Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái nỗ lực bảo vệ môi trườngTN&MT Thời gian qua, công tác bảo vệ môi trường (BVMT) tại tỉnh Yên Bái đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Phóng viên Tạp chí Tài nguyên và Môi trường đã có cuộc trao đổi với ông Hà Mạnh Cường, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái xung quanh vấn đề này.

 Ông Hà Mạnh Cường, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái

Ông đánh giá như thế nào về công tác BVMT của Yên Bái trong thời gian vừa qua?

Trong năm qua, mặc dù có những khó khăn về kinh phí, về cơ sở vật chất, kỹ thuật và tổ chức bộ máy nhưng công tác bảo vệ môi trường ở tỉnh Yên Bái đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Công tác quản lý Nhà nước về BVMT vẫn được triển khai thực hiện trên các mặt công tác, ngày càng khẳng định vai trò, tác dụng mang lại hiệu quả thiết thực.

Công tác BVMT ngày càng được các cấp, các ngành quan tâm. Tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về BVMT trên địa bàn tỉnh từ cấp tỉnh đến cấp huyện cơ bản hoàn thiện và đi vào hoạt động ổn định, từng bước đáp ứng được yêu cầu triển khai nhiệm vụ. Kỷ luật, kỷ cương hành chính, ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đã được nâng lên. Hệ thống chính sách, pháp luật về môi trường tiếp tục được hoàn thiện góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về môi trường. Công tác BVMT được đẩy mạnh, phát hiện và xử lý kịp thời các vụ việc, cơ sở gây ảnh hưởng tới môi trường, không để xảy ra điểm nóng về môi trường. Công tác thẩm định đánh giá tác động môi trường được quan tâm và nâng cao chất lượng. Các phong trào quần chúng bảo vệ môi trường được phát động thường xuyên và duy trì, môi trường của tỉnh được cải thiện về nhiều mặt như trồng cây xanh, vệ sinh môi trường đô thị, vệ sinh môi trường nông thôn, môi trường tại khu, cơ sở sản xuất công nghiệp, cơ sở y tế. Rừng và đa dạng sinh học từng bước được phục hồi,nhìn chung chất lượng môi trường của tỉnh Yên Bái còn tương đối tốt.

Những thành tựu trên đã góp phần quan trọng đối với kiểm soát và hạn chế ô nhiễm, đảm bảo sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh theo hướng bền vững. Tuy nhiên, vẫn có một số nơi ở một vài thời điểm đã xuất hiện tình trạng ô nhiễm môi trường cục bộ, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của nhân dân. Một vài nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng trên như: một số cơ sở sản xuất công nghiệp thải chất thải vượt ngưỡng quy chuẩn cho phép ra ngoài môi trường; một số hoạt động khai thác, vận chuyển, chế biến khoáng sản gây bụi, khí thải hoặc xả nước thải không đạt quy chuẩn ra ngoài môi trường. Tình trạng chất thải rắn sinh hoạt ở khu vực nông thôn vứt bừa bãi ra các khu vực công cộng, ra ven sông, suối. Một số cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm chưa có các biện pháp thu gom, xử lý chất thải đảm bảo yêu cầu và nhận thức, ý thức của một bộ phận người dân, đặc biệt ở khu vực nông thôn còn hạn chế nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

          Việc xử lý rác thải, chất thải được tỉnh Yên Bái quan tâm ra sao?

Chất thải rắn sinh hoạt  (CTRSH)trên địa bàn tỉnh hiện nay được xử lý bằng 02 biện pháp chủ yếu gồm biện pháp sản xuất phân vi sinh kết hợp tái chế nhựa, đốt và chôn lấp được thực hiện tại Nhà máy xử lý rác thải tại xã Văn Phú, thành phố Yên Bái của Công ty Cổ phần Môi trường và Năng lượng Nam Thành Yên Bái (để xử lý CTRSH tại thành phố Yên Bái và thị trấn Yên Bình) và biện pháp chôn lấp thông thường để xử lý CTRSH tại các huyện, thị xã còn lại. Nhìn chung, các khu xử lý CTRSH hiện nay của tỉnh Yên Bái chưa đáp ứng được nhu cầu thực tiễn về xử lý CTRSH trên địa bàn tỉnh cũng như không đáp ứng được yêu cầu về bảo vệ môi trường.

Ra mắt “Mô hình thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt” tại thôn Cống Đá, xã Âu Lâu (TP. Yên Bái)

          Về nhu cầu xử lý, cơ bản mới chỉ đáp ứng được nhu cầu cho khu vực đô thị và một số ít khu vực nông thôn (đối với các xã lân cận với khu vực đô thị hoặc các xã có bãi rác thải tập trung), với tình hình phát triển kinh tế – xã hội, tốc độ đô thị hóa hiện nay thì còn rất nhiều khu vực khác ở nông thôn đang đòi hỏi nhu cầu về thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH ngày càng bức thiết, nhưng do không có khu xử lý hoặc khu xử lý của huyện nằm quá xa nên chưa thể tổ chức thu gom, vận chuyển.

Đối với yêu cầu về bảo vệ môi trường, ngoại trừ Nhà máy xử lý rác thải tại xã Văn Phú, thành phố Yên Bái của Công ty Cổ phần Môi trường và Năng lượng Nam Thành Yên Bái cơ bản đáp ứng thì các bãi rác thải còn lại đều chưa đáp ứng được yêu cầu về bảo vệ môi trường, đều là các bãi chôn lấp không hợp vệ sinh, không có hệ thống xử lý nước rỉ rác, không có biện pháp lót đáy, lót thành, phủ đất, có nguy cơ tạo thành các điểm nóng về ô nhiễm môi trường.

Ngày 01/10/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt Đề án tăng cường năng lực quản lý CTRSH trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2020 – 2025, định hướng đến năm 2030 tại Quyết định số 2311/QĐ-UBND. Theo đó, trong giai đoạn 2020 – 2025, ngoài việc tiếp tục duy trì Nhà máy xử lý rác thải Văn Phú của Công ty Cổ phần Môi trường và Năng lượng Nam Thành Yên Bái, tỉnh Yên Bái sẽ đầu tư 13 lò đốt CTRSH (trong đó có 07 lò đầu tư từ ngân sách nhà nước ở các khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, khó khăn trong việc thu hút đầu tư xã hội hóa và 06 lò đốt kêu gọi thu hút xã hội hóa) để hoàn thiện và nâng cao năng lực xử lý CTRSH trên địa bàn tỉnh.

Những khó khăn trong bảo vệ môi trường của tỉnh Yên Bái hiện nay là gì, thưa ông?

Điều kiện đảm bảo cho hoạt động trong công tác quản lý nhà nước về BVMT của tỉnh còn hạn chế như nhân lực cho công tác BVMT ở cấp huyện và cấp xã còn hạn chế do có phòng Tài nguyên và Môi trường chưa có cán bộ chuyên ngành về môi trường; chưa được bố trí đầy đủ biên chế, mặt khác cán bộ làm công tác BVMT phải kiêm nhiệm nhiều công việc chuyên môn khác như: giải phóng mặt bằng, quản lý khoáng sản, kế toán,…; ở cấp xã thì chưa có cán bộ thực hiện quản lý Nhà nước riêng về môi trường trên địa bàn (cán bộ làm công tác địa chính – xây dựng được giao thêm nhiệm vụ quản lý môi trường).

Các nguồn kinh phí đầu tư cho BVMT của tỉnh còn rất hạn chế, do đó, có chương trình, dự án, đề án về BVMT không hoặc chậm được triển khai (Dự án xử lý triệt để ONMT nghiêm trọng được triển khai chậm hoặc chưa được triển khai do chưa được bố trí hoặc bố trí chưa đủ kinh phí; hầu hết các bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh không đảm bảo hợp vệ sinh và có nguy cơ gây ONMT cao trong tương lai nhưng chưa được đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo). Thiếu kinh phí cho các cơ quan quản lý nhà nước về BVMT ở các cấp (kinh phí chủ yếu được tập trung vào việc thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt), trong khi các chương trình, dự án, đề án về BVMT đòi hỏi kinh phí rất lớn.

Máy móc thiết bị phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát, quan trắc môi trường còn thiếu, chưa đáp ứng được nhiều nhiệm vụ đề ra, còn phụ thuộc vào các đơn vị có đủ năng lực được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường tại các tỉnh khác, quãng đường di chuyển xa gây khó khăn cho công tác kiểm tra, giám sát, đặc biệt là kiểm tra, giám sát đột xuất.

Địa hình của tỉnh Yên Bái chia cắt, dân cư và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dich vụ phân tán nên việc đẩy mạnh xã hội hoá công tác BVMT trong thời gian qua chưa khuyến khích được sự tham gia của khu vực tư nhân, các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế do không đảm bảo hiệu quả đầu tư.

Quy định của pháp luật còn có bất cập, đặc biệt là sự minh bạch, rõ ràng trong cơ chế tự chịu trách nhiệm về những thay đổi công trình BVMT so với Báo cáo ĐTM; quy định của pháp luật chỉ cho phép kiểm tra theo kế hoạch với tần suất 01 lần/năm, trong khi hoạt động xả chất thải của cơ sở ra môi trường là thường xuyên, liên tục.

Xin ôngchia sẻ một số định hướng trong BVMT của Yên Bái giai đoạn 2020-2025?

Theo Nghị quyết của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX đưa ra mục tiêu, trong đó có nội dung: “huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển nhanh, bền vững theo hướng phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc; bảo vệ môi trường sinh thái, sử dụng hiệu quả tài nguyên, chủ động ứng phó thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu;…”.

Đồng thời, Nghị quyết cũng đặt ra các mục tiêu đối với ngành môi trường như tỷ lệ dân số đô thị được sử dụng nước sạch đạt trên 91%; Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh đạt 98%; Tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn đô thị đạt trên 93%, nông thôn đạt trên 50%.; Tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý đạt 100%; Tỷ lệ che phủ rừng đạt 65% định hướng đến năm 2030 tỷ lệ che phủ rừng đạt 67%.

Vì vậy, trong thời gian tới ngành tài nguyên và môi trường tỉnh Yên Bái cần thực hiện một số nội dung sau: Thứ nhất, tập trung tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả“Đề án tăng cường bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025”; thực hiện có hiệu quả Đề án tăng cường năng lực quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2311/QĐ-UBND ngày 01/10/2020.

Thứ hai, tiếp tục bám sát các nhiệm vụ, giải pháp đã được Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tỉnh uỷ chỉ đạo tại các chương trình, kế hoạch hành động về bảo vệ môi trường.

Thứ ba, triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi, bổ sung; cụ thể hóa các quy định của văn bản cấp trên phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và thống nhất với hệ thống pháp luật.

Thứ tư, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường từ cấp tỉnh đến cơ sở theo quy định pháp luật có liên quan; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc, trong đó tập trung đến cơ sở vật chất, trang thiết bị lấy và phân tích mẫu môi trường, thiết bị quan trắc tự động liên tục.

Thứ năm, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; tiếp tục tăng cường và không ngừng đổi mới, đa dạng hoá công tác tuyên truyền về BVMT.

Thứ sáu, tranh thủ các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, nguồn vốn đầu tư nước ngoài, hỗ trợ kinh phí từ trung ương để được bố trí nguồn kinh phí triển khai thực hiện các chương trình, dự án bảo vệ môi trường.

Xin cảm ơn ông!

Đỗ Hùng – thực hiện

 

 

 

There are no comments yet

Tin mới hơn ...