THÔNG BÁO: Về việc tuyển dụng viên chức năm 2020TN&MTCăn cứ Quyết định số 783/QĐ-BTNMT ngày 09 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Trắc địa và Bản đồ biển trực thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam.

Căn cứ Quyết định số 83/QĐ-TCBHĐVN ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam về việc phê duyệt Kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2020 của Trung tâm Trắc địa và Bản đồ biển;

Trung tâm Trắc địa và Bản đồ biển Thông báo kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

 1. VỀ TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
 2. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có đơn đăng ký dự tuyển theo quy định;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

– Cam kết nếu được tuyển dụng phải làm việc tối thiểu 05 năm.

– Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, ngạch viên chức tại vị trí dự tuyển hoặc Bản cam kết hoàn thành chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tại vị trí tuyển dụng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày có hiệu lực của Quyết định tuyển dụng.

 1. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

 1. HÌNH THỨC, SỐ LƯỢNG, CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP TUYỂN DỤNG VÀ YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG
 2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển qua 2 vòng

– Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

-Vòng 2: Phỏng vấn, thực hành để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

 1. Số lượng, chức danh nghề nghiệp tuyển dụng
TT Vị trí tuyển dụng Số lượng Ghi chú
1 Kế toán viên 01 người
2 Kế hoạch; Quản trị – giao dịch khách hàng 02 người
3 Xử lý biên tập bản đồ 02 người
4 Trắc địa bản đồ 30 người
Tổng cộng 35 người  
 1. Yêu cầu đối với các vị trí cần tuyển dụng

– Có trình độ chuyên môn phù hợp với các chuyên ngành được quy định tại mỗi vị trí dự tuyển;

– Trình độ ngoại ngữ: tương đương bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

– Trình độ tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (tương đương trình độ B trở lên).

3.1. Vị trí Kế toán:

 1. a) Số lượng: 01 người
 2. b) Chức danh nghề nghiệp: Kế toán viên; mã ngạch: 06.031
 3. c) Chuyên ngành đào tạo: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành kinh tế, tài chính ngân hàng.
 4. d) Các điều kiện khác:

– Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch kế toán viên;

– Hiểu biết các quy định của Nhà nước về chế độ chính sách liên quan đến công tác tài chính, kế toán.

 1. e) Ưu tiên:

– Có kinh nghiệm làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập.

3.2. Vị trí kế hoạch; Quản trị – giao dịch khách hàng:

 1. a) Số lượng: 02 người
 2. b) Chức danh nghề nghiệp: Chuyên viên; Mã ngạch 01.003
 3. c) Chuyên ngành đào tạo: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành kinh tế, tài chính, trắc địa, địa chính.
 4. d) Các điều kiện khác:

– Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên hoặc bằng tốt nghiệp đại học ngành hành chính học, thạc sỹ quản lý hành chính công;

– Hiểu biết các quy định của Nhà nước liên quan đến công tác tài chính, kế hoạch, xây dựng dự toán, giao dịch khách hàng, quản lý hợp đồng.

 1. e) Ưu tiên:

– Có kinh nghiệm trong công tác xây dựng dự toán, soạn thảo các hợp đồng, giao dịch khách hàng.

3.3. Vị trí Xử lý biên tập bản đồ:

 1. a) Số lượng: 02 người
 2. b) Chức danh nghề nghiệp:

– Đo đạc bản đồ viên hạng III; mã ngạch: V06.06.17 hoặc kỹ sư hạng III; mã ngạch V.05.02.07

 1. c) Chuyên ngành đào tạo: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Công nghệ thông tin; trắc địa; địa chính.
 2. d) Các điều kiện khác:

– Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và chứng chỉ bồi dưỡng khác (trong trường hợp chuyên ngành đào tạo không đúng tiêu chuẩn quy định đối với chức danh nghề nghiệp tại vị trí việc này) đáp ứng quy định đối với chức danh nghề nghiệp Đo đạc bản đồ viên hạng III; mã ngạch: V06.06.17 hoặc kỹ sư hạng III; mã ngạch V.05.02.07

– Có khả năng đáp ứng ngay yêu cầu công việc ở vị trí cần tuyển dụng;

 1. e) Ưu tiên:

– Có kinh nghiệm trong công tác xử lý số liệu và biên tập bản đồ.

3.4. Vị trí Trắc địa bản đồ:

 1. a) Số lượng: 30 người (trong đó gồm 05 viên chức hạng IV và 25 viên chức hạng III)
 2. b) Chức danh nghề nghiệp:

– Đo đạc bản đồ viên hạng III; mã ngạch: V06.06.17; Đo đạc bản đồ viên hạng IV; mã ngạch: V06.06.18 hoặc kỹ sư hạng III; mã ngạch V.05.02.07

 1. c) Chuyên ngành đào tạo: Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành Trắc địa; địa chính; công nghệ thông tin; địa chất biển; hải dương học.
 2. d) Các điều kiện khác:

– Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và chứng chỉ bồi dưỡng khác (trong trường hợp chuyên ngành đào tạo không đúng tiêu chuẩn quy định đối với chức danh nghề nghiệp tại vị trí việc này) đáp ứng quy định đối với chức danh nghề nghiệp Đo đạc bản đồ viên hạng III; mã ngạch: V06.06.17; Đo đạc bản đồ viên hạng IV; mã ngạch: V06.06.18 hoặc kỹ sư hạng III; mã ngạch V.05.02.07.

– Có khả năng đáp ứng ngay yêu cầu công việc ở vị trí cần tuyển dụng;

 1. e) Ưu tiên: Có kinh nghiệm trong công tác trắc địa, cam kết đi công tác dài ngày trên biển

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN:

 1. Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ)
 2. Bản sao giấy khai sinh; Bản sao các văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm kết quả học tập chuyên ngành đăng ký dự tuyển, cam kết (nếu có). (Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch sang tiếng Việt và được Cục Quản lý chất lượng – Bộ Giáo dục và đào tạo công nhận)
 3. Sơ yếu lý lịch tự thuật (dán ảnh 4×6) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.
 4. Bản tự nhận xét về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; trình độ chuyên môn nghiệp vụ, quá trình công tác có xác nhận của người đứng đầu cơ quan, đơn vị (đối với vị trí dự tuyển yêu cầu kinh nghiệm công tác).
 5. Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe.
 6. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.
 7. Bản phô tô Chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân (chứng thực)
 8. 02 phong bì thư có dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại của người nhận (nếu tên và địa chỉ người nhận không trùng với tên của thí sinh thì phải ghi cả hai: người nhận và thí sinh).

Các thành phần hồ sơ được sắp xếp theo thứ tự như trên, đựng trong túi hồ sơ bìa cứng 24cm x 32cm, bên ngoài ghi rõ Hồ sơ dự tuyển viên chức năm 2020, họ và tên người xét tuyển, thống kê đầy đủ danh mục các giấy tờ có trong hồ sơ và ghi rõ số điện thoại liên hệ khi cần. Thí sinh chịu hoàn toàn trách nhiệm về các giấy tờ trong thành phần hồ sơ dự tuyển viên chức trước pháp luật và các quy định hiện hành

 1. ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN
 2. Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B;
 3. Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động;
 4. Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ.
 5. THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VÀ PHƯƠNG THỨC NỘP HỒ SƠ
 6. Trung tâm Trắc địa và Bản đồ biển thông báo công khai 01 lần trên:

– Tạp chí Tài nguyên và môi trường:                                                                             http://tainguyenvamoitruong.vn

– Cổng thông tin điện tử của Bộ tài nguyên và Môi trường:                                          http://www.monre.gov.vn

– Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam                                http://www.vasi.gov.vn;

– Trang thông tin điện tử của Trung tâm Trắc địa và Bản đồ biển                                 http://www.seamap.com.vn

– Niêm yết công khai tại trụ sở Trung tâm Trắc địa và Bản đồ biển:

Địa chỉ: Số 28 Phạm Văn Đồng, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội và tại trụ sở của các đơn vị trực thuộc.

 1. Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính.
 2. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ PHÍ TUYỂN DỤNG
 3. Thời gian:

– Nộp hồ sơ: Nhận hồ sơ trong giờ hành chính từ ngày 28/4/2020 đến hết ngày 28/5/2020.

– Xét tuyển: Dự kiến tháng 6 năm 2020

 1. Địa điểm:

– Nhận hồ sơ: Văn phòng Trung tâm Trắc địa và Bản đồ biển; 28 Phạm Văn Đồng, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội; Điện thoại: 024.37547194.

– Xét tuyển: Trung tâm Trắc địa và Bản đồ biển; 28 Phạm Văn Đồng, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.

 1. Phí tuyển dụng: 500.000đ/người (năm trăm ngàn đồng/người).

Ghi chú:

– Người đăng ký dự tuyển viên chức chỉ được nộp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển theo 01 vị trí việc làm cần tuyển dụng.

– Không trả lại hồ sơ dự tuyển và lệ phí dự tuyển nếu không trúng tuyển.

Trung tâm Trắc địa và Bản đồ biển trân trọng thông báo./.

 

There are no comments yet

Tin mới hơn ...