Sơn La quản lý môi trường trong sản xuất nông nghiệpTN&MTSơn La lên kế hoạch nhằm chủ động phòng ngừa, kiểm soát, ngăn chặn và xử lý các hành vi gây ô nhiễm môi trường trong hoạt động sản xuất, chế biến nông sản, chăn nuôi theo hướng bền vững.

Ảnh minh họa.

Để thực hiện mục tiêu trên, UBND tỉnh Sơn La vừa yêu cầu các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất sơ chế, chế biến nông sản, chăn nuôi phải chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước, đầu tư xây dựng công trình bảo vệ môi trường và các quy định pháp luật khác có liên quan;

UBND tỉnh Sơn La cũng yêu cầu các ngành chức năng kiểm tra xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường thì phải thực hiện hoàn thành trước khi đi vào vận hành theo quy định.

Đối với nước thải, chất thải rắn từ hoạt động sản xuất, chăn nuôi phải được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; các dự án sản xuất, chế biến nông sản, chăn nuôi đã được phê duyệt báo cáo ĐTM thực hiện rà soát, trường hợp phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải.

UBND tỉnh Sơn La nhấn mạnh, mọi hình thức xả nước thải, chất thải rắn từ hoạt động sản xuất sơ chế, chế biến nông sản, chăn nuôi chưa được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường mà xả thải trực tiếp ra ngoài môi trường là vi phạm pháp luật và phải bị xử lý nghiêm theo đúng các quy định của pháp luật.

Theo monre.gov.vn

There are no comments yet

Tin mới hơn ...