Triển khai Quyết định 619/QĐ-TTg ngày 8/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban sông Mê Công Việt NamTN&MTPhát biểu chủ trì tại cuộc họp trực tuyến nghe báo cáo về việc triển khai thực hiện Quyết định 619/QĐ-TTg ngày 8/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban sông Mê Công Việt Nam (UBSMCVN) vào sáng ngày 19/5, Thứ trưởng Lê Công Thành nhấn mạnh “Uỷ ban sông Mê Công Việt Nam phải lấy công nghệ thông tin làm "xương sống" để khẳng định vị thế của mình”.

Theo Quyết định 619/QĐ-TTg, UBSMCVN là tổ chức phối hợp liên ngành, giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, quản lý các hoạt động liên ngành, liên tỉnh, liên quốc gia nhằm quản lý và sử dụng hiệu quả và bền vững tài nguyên nước và các tài nguyên liên quan trên Lưu vực sông Mê Công, bao gồm cả các Lưu vực sông Cửu Long và sông Sê San – Srêpốk của Việt Nam, theo quy định của Hiệp định Hợp tác Phát triển Bền vững Lưu vực sông Mê Công, Luật Tài nguyên nước, Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản pháp luật có liên quan.

Báo cáo về việc triển khai thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 8/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ, ông Lê Đức Trung – Chánh Văn phòng Thường trực UBSMCVN cho biết, với quy chế hoạt động, chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức mới Ủy ban bổ sung thêm nhiều thành viên từ các bộ, ngành; đơn vị trong Bộ TN&MT… để có thể bao quát không chỉ là vấn đề về nước mà cả các vấn đề liên quan đến tài nguyên nước. Với Quyết định 619/QĐ-TTg vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Ủy ban cũng sẽ bổ sung theo chức năng nhiệm vụ mới, xây dựng Kế hoạch 5 năm 2021-2025 của Ủy ban; đặc biệt là triển khai các hoạt động của tổ chức lưu vực sông.

Theo đó, tổ chức lưu vực sông sẽ thực hiện các hoạt động như: Rà soát, đánh giá các khung pháp lý có liên quan làm cơ sở kiến nghị xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về phát triển bền vững, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước và môi trường trên lưu vực; Điều tra, đánh giá các vấn đề tranh chấp, vướng mắc giữa các Bộ, ngành, địa phương; giữa Việt Nam và các quốc gia trong lưu vực trong sử dụng, quản lý và bảo vệ tài nguyên nước và môi trường, kiến nghị các giải pháp giải quyết; Theo dõi, giám sát diễn biến tài nguyên nước, các hoạt động sử dụng, bảo vệ, phát triển tài nguyên nước trên lưu vực; Hỗ trợ thẩm định các quy hoạch, chương trình, đề án, dự án trên các lưu vực sông Cửu Long và sông Sê San – Srêpốk…“Tiếng nói của Uỷ ban là tiếng nói của rất nhiều Bộ, ngành, địa phương, do vậy sự phối hợp nhất quán, trao đổi, chia sẻ thông tin giữa Uỷ ban với các đơn vị trong Bộ TN&MT cũng như các Bộ, ngành thành viên hết sức quan trọng” – Ông Lê Đức Trung nói.

Ảnh minh họa

Tại cuộc họp, các đại biểu dự họp đã thảo luận, kiến nghị các nhiệm vụ, giải pháp để sớm đưa tổ chức lưu vực sông vào hoạt động, sẽ giúp cho Thủ tướng và Chính phủ điều phối liên quốc gia, chỉ đạo sát sao những vấn đề liên quan đến lưu vực sông như bảo vệ tài nguyên nước, bảo vệ môi trường, những hoạt động liên quan đến lưu vực sông; cũng như đáp ứng các yêu cầu về quản lý lưu vực sông trong thời gian tới.

Cụ thể, ông Hoàng Văn Thức – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường cho rằng, để tổ chức lưu vực sông hoạt động được ngay, cần xây dựng, trình Bộ trưởng ban hành quy chế làm việc của Ủy ban để phân công, phân nhiệm rõ chức năng, chức trách của từng bộ, ngành cũng như từng cá nhân tham gia. Ông Hoàng Đức Cường – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng thuỷ văn kiến nghị thành lập Tổ giúp việc để kết nối, bảo đảm thông suốt hoạt động Uỷ ban. Ông Khuất Hoàng Kiên – Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu TN&MT đề nghị thiết lập được hệ thống thông tin phù hợp với quy mô, tổ chức, đặc thù của tổ chức lưu vực sông; đồng thời, xác định nhu cầu kết nối, chia sẻ dữ liệu trên nền tảng kết nối, chia sẻ dữ liệu liên thông Chính phủ cũng như nền tảng chia sẻ, kết nối dữ liệu của Bộ TN&MT. “Khi Quy chế làm việc, cơ cấu tổ chức của Ủy ban đã hoàn thiện, Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường sẽ phối hợp với Văn phòng thường trực xây dựng một khung kiến trúc về công nghệ thông tin cho Ủy ban. Từ đó, việc triển khai công nghệ thông tin sẽ phục vụ công tác thường trực nói riêng và đảm bảo các hoạt động về kết nối cơ sở dữ liệu” – Ông Kiên cho biết.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Thứ trưởng Lê Công Thành nhấn mạnh: việc Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định 619/QĐ-TTg đã khẳng định tính đúng đắn trong định hướng của Bộ TN&MT về việc quản trị tài nguyên nước phải theo lưu vực sông. Thứ trưởng đề nghị Văn phòng Thường trực UBSMCVN cần rà soát, đánh giá các văn bản quy phạm pháp luật về phát triển bền vững, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước và môi trường trên lưu vực như Luật Tài nguyên nước, Luật Thủy lợi; các Luật đang sửa đổi như Luật Bảo vệ môi trường, Luật Phòng chống thiên tai, Luật Thủy sản…; các Nghị định, Thông tư, các cơ chế chính sách, khung pháp lý liên quan để có cơ sở kiến nghị xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy định pháp lý phù hợp nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao cho UBSMCVN.

Thứ trưởng giao các đơn vị liên quan đến lĩnh vực tài nguyên nước cùng vào cuộc, hành động khẩn trương, xây dựng bổ sung kế hoạch chi tiết, cụ thể đến từng tuần đối với các nhiệm vụ được giao; chuẩn bị tổ chức tốt Hội nghị toàn thể Ủy ban sông Mê Công Việt Nam năm 2020, Phiên họp Hội đồng lần thứ 27 của Ủy hội sông Mê Công quốc tế và các cuộc họp Tiểu ban Lưu vực sông Cửu Long, Tiểu ban Lưu vực Sê san – Srê pốk. Đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chia sẻ thông tin số liệu với các thành viên Ủy ban, các đối tác trong và ngoài nước để đảm bảo thông tin thông suốt, kịp thời; đảm bảo an toàn thông tin nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động của Ủy ban. “Uỷ ban sông Mê Công Việt Nam phải lấy công nghệ thông tin làm “xương sống” để khẳng định vị thế của mình” – Thứ trưởng Lê Công Thành yêu cầu.

                                                                                                                                                              Thanh Tâm

There are no comments yet

Tin mới hơn ...