Xây dựng chính sách, pháp luật ứng phó biến đổi khí hậuTN&MT Thời gian qua, thi hành Luật bảo vệ môi trường năm 2014, Bộ đã rà soát, xây dựng và hoàn thiện, trình Chính phủ xem xét, ban hành Nghị định quy định lộ trình, phương thức tham gia hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính toàn cầu phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội và cam kết tại điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia là thành viên.

Ảnh minh họa.

Hiện nay, Bộ đã hoàn thiện nội dung về ứng phó với biến đổi khí hậu trong dự thảo Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi) để trình Chính phủ trình Quốc hội; đồng thời, trong năm 2020 tiếp tục cập nhật kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng; tiếp tục triển khai Nghị quyết số 64/NQ-CP ngày 04/9/2019 của Chính phủ phê duyệt Bản sửa đổi, bổ sung Kigali thuộc Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn nhằm kiểm soát và loại trừ các chất HFC, các chất làm suy giảm tầng ô-dôn; tiếp tục chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương triển khai các nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Quyết định 417/QĐ-TTg ngày 13/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động tổng thể thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu.

Bộ đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (NAP); tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan, các chuyên gia rà soát, cập nhật Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) của Việt Nam, dự kiến hoàn thành trình Chính phủ trong tháng 5/2020; tập trung hoàn thiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, dự kiến trình trong tháng 10/2020; đang triển khai xây dựng các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống đo đạc, báo cáo, thẩm định (MRV) giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp quốc gia và Hệ thống báo cáo, giám sát và đánh giá các hoạt động thích ứng biến đổi khí hậu cấp quốc gia và cấp tỉnh; xây dựng tiêu chí xác định các dự án, nhiệm vụ thích ứng với biến đổi khí hậu và đánh giá hiệu quả của các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu; xây dựng Quy chế phối hợp, giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu.

 Theo monre.gov.vn

There are no comments yet

Tin mới hơn ...