Thành lập Ủy ban Quốc gia thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biểnTN&MTThủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định số 203/QĐ-TTg về việc thành lập Ủy ban Chỉ đạo quốc gia về thực hiện Chiến lược phát triển bền vững (PTBV) kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Ủy ban).

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm Chủ tịch Ủy ban, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà làm Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định số 203/QĐ-TTg về việc thành lập Ủy ban Chỉ đạo quốc gia về thực hiện Chiến lược phát triển bền vững (PTBV) kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Ủy ban), trên cơ sở sáp nhập Ban Chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản TN&MT biển và Ban điều phối thực hiện Chiến lược Quản lý tổng hợp đới bờ Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030 để chỉ đạo, lãnh đạo, điều hành tập trung, thống nhất về PTBV kinh tế biển Việt Nam.

Thành phần của Ủy ban bao gồm: Chủ tịch Ủy ban do Thủ tướng Chính phủ làm Chủ tịch; Phó Chủ tịch Thường trực là Bộ trưởng Bộ TN&MT; các Phó Chủ tịch gồm Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; các Ủy viên của Ủy ban là đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công Thương; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thông tin và Truyền thông; Ngoại giao; Quốc phòng; Công an; Giao thông vận tải; Xây dựng; Y tế; Tư pháp; Khoa học và Công nghệ; Ban Kinh tế Trung ương; Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Ủy ban Dân tộc; Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; Chủ tịch Ủy ban nhân dân 28 tỉnh, thành phố thuộc trung ương có biển và một số chuyên gia, nhà khoa học.

Ủy ban là tổ chức phối hợp liên ngành có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo thống nhất, phối hợp giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành liên quan đến PTBV kinh tế biển Việt Nam. Chủ tịch sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ, các Phó Chủ tịch sử dụng con dấu của bộ nơi công tác. Trường hợp khi được Chủ tịch ủy quyền để thực hiện các nhiệm vụ của Ủy ban, các Phó Chủ tịch được sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ; Văn phòng cơ quan thường trực sử dụng con dấu của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam.

Ủy ban có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành liên quan đến PTBV kinh tế biển Việt Nam; giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hòa, phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chính quyền địa phương trong việc giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành liên quan đến PTBV kinh tế biển Việt Nam; tổ chức thực hiện Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW về Chiến lược PTBV kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045 và Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản TN,MT biển và hải đảo đến năm 2030; giúp Thủ tướng Chính phủ đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chính quyền địa phương trong việc thực hiện những vấn đề quan trọng, liên ngành liên quan đến PTBV kinh tế biển Việt Nam.

Bộ TN&MT là cơ quan thường trực Ủy ban, có Văn phòng giúp việc đặt tại Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, chịu trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động của Ủy ban, sử dụng bộ máy của mình để tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban theo quy định tại Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg.

 

                                                                                                                                                               Hồng Minh

There are no comments yet

Tin mới hơn ...