Xây dựng Kế hoạch hành động của Bộ TN&MT thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW về nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoàiTN&MTNgày 9/6, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đã chủ trì cuộc họp với Vụ Pháp chế và các đơn vị trực thuộc Bộ hoàn thiện dự thảo Kế hoạch hành động của Bộ TN&MT về thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về Định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030 và Nghị quyết số 58/NQ-CP của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết.


Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Báo cáo tại cuộc họp, ông Phan Tuấn Hùng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế cho biết: Dự thảo Kế hoạch hành động của Bộ TN&MT có mục đích là quán triệt sâu sắc và cụ thể hóa những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường được đề ra trong Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về “Định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030” và Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 27/4/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW.

Theo đó, mục tiêu tổng quát của Kế hoạch nhằm hoàn thiện thể chế, chính sách hợp tác đầu tư nước ngoài có tính cạnh tranh cao, hội nhập quốc tế; đáp ứng yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, bảo vệ môi trường, giải quyết tốt các vấn đề xã hội, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế; khắc phục căn bản những hạn chế, bất cập đang tồn tại trong xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện thể chế, chính sách về hợp tác đầu tư nước ngoài; đồng thời tạo lập môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh thuộc nhóm ASEAN 4 trước năm 2021, thuộc nhóm ASEAN 3 trước năm 2030.

Ông Phan Tuấn Hùng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế báo cáo tại cuộc họp

Các nhiệm vụ và giải pháp được nêu trong dự thảo tập trung vào hoàn thiện thể chế, chính sách về hợp tác đầu tư nước ngoài có liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường; triển khai Chính phủ điện tử, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư nước ngoài liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường…

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa yêu cầu Vụ Pháp chế tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp; tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện Dự thảo Kế hoạch hành động. Thứ trưởng yêu cầu các nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Kế hoạch phải bám sát vào các nhiệm vụ quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường được nêu trong Nghị quyết số 50/NQ-TW và Nghị quyết số 58/NQ-CP. Chủ động phối hợp với các Bộ, ngành liên quan để hoàn thành các nhiệm vụ được giao như: phối hợp cùng với Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng các tiêu chí về đầu tư (về suất đầu tư, sử dụng lao động, công nghệ, môi trường, giá trị gia tăng nội địa, khả năng liên kết, lan tỏa, tham gia các chuỗi giá trị quốc tế,…); xây dựng Dự thảo quy định về không xem xét mở rộng, gia hạn hoạt động đối với những dự án sử dụng công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyên để bổ sung vào Luật Đầu tư (sửa đổi); Phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng hệ thống tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, bảo vệ môi trường, tài nguyên và tiết kiệm năng lượng theo hướng ưu tiên hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế, khu vực.

Về các nhiệm vụ cụ thể theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thứ trưởng đề nghị tập trung xây dựng hệ thống pháp luật để xử lý dứt điểm các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, sử dụng đất không hiệu quả; Dự án xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai; Dự án sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường; Đề án nghiên cứu phương thức lựa chọn công nghệ, cách thức chuyển giao công nghệ, đánh thuế môi trường và kiểm soát tiêu chí phát thải…. để phục vụ phát triển bền vững; Đề án nghiên cứu việc hình thành vận hành hiệu quả thị trường quyền phát thải, tín chỉ carbon; Kết nối hệ thống thông tin quản lý chuyên ngành về đất đai, môi trường vào Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài.

                                                                                                                                                             Phạm Oanh

There are no comments yet

Tin mới hơn ...