoàn thành việc xét duyệt dự toán, thi công năm 2021 theo kế hoạch và kinh phí được duyệt đối với các đề án. Đã hoàn thành thi công khảo sát thực địa chi tiết hóa tại các vùng nghiên cứu của đề án tỷ lệ 1:25 000 các vùng có đá bán quý và đá cảnh tại khu vực tỉnh Thanh Hóa và tiếp tục triển khai công tác văn phòng cho nội dung báo cáo tổng kết Đề án “Đánh giá tổng thể tiềm năng tài nguyên đá bán quý và đá cảnh”. Tổng hợp, xử lý tài liệu liên quan đến các diện tích nghiên cứu đối với đề án “Lập bản đồ sinh khoáng và dự báo khoáng sản ẩn sâu khu vực Đông Bắc Bắc Bộ, tỷ lệ 1:250.000”. Bên cạnh đó, Viện cũng đã lựa chọn mẫu gửi gia công và phân tích; đánh giá, xử lý và tổng hợp các kết quả phân tích,… phục vụ luận giải các yếu tố liên quan đến khoáng sản ở vòm nâng Sông Chảy (Nam Hà Giang). Xây dựng cơ sở dữ liệu về hiện trạng sập sụt các khu vực nghiên cứu thông qua việc thu thập thông tin bằng phiếu điều tra. Hoàn thiện công tác văn phòng phục vụ khảo sát thực địa đồng thời chuẩn bị cho công tác điều tra hiện trạng tai biến địa chất liên quan đến karst ngầm ở tỷ lệ 1:200 000 ở một số vùng trong khu vực nghiên cứu tại các tỉnh: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn trong đề án “Điều tra, đánh giá đặc điểm karst ngầm nhằm phục vụ quản lý, quy hoạch phát triển dân cư vùng Đông Bắc Việt Nam”.

Đối với các đề án Chính phủ, Viện đã hoàn thành việc xét duyệt dự toán, kế hoạch thi công bước 2021 đề án “Điều tra, đánh giá và phân vùng cảnh báo nguy cơ trượt lở đất đá các vùng miền núi Việt Nam”. Đang hoàn thiện các sơ đồ bản vẽ, báo cáo văn phòng phục vụ công tác chuyển giao cho 14 xã trọng điểm của tỉnh Sơn La; tổng hợp, xây dựng báo cáo tổng kết đề án năm 2021 và các sản phẩm kèm theo. Đang rà soát lại các đề án “Bảo tồn di sản địa chất, phát triển và quản lý mạng lưới công viên địa chất ở Việt Nam” và “Điều tra cơ bản và đánh giá tài nguyên vị thế, kỳ quan sinh thái và địa chất (đặc biệt, chú trọng đến di sản địa chất và công viên địa chất) vùng biển đảo Việt Nam, phục vụ phát triển bền vững kinh tế biển, QP-AN” để trình Bộ TN&MT phê duyệt. Tham gia Ban chỉ đạo và tổ xây dựng đề án “Cảnh báo sớm trượt lở, sạt lở đất đá, lũ bùn đá, lũ ống, lũ quét khu vực miền núi, trung du Việt Nam” do Thứ trưởng Lê Công Thành làm trưởng ban chỉ đạo Viện đã hoàn thiện các báo cáo tổng quan tài liệu về các đề tài, đề án điều tra nghiên cứu về trượt lở và cảnh báo trượt lở của Viện và các đơn vị khác và đề xuất các nội dung công việc cần tiến hành cho đề án.

Công tác nghiên cứu khoa học địa chất và khoáng sản - Tiếp tục hoàn thiện và phát triển

Sạt lở đất tại Lào Cai.

Phương hướng nhiệm vụ thời gian tới

Trong thời gian tới, Viện tiếp tục triển khai thực hiện một số nhiệm vụ như: Thứ nhất, triển khai các đề tài, đề án, dự án, nhiệm vụ theo kế hoạch được phê duyệt. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm đảm bảo tiến độ, nâng cao chất lượng các nhiệm vụ. Đôn đốc các nhiệm vụ kết thúc trong năm 2021 hoàn thành đúng thời hạn với chất lượng tốt khẩn trương rà soát, điều chỉnh các nhiệm vụ đang triển khai theo thực tế và nhiệm vụ KHCN và nhiệm vụ chuyên mở mới năm 2022 theo yêu cầu của Bộ TN&MT.

Thứ hai, triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế và đề tài hợp tác song phương đã được phê duyệt. Tăng cường hợp tác với các đơn vị, tổ chức, trường đại học nước ngoài với mục tiêu nâng cao chất lượng khoa học, mở ra những hướng nghiên cứu mới trong tương lai, đào tạo cán bộ khoa học.

Bên cạnh đó, Viện cũng có đề xuất, kiến nghị Bộ TN&MT xem xét cấp kinh phí cho các nhiệm vụ KHCN các cấp, đề án sự nghiệp kinh tế sao cho phù hợp với tiến độ thi công hàng năm đã được phê duyệt. Đồng thời, sớm phê duyệt và bổ sung kế hoạch năm 2021 đối với các nhiệm vụ KHCN mở mới trong năm 2021, tạo điều kiện cho Viện triển khai và hoàn thành nhiệm vụ được giao; sớm thẩm định, phê duyệt đề cương thuyết minh và cho triển khai đối với các đề tài, dự án nguồn chính phủ, nguồn sự nghiệp kinh tế mở mới. Cho ý kiến về việc điều chỉnh thời gian, nội dung và kinh phí đối với 2 dự án sự nghiệp kinh tế “Lập bản đồ sinh khoáng và dự báo khoáng sản ẩn sâu khu vực Đông Bắc Bắc bộ tỷ lệ 1/200 000” và “Điều tra, đánh giá đặc điểm karst ngầm nhằm giảm thiểu thiên tai và phục vụ quản lý quy hoạch phát triển dân cư vùng Đông Bắc Việt Nam”. Xem xét, ghi vào vốn ngân sách nhà nước để phục vụ cho công tác thanh quyết toán các dự án hợp tác quốc tế. Điều chỉnh thời gian giãn tiến độ thi công các đề tài, đề án,… do kinh phí cấp không đủ và kịp theo tiến độ được phê duyệt. Xây dựng lộ trình thống nhất thực hiện công tác tự chủ của tổ chức KH&CN công lập cho các đơn vị sự nghiệp nghiên cứu khoa học.

HƯƠNG TRÀ

Where you can buy Louis Vuitton Replica :

hermes pas cher louis vuitton neverfull replica louis vuitton scarf replica gucci backpack replica louis vuitton outlet nederland dior tasche replica replica chanel wallet louis vuitton duffle bag replica Replica chanel replica chanel wallet louis vuitton messenger bag replica dior tasche replica fake Louis Vuitton shoes replica gucci shoes van cleef replica chanel imitazioni replica celine Louis Vuitton Taschen replica hermes pas cher louis vuitton messenger bag replica LOUIS VUITTON sunglasses replica replica cartier love bracelet replica louis vuitton m40780 louis vuitton imitate kaufen fake louis vuitton tas kopen fake louis vuitton wallet louis vuitton scarf replica chanel imitazioni perfette replica louboutin replica celine replica Louis Vuitton shoes goyard replica cartier love imitazione fake Louis Vuitton shoes gucci scarf replica borse louis vuitton replica replica Louis Vuitton supreme Backpack Louis Vuitton replica replique Sac Louis Vuitton chanel replica louis vuitton keepall replica zaino louis vuitton falso replica Jordan 1 cartier love ring replica dior replica chanel replica fake louis vuitton shoes louis vuitton shoes replica replica louis vuitton wallet imitazioni louis vuitton

Tin tức

Cử tri, Nhân dân trong và ngoài nước đánh giá cao ngành Tài nguyên và Môi trường trong triển khai công tác bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thủ tướng phát lệnh khởi công mở rộng nhà ga T2 sân bay Nội Bài

Ưu tiên các dự án kết nối liên vùng, hạ tầng năng lượng tái tạo

Tài nguyên

Đảm bảo an ninh nguồn nước vì mục tiêu phát triển bền vững

Điều kiện có hiệu lực của hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 và Luật Đất đai năm 2024

Tắc khâu thẩm định giá đất tại TPHCM: Hồ sơ dồn cục, dự án 'chết đứng'

Bảo vệ môi trường, không gây xói lở khi khai thác cát, sỏi

Môi trường

Việt Nam đã đưa bảo tồn đa dạng sinh học là một vấn đề quốc gia

Bàn giao cá thể đồi mồi dứa quý hiếm

Nâng cao nhận thức của phụ nữ trong công tác bảo vệ môi trường

Hãy là một phần của Kế hoạch đa dạng sinh học

Video

Kỷ niệm 20 năm Tạp chí Tài nguyên và Môi trường và ra mắt kỷ ra mắt chuyên trang tiếng Anh

Tình yêu Môi trường

Thế giới lo sợ vì biến đổi khí hậu đã “Ngoài tầm kiểm soát” và kêu gọi hành động toàn cầu

Dự án Luật địa chất và khoáng sản sửa đổi khắc phục hạn chế để phát huy nguồn lực khoáng sản

Khoa học

Hệ thống mạng dự phòng đăng ký đất đai Đà Nẵng bị tấn công

Chuẩn bị diễn ra Triển lãm Quốc tế Điện tử & Thiết bị Thông minh Việt Nam (IEAE)

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ chào mừng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam

Thứ trưởng Bộ KH-CN: Không đầu tư nghiên cứu chỉ để có bài báo quốc tế

Chính sách

Thái Bình: Tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn

Thanh Hóa: Thu hồi hơn 28.000 m2 đất dự án Trung tâm Thương mại và Tổ chức sự kiện APG - Plaza Cổ Định

Đắk Nông: Xưởng sản xuất đá bazan không phép hoạt động ra sao khi cơ quan chức năng đã vào cuộc

Hà Nội lập xong đề án xử lý ô nhiễm sông Tô Lịch, Kim Ngưu

Phát triển

Quảng Trị: Đầu tư dự án Khu liên hợp xử lý chất thải 131 tỷ đồng

Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ công trình kiến trúc kiệt tác của nhân loại

Khai mạc Đại hội Hội chiếu sáng Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2024-2029

Chuyển đổi số: Chìa khóa phát triển nông nghiệp xanh, bền vững

Diễn dàn

Thời tiết ngày 20/5: Nhiều khu vực trên cả nước có mưa dông

Thời tiết ngày 19/5: Bắc Bộ mưa to, từ Nghệ An đến Phú Yên nắng nóng

Thời tiết ngày 18/5: Hà Nội ngày nắng, nhiệt độ cao nhất 32 độ

Huy động nguồn lực phát triển hydrogen: Mở ra không gian phát triển mới