TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYỄN PHÚ TRỌNG: Sử dụng hợp lý, hiệu quả đất đai, tài nguyênTN&MTNăm 2020, với nhiều khó khăn và thách thức, nhưng với sự lãnh đạo sâu sát của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; sự chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả của Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ; sự chung sức, đồng lòng của toàn Ngành; sự ủng hộ đồng thuận của nhân dân, toàn ngành Tài nguyên và Môi trường đã đạt được nhiều thành tựu mang dấu ấn đột phá, tạo những chuyển biến thực chất, đóng góp trực tiếp cho tăng trưởng kinh tế, đồng thời chuẩn bị nền tảng quan trọng để đất nước phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYỄN PHÚ TRỌNG: Sử dụng hợp lý, hiệu quả đất đai, tài nguyên

“Chú trọng đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, tạo sự chuyển biến tích cực hơn nữa trong việc quản lý chặt chẽ, sử dụng hợp lý, hiệu quả đất đai, tài nguyên; thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ bảo vệ, cải thiện môi trường; chủ động, tích cực triển khai có hiệu quả các chính sách, biện pháp huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, thích ứng với biến đổi khí hậu”.

Trích ý kiến phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị trực tuyến cuối năm của Chính phủ với lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, ngày 28/12/2020.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN XUÂN PHÚC: Đẩy nhanh kế hoạch hiện đại hóa ngành Khí tượng Thủy văn

“Cần tập trung nhiều biện pháp để phát triển ngành Khí tượng Thủy văn đồng bộ theo hướng hiện đại hóa trên cơ sở kế thừa và phát huy tối đa nguồn lực hiện có. Cần coi việc đầu tư cho khoa học công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực là giải pháp chủ yếu để phát triển. Khai thác triệt để những thành tựu khoa học công nghệ trong nước, đồng thời ứng dụng, chọn lọc những thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến của thế giới để đẩy nhanh kế hoạch hiện đại hóa ngành Khí tượng Thủy văn”.

Trích ý kiến phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Khí tượng Thủy văn Việt Nam và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ 2, ngày 3/10/2020.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN THỊ KIM NGÂN: Hoàn thiện hệ thống luật pháp về môi trường

“Là một trong những quốc gia dễ bị tổn thương nhất do biến đổi khí hậu, Việt Nam đặc biệt coi trọng và ủng hộ nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu. Trong những năm qua, Quốc hội Việt Nam luôn đồng hành cùng Chính phủ trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua việc hoàn thiện hệ thống luật pháp trong nước về môi trường; ưu tiên nguồn lực cho việc triển khai các chương trình ứng phó biến đổi khí hậu và phát triển bền vững”.

Trích ý kiến phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại Hội nghị trực tuyến Hội nghị Thượng đỉnh các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 5, ngày 19/8/2020.

There are no comments yet

Tin mới hơn ...