Yên Bái: Lập đề án nâng cao tỷ lệ hài lòng của người dân về môi trườngTN&MTSở TN&MT tỉnh Yên Bái đã xây dựng Đề án “Tăng cường bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025”.

Theo đề án, sẽ đưa tỷ lệ chất thải y tế được xử lý đạt 90%; tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt 91%; tỷ lệ dân số nông thôn được cung cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 98%; tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn đô thị đạt trên 93%; tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn nông thôn đạt trên 50%; tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý đạt 100%; tỷ lệ chất thải nguy hại được xử lý đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường đạt 85% và tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phát sinh nước thải từ 50 m3/ngày (24 giờ) trở lên có hệ thống xử lý nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường đạt 100%.

Ông Hồ Đức Hợp – Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Yên Bái cho biết: Trong thời gian tới để nâng cao tỷ lệ hài lòng của người dân về môi trường Sở Tham mưu xây dựng Đề án “Tăng cường bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 – 2025”; chủ động tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án nâng cao năng lực quản lý chất thải rắn sinh hoạt tỉnh Yên Bái giai đoạn 2020 – 2025, định hướng đến năm 2030; hoàn thành mục tiêu đến năm 2025 nâng mức thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại nông thôn lên trên 50%, tại đô thị lên trên 93%, hoàn thành xử lý triệt để ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đối với 100% cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trong địa bàn tỉnh Yên Bái.

Song song với đó, tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát ô nhiễm, không để phát sinh điểm nóng về môi trường, điểm gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng mới. Trong thẩm định các dự án đầu tư cần thực hiện khuyến khích, thu hút các dự án công nghệ hiện đại, thân thiện môi trường và kiên quyết không tiếp nhận dự án công nghệ cũ lạc hậu, dự án có nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường;

Đồng thời, phát huy vai trò giám sát của nhân dân; chủ động, tích cực tiếp nhận và giải quyết các kiến nghị, phản ánh của nhân dân về môi trường; lấy sự hài lòng của người dân về chất lượng môi trường làm thước đo hiệu quả và mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Theo monre.gov.vn

 

There are no comments yet

Tin mới hơn ...