Yên Bái: Thực hiện quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vữngTN&MTTheo báo cáo của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái, ngay từ đầu năm, Sở Nông nghiệp và PTNT Yên Bái đã chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm đã phối hợp với các địa phương xây dựng chi tiết kịch bản tăng trưởng lĩnh vực Lâm nghiệp cho từng huyện và xây dựng kế hoạch bảo vệ rừng với tổng diện tích khoán quản lý bảo vệ rừng năm 2020 là 224.516,6 ha (gồm: Rừng phòng hộ 119.917,1 ha; Rừng đặc dụng 29.009,5 ha; Rừng tự nhiên sản xuất 75.590,0 ha).

 

             Một góc Khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hẩu – Yên Bái

Đồng thời, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát, tổng hợp các dự án đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng năm 2020 trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại các kỳ họp. Năm 2020 đã có 03 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn.

Công tác Phòng cháy, chữa cháy rừng luôn là nhiệm vụ trọng tâm được Chi cục Kiểm lâm tập trung chỉ đạo các địa phương quan tâm làm tốt. Cụ thể Yên Bái đã thực hiện duy trì hệ thống mạng lưới dự báo, cảnh báo cháy rừng trên địa bàn toàn tỉnh. Trên cơ sở đó đã cảnh báo, dự báo các khu vực trọng điểm có nguy cơ và khả năng xảy ra cháy rừng cao tại các địa phương. Phối hợp với các cơ quan truyền thông của tỉnh, huyện xây dựng và phát các Bản tin cảnh báo cháy rừng đến từng thôn bản. Đồng thời chỉ đạo, đôn đốc Hạt Kiểm lâm các huyện phối hợp với UBND xã thực hiện tốt các hoạt động tuyên truyền, ký cam kết quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng đến tận người dân. Thực hiện trực phòng cháy vào những ngày, tháng cao điểm cháy rừng để sớm phát hiện ra cháy rừng và có phương án chữa cháy kịp thời, phù hợp.

Đối với công tác bảo tồn thiên nhiên, Chi cục Kiểm lâm đã chỉ đạo Ban quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Nà Hẩu và Ban quản lý Khu Bảo tồn loài và sinh cảnh Mù Cang chải phối hợp với các ngành, các địa phương thực hiện tốt công tác bảo vệ đối với diện tích rừng đặc dụng hiện có, thông qua hợp đồng giao khoán bảo vệ rừng giữa các Ban quản lý, chính quyền xã và hộ, nhóm hộ, cộng đồng nhận khoán bảo vệ. Phối hợp tốt với chính quyền địa phương tổ chức các đợt tuần tra, kiểm tra; lồng ghép các hội nghị ở cơ sở để tuyên truyền, hướng dẫn người dân địa phương thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên.

Xây dựng và thực hiện “Phương án quản lý rừng bền vững Khu Bảo tồn thiên nhiên Nà Hẩu giai đoạn 2021-2030”. Phối hợp với Tổ chức FFI tổ chức triển khai các hoạt động tại Khu Bảo tồn loài và sinh cảnh Mù Cang Chải như Hội thảo xây dựng kế hoạch Dự án Dịch vụ môi trường rừng và giao ban Hội đồng tư vấn Khu Bảo tồn loài và sinh cảnh Mù Cang Chải. Hội nghị Giới thiệu các chương trình Dịch vụ môi trường rừng REDD+. FLEG, mô hình thí điểm Quỹ Phát triển cộng đồng thôn bản từ các nguồn dự án ở Mù Cang Chải, tập huấn kỹ năng tuần rừng cho nhóm bảo vệ rừng,…

Phối hợp với Tổ chức Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam, Ủy ban quốc gia con người và sinh quyển MAB, Trung tâm Bảo tồn thiên nhiên và phát triển CCD tiến hành rà soát thực trạng đề xuất phương án xây dựng hồ sơ đề cử khu dự trữ sinh quyển tỉnh Yên Bái.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, tập huấn được chú trọng, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã xây dựng Kế hoạch tổ chức 05 Hội nghị tuyên truyền công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng, tuyên truyền phổ biến Luật Lâm nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tổ chức 6 lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức về quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng cho 335 người tại huyện Lục Yên.

Người dân tích cực tham gia trồng rừng

Về giao khoán bảo vệ rừng, năm 2020 là 224.516,6 ha/215.779 ha kế hoạch, đạt 104% kế hoạch năm. Trong đó, rừng phòng hộ: 119.917,1 ha (gồm: 100.308,3 ha rừng tự nhiên; 19.608,8 ha rừng trồng). Rừng đặc dụng: 29.009,5 ha (gồm: 28.445,3 ha rừng tự nhiên; 564,2 ha rừng trồng). Rừng sản xuất: 75.590,0 ha (gồm: 72.144,2 ha rừng tự nhiên; 3.445,8 ha rừng trồng hiện do BQL rừng phòng hộ quản lý).

Cùng với đó, trong năm 2020 toàn tỉnh Yên Bái đã trồng được 16.730,6 ha rừng các loại, đạt 105% kế hoạch năm. Cụ thể, trồng rừng tập trung 12.054,1 ha rừng tập trung/12.000 ha kế hoạch, đạt 100,5% kế hoạch năm. Trong đó, rừng trồng sản xuất tập trung là 11.473,0 ha, gồm diện tích trồng mới 641,2 ha và trồng lại rừng sau khai thác 10.831,8 ha. Rừng trồng phòng hộ tập trung 552,4 ha, gồm trồng mới 40,16 ha, trồng bổ sung làm giàu rừng 343,2 ha và trồng khắc phục diện tích rừng trồng bị chết rét 169,0 ha. Rừng trồng thay thế (thuộc quy hoạch phòng hộ): 28,7 ha và trồng cây phân tán: 4.676,6 nghìn cây, quy diện tích là 4.676,6 ha.

Trồng rừng theo các đề án như Đề án phát triển Măng tre Bát độ, năm 2020, trên địa bàn toàn tỉnh trồng được 263,8 ha, trong đó có 201,3 ha tập trung và 57,7 ha cây phân tán. Kế hoạch hỗ trợ từ ngân sách tỉnh 50,0 ha (tại huyện Văn Yên) hiện đã triển khai hỗ trợ được 50,0 ha, đạt 100% kế hoạch.

Về Đề án phát triển cây Quế, năm 2020, trên địa bàn toàn tỉnh trồng được 7.242,8 ha/3.600 ha kế hoạch giao, đạt 201,2%. Trong đó có 4.607,9 ha tập trung và 2.634,9 ha cây phân tán. Đề án phát triển cây Sơn tra, năm 2020, trên địa bàn toàn tỉnh trồng được 456,2 ha/450,0 ha kế hoạch giao, đạt 101,4%. Trong đó diện tích hỗ trợ từ ngân sách tỉnh 300,0 ha/300,0 ha kế hoạch, đạt 100% (gồm: 150,0 ha trồng bổ sung Sơn tra trong rừng tự nhiên phòng hộ nghèo kiệt và 150,0 ha trồng tập trung trên đất sản xuất) từ nguồn ngân sách tỉnh, 76,2 ha trồng bổ sung Sơn tra ghép trong rừng tự nhiên phòng hộ nghèo kiệt và 51,3 ha trồng rừng sản xuất bằng cây Sơn tra ghép từ nguồn dự án KHCN; 28,7 ha trồng rừng thay thế (hỗn giao 30% Sơn tra).

Việc chăm sóc rừng và khoanh nuôi tái sinh, Yên Bái đã chăm sóc toàn bộ diện tích rừng trong độ tuổi chăm sóc được các chủ rừng quan tâm chăm sóc và bảo vệ tốt với tổng diện tích 49.275,6 ha/47.561,0 ha kế hoạch, đạt 103,6% kế hoạch năm. Đồng thời thực hiện khoanh nuôi tái sinh chuyển tiếp đối với diện tích 600 ha đã thực hiện khoanh nuôi từ những năm trước, thực hiện kiểm tra, đánh giá hàng năm để xác định diện tích đủ điều kiện thành rừng, chuyển sang bảo vệ theo đúng quy định.

Cũng trong năm 2020, tỉnh Yên Bái đã khai thác và tiêu thụ được 576.845 m3 gỗ rừng trồng các loại/KH 540.000 m3, đạt 107% KH. Khai thác tiêu thụ 90.000 tấn tre, vầu, nứa/KH 90.000 tấn, đạt 100% KH và khai thác 130 tấn nhựa thông/KH 200 tấn, đạt 65% KH. Ngoài ra khai thác trên 552,3 nghìn ste củi, 85,2 nghìn tấn măng các loại, 4,5 nghìn tấn quả Sơn tra, 615 tấn thảo quả, 17,8 nghìn tấn vỏ quế và 74,5 nghìn tấn cành lá quế phục vụ cho chế biến tinh dầu cùng nhiều sản phẩm thu nhặt khác từ rừng.

Về quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng, tính đến hết năm 2019, tỉnh Yên Bái đã có 4.037,5 ha rừng trồng Keo tai tượng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững theo tiêu chuẩn của Hội đồng quản trị rừng FSC cho nhóm hộ trồng rừng trên địa bàn huyện Yên Bình.

Tuy nhiên, chỉ trong năm 2020, dự ước Yên Bái sẽ có thêm 8.000 ha rừng trồng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững trên địa bàn các huyện Yên Bình, Lục Yên, Trấn Yên; đưa tổng diện tích rừng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững đến năm 2020 tại tỉnh Yên Bái lên trên 12.000 ha, đây là một hướng đi đúng đắn nhằm khai thác tối đa hiệu quả từ rừng và phát triển bền vững.

Đỗ Hùng

       

There are no comments yet

Tin mới hơn ...