Sơn La đánh giá thực trạng xử lý chất thải rắn sinh hoạt nông thônTN&MTUBND tỉnh Sơn La vừa ban hành Quyết định số 2097/QĐ-UBND phê duyệt Đề cương và Dự toán chi tiết nhiệm vụ Đánh giá thực trạng, đề xuất giải pháp thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt vùng nông thôn.

Ảnh minh họa

Theo đó, dự án sẽ tập trung khảo sát, đo đạc, lấy mẫu tại 183 xã thuộc 11 huyện.  Đối tượng điều tra, đánh giá gồm: Thực trạng phát sinh chất thải rắn sinh hoạt nông thôn (khối lượng, thành phần, tính chất hóa lý…); Công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt (cơ chế chính sách, nhân lực, phương tiện, cách thức thu gom, vận chuyển và xử lý…).

Dự kiến, kinh phí thực hiện nhiệm vụ là hơn 1,9 tỷ đồng; từ Nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường tỉnh. Sản phẩm của Dự án gồm: Bộ phiếu điều tra, khảo sát; Bộ kết quả phân tích thành phần và tính chất hóa lý của chất thải rắn sinh hoạt;

5 bản đồ về chất thải rắn sinh hoạt nông thôn, gồm: Bản đồ phát sinh khối lượng chất thải rắn sinh hoạt nông thôn; bản đồ các khu vực tích tụ chất thải rắn sinh hoạt nông thôn; bản đồ hiện trạng tuyến thu gom chất thải rắn sinh hoạt nông thôn; bản đồ phân bố chất thải rắn sinh hoạt nông thôn; bản đồ dự báo lượng chất thải rắn nông thôn phát sinh theo vùng huyện. Cùng với đó là các báo cáo chuyên đề thành phần, báo cáo tóm tắt, báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Đánh giá thực trạng, đề xuất giải pháp thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt vùng nông thôn…

Theo monre.gov.vn

 

There are no comments yet

Tin mới hơn ...