Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức bằng hình thức từ xaTN&MTNgày 14/4, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 2048/BTNMT-TCCB gửi Vụ Tổ chức cán bộ; Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường; Các trường trực thuộc Bộ, về việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức bằng hình thức từ xa.

Các trường trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức bằng hình thức từ xa. Ảnh minh họa

Sau khi xem xét đề nghị của các trường trực thuộc Bộ về việc cho phép tạm thời tổ chức đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức bằng hình thức từ xa, theo phương pháp trực tuyến trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Tài nguyên và Môi trường có Văn bản số 2048/BTNMT-TCCB chỉ đạo một số nội dung sau:

Đồng ý về chủ trương tạm thời tổ chức các lớp bồi dưỡng công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường bằng hình thức từ xa, theo phương pháp trực tuyến trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19; yêu cầu các trường xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức bồi dưỡng tạm thời bằng hình thức từ xa, báo cáo Bộ trước khi tổ chức thực hiện.

Giao các trường tiếp tục hoàn thiện kế hoạch, phương án chính thức về việc tổ chức hoạt động đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức bằng hình thức từ xa, trình Bộ xem xét, phê duyệt để tổ chức thực hiện trong thời gian tiếp theo.

Giao Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường thẩm định kế hoạch, phương án tổ chức đào tạo, bồi dưỡng bằng hình thức từ xa của các trường và hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện theo quy định.

 

                                                                                                                                                             Cổng TTĐT

There are no comments yet

Tin mới hơn ...