THÔNG BÁO: Về việc tuyển dụng viên chức năm 2020TN&MTCăn cứ Quyết định số 787/QĐ-BTNMT ngày 09/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên – môi trường biển khu vực phía Nam trực thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam và Quyết định số 987/QĐ-BTNMT ngày 22/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường bổ sung Khoản 7 Điều 2 Quyết định số 787/QĐ-BTNMT ngày 09/3/2018.


Ảnh minh họa

Căn cứ Quyết định số 142/QĐ-TCBHĐVN ngày 21/5/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020 của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên – môi trường biển khu vực phía Nam. Nay Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên – môi trường biển khu vực phía Nam thông báo kế hoạch tuyển viên chức năm 2020 như sau:

I. Yêu cầu chung

1.1. Về Điều kiện và tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển
– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
– Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật;
– Có đơn đăng ký dự tuyển theo quy định;
– Có lý lịch rõ ràng;
– Cam kết nếu được tuyển dụng phải làm việc tối thiểu 05 năm.
– Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, ngạch viên chức tại vị trí dự tuyển hoặc Bản cam kết hoàn thành chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tại vị trí tuyển dụng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày có hiệu lực của Quyết định tuyển dụng.

1.2. Yêu cầu về trình độ
– Trình độ đại học trở lên các chuyên ngành được quy định tại mỗi vị trí dự tuyển;
– Trình độ ngoại ngữ: bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương.
– Trình độ tin học: đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (tương đương trình độ B trở lên).

II. Hình thức, số lượng, chức danh nghề nghiệp tuyển dụng và yêu cầu cụ thể đối với các vị trí tuyển dụng
2.1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển qua 2 vòng
– Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
– Vòng 2: Phỏng vấn, thực hành để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

2.2. Vị trí, số lượng, chức danh nghề nghiệp
– Số lượng tuyển dụng: 18 viên chức. (Phụ lục kèm theo Thông báo này)
Cụ thể đối với từng vị trí như sau:

2.2.1. Vị trí kế toán viên
a) Số lượng: 04 người.
b) Chức danh nghề nghiệp: Kế toán viên; mã ngạch: 06.031.
c) Chuyên ngành đào tạo: Kế toán, Kiểm toán, Tài chính công.
d) Các điều kiện khác:
– Hiểu biết các quy định của Nhà nước về chế độ chính sách liên quan đến công tác tài chính, kế toán.
e) Ưu tiên:
+ Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch kế toán viên.
+ Có kinh nghiệm làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ.
+ Có kinh nghiệm trong công tác liên quan đến lĩnh vực TNMT biển.

2.2.2. Vị trí Hành chính, tổng hợp
a) Số lượng: 01 người.
b) Chức danh nghề nghiệp: Chuyên viên; mã ngạch: 01.003.
c) Chuyên ngành đào tạo: Hành chính; Quản trị; Quản trị kinh doanh; Công tác xã hội.
d) Các điều kiện khác:
– Hiểu biết các quy định của Nhà nước về chế độ chính sách liên quan đến viên chức, người lao động.
e) Ưu tiên:
+ Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên hoặc tương đương.
+ Có kinh nghiệm trong công tác liên quan đến lĩnh vực TNMT biển.

2.2.3. Vị trí Quản lý dự án:
a) Số lượng: 02 người.
b) Chức danh nghề nghiệp: Chuyên viên; mã ngạch: 01.003.
c) Chuyên ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh; Quản lý đất đai; Phát triển nông thôn.
d) Các điều kiện khác:
– Hiểu biết các quy định của Nhà nước về chế độ chính sách liên quan đến công tác quản lý dự án khi được phê duyệt; triển khai thực hiện kế hoạch tìm kiếm, khai thác các dự án.
e) Ưu tiên:
+ Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên hoặc tương đương.
+ Có kinh nghiệm trong công tác liên quan đến lĩnh vực TNMT biển.

2.2.4. Vị trí công việc trong lĩnh vực Khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế
a) Số lượng: 01 người.
b) Chức danh nghề nghiệp: Điều tra viên TNMT hạng III; mã ngạch: V06.02.05 hoặc tương đương.
c) Chuyên ngành đào tạo: Công nghệ thông tin; Công nghệ Kỹ thuật môi trường.
d) Các điều kiện khác:
– Tham mưu, đề xuất kế hoạch mở rộng quan hệ với quốc tế trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.
– Có khả năng đáp ứng ngay yêu cầu công việc ở vị trí cần tuyển dụng.
– Cam kết tham gia khảo sát trên biển khi Lãnh đạo Trung tâm yêu cầu.
e) Ưu tiên:
+ Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và chứng chỉ bồi dưỡng khác.
+ Có kinh nghiệm trong công tác điều tra tài nguyên, môi trường biển.

2.2.5. Nhóm công công việc Quy hoạch biển, hải đảo
a) Số lượng: 02 người.
b) Chức danh nghề nghiệp: Điều tra viên TNMT hạng III; mã ngạch: V06.02.05.
c) Chuyên ngành đào tạo: Địa lý, bản đồ, viễn thám và GIS; Địa chất; Thủy văn-Môi trường.
d) Các điều kiện khác:
– Có khả năng đáp ứng ngay yêu cầu công việc ở vị trí cần tuyển dụng.
– Sức khỏe tốt, đảm bảo thực hiện các hoạt động khảo sát trên biển; cam kết đi công tác dài ngày trên biển.
e) Ưu tiên:
+ Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và chứng chỉ bồi dưỡng khác (trong trường hợp chuyên ngành đào tạo không đúng tiêu chuẩn quy định đối với chức danh nghề nghiệp tại vị trí việc này) đáp ứng quy định đối với chức danh nghề nghiệp Điều tra viên TNMT hạng III; mã ngạch: V06.02.05.
+ Có kinh nghiệm khảo sát thực tế điều tra tài nguyên, môi trường biển.

2.2.6. Điều tra, khảo sát hải văn, môi trường sinh thái biển
a) Số lượng: 04 người.
b) Chức danh nghề nghiệp: Điều tra viên TNMT hạng III; mã ngạch: V06.02.05.
c) Chuyên ngành đào tạo: Quản lý Tài nguyên và Môi trường; Thủy văn-Môi trường; Hải dương, khí tượng và thủy văn.
d) Các điều kiện khác:
– Có khả năng đáp ứng ngay yêu cầu công việc ở vị trí cần tuyển dụng.
– Sức khỏe tốt, tiền đình tốt đảm bảo thực hiện các hoạt động khảo sát trên biển; cam kết đi công tác dài ngày trên biển.
e) Ưu tiên:
+ Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và chứng chỉ bồi dưỡng khác (trong trường hợp chuyên ngành đào tạo không đúng tiêu chuẩn quy định đối với chức danh nghề nghiệp tại vị trí việc này) đáp ứng quy định đối với chức danh nghề nghiệp Điều tra viên TNMT hạng III; mã ngạch: V06.02.05.
+ Có kinh nghiệm khảo sát thực tế điều tra tài nguyên, môi trường biển.

2.2.7. Điều tra, nghiên cứu, đánh giá tài nguyên biển, hải đảo
a) Số lượng: 02 người.
b) Chức danh nghề nghiệp: Điều tra viên TNMT hạng III; mã ngạch: V06.02.05.
c) Chuyên ngành đào tạo: Khoa học Môi trường; Tài nguyên nước; Địa lý, bản đồ, viễn thám và GIS.
d) Các điều kiện khác:
– Có khả năng đáp ứng ngay yêu cầu công việc ở vị trí cần tuyển dụng.
– Sức khỏe tốt, tiền đình tốt đảm bảo thực hiện các hoạt động khảo sát trên biển; cam kết đi công tác dài ngày trên biển.
e) Ưu tiên:
+ Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và chứng chỉ bồi dưỡng khác (trong trường hợp chuyên ngành đào tạo không đúng tiêu chuẩn quy định đối với chức danh nghề nghiệp tại vị trí việc này) đáp ứng quy định đối với chức danh nghề nghiệp Điều tra viên TNMT hạng III; mã ngạch: V06.02.05.
+ Có kinh nghiệm khảo sát thực tế điều tra tài nguyên, môi trường biển.

2.2.8. Đo đạc, trắc địa biển
a) Số lượng: 1 người.
b) Chức danh nghề nghiệp: Điều tra viên TNMT hạng III; mã ngạch: V06.02.05.
c) Chuyên ngành đào tạo: Đo đạc Địa chính; Quản lý đất đai; Trắc địa.
d) Các điều kiện khác:
– Có khả năng đáp ứng ngay yêu cầu công việc ở vị trí cần tuyển dụng.
– Sức khỏe tốt, tiền đình tốt đảm bảo thực hiện các hoạt động khảo sát trên biển; cam kết đi công tác dài ngày trên biển.
e) Ưu tiên:
+ Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và chứng chỉ bồi dưỡng khác (trong trường hợp chuyên ngành đào tạo không đúng tiêu chuẩn quy định đối với chức danh nghề nghiệp tại vị trí việc này) đáp ứng quy định đối với chức danh nghề nghiệp Điều tra viên TNMT hạng III; mã ngạch: V06.02.05.
+ Có kinh nghiệm khảo sát thực tế điều tra tài nguyên, môi trường biển.

2.2.9. Tư vấn, Dịch vụ về điều tra đánh giá tài nguyên biển, hải đảo
a) Số lượng: 01 người.
b) Chức danh nghề nghiệp: Điều tra viên TNMT hạng III; mã ngạch: V06.02.05 hoặc tương đương.
c) Chuyên ngành đào tạo: Địa lý, bản đồ, viễn thám và GIS; Quản trị kinh doanh; Địa chính.
d) Các điều kiện khác:
– Có khả năng đáp ứng ngay yêu cầu công việc ở vị trí cần tuyển dụng;
– Sức khỏe tốt, tiền đình tốt đảm bảo thực hiện các hoạt động khảo sát trên biển; cam kết đi công tác dài ngày trên biển.
e) Ưu tiên:
+ Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và chứng chỉ bồi dưỡng khác (trong trường hợp chuyên ngành đào tạo không đúng tiêu chuẩn quy định đối với chức danh nghề nghiệp tại vị trí việc này) đáp ứng quy định đối với chức danh nghề nghiệp Điều tra viên TNMT hạng III; mã ngạch: V06.02.05.
+ Có kinh nghiệm khảo sát thực tế điều tra tài nguyên, môi trường biển.

III. Hồ sơ đăng ký dự tuyển
3.1. Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ).
3.2. Bản sao giấy khai sinh; Bản sao các văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm kết quả học tập chuyên ngành đăng ký dự tuyển. (Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và được Cục Quản lý chất lượng – Bộ Giáo dục và đào tạo công nhận).
3.3. Sơ yếu lý lịch tự thuật (dán ảnh 4×6) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.
3.4. Bản tự nhận xét về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; trình độ chuyên môn nghiệp vụ, quá trình công tác có xác nhận của người đứng đầu cơ quan, đơn vị (đối với vị trí dự tuyển yêu cầu kinh nghiệm công tác).
3.5. Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe.
3.6. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.
3.7. Hai phong bì dán tem ghi rõ địa chỉ người nhận.
3.8. Hồ sơ dự tuyển phải bỏ vào túi đựng hồ sơ, bìa túi đựng hồ sơ phải ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, danh mục hồ sơ.

IV. Thông báo tuyển dụng và Phương thức nộp hồ sơ
4.1. Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên – môi trường biển khu vực phía Nam thông báo công khai 01 lần trên:
– Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường: http://www.monre.gov.vn
– Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam: http://www.vasi.gov.vn
– Niêm yết công khai tại trụ sở Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên – môi trường biển khu vực phía Nam, số 200 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, Tp.HCM.
4.2. Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển.

V. Thời hạn, địa điểm tiếp nhận hồ sơ và phí tuyển dụng
5.1. Thời gian xét tuyển: Dự kiến trong tháng 6 năm 2020.
5.2. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Văn phòng – Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên – môi trường biển khu vực phía Nam, số 200 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, Tp.HCM; Điện thoại: 028.37402918. (Liên hệ ông Nguyễn Duy Anh Tuấn – 090.9898.135).
5.3. Thời hạn nộp hồ sơ: Nhận hồ sơ trực tiếp trong giờ hành chính (Từ Thứ 2 đến Thứ 6 trừ Thứ 7 và Chủ Nhật) từ ngày 22 tháng 5 năm 2020 đến hết ngày 22 tháng 6 năm 2020.
3. Phí tuyển dụng: 500.000đ/người (năm trăm ngàn đồng/người).

Ghi chú:
– Thí sinh phải trực tiếp nộp hồ sơ theo thời gian và địa điểm nêu trên, không nhận qua đường bưu điện.
– Không trả lại lệ phí tuyển dụng và Phiếu đăng ký dự tuyển sau khi thí sinh đã hoàn tất thủ tục đã nộp.
Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên – môi trường biển khu vực phía Nam trân trọng thông báo./.

There are no comments yet

Tin mới hơn ...