Họp báo thường kỳ Bộ Tài nguyên và Môi trườngTN&MTThực hiện Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước; Quyết định số 829/QĐ-BTNMT ngày 16 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chế phát ngôn cung cấp thông tin cho báo chí, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Họp báo thường kỳ Quý I năm 2019.

There are no comments yet

Tin mới hơn ...