Lạng Sơn: Quản chặt, giám sát chất thải trên các lưu vực sôngTN&MTUBND tỉnh Lạng Sơn vừa ban hành Công văn số 950/UBND-KT chỉ đạo tăng cường thực hiện quản lý, giám sát chất thải trên các lưu vực sông, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.

Các Sở, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác quản lý chất thải, tuyên truyền, hướng dẫn, giám sát thực hiện việc phân loại, thu gom, lưu giữ, vận chuyển, xử lý chất thải; theo dõi tình hình thi hành pháp luật về quản lý, xử lý chất thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

Ngành chức năng cần tăng cường hướng dẫn các tổ chức, cá nhân được giao quản lý các khu di tích, danh lam thắng cảnh, lễ hội có hoạt động du lịch triển khai các quy định về bảo vệ môi trường theo quy định; tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp vứt, đổ rác thải xuống kênh, mương và các hồ chứa thủy lợi; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân về bảo vệ môi trường, không xả rác bừa bãi ra sông, suối và các điểm du lịch.

UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường, quản lý chất thải sinh hoạt trên địa bàn quản lý, chỉ đạo các đơn vị vệ sinh môi trường trên địa bàn thực hiện tốt công tác phân loại, thu gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý chất thải; UBND cấp xã tăng cường vận động Nhân dân xây dựng nội dung bảo vệ môi trường trong hương ước, đưa tiêu chí về bảo vệ môi trường vào đánh giá thôn, làng, bản, khu dân cư và gia đình văn hóa.

PV – Theo monre.gov.vn

There are no comments yet

Tin mới hơn ...