Hậu Giang: Ban hành Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về BĐKH 2021TN&MTUBND tỉnh Hậu Giang vừa ban hành Kế hoạch thực hiện thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu (BĐKH) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2021.

Theo đó, UBND tỉnh Hậu Giang yêu cầu các Sở, ngành, địa phương tiếp tục chủ động lồng ghép các nhiệm vụ theo kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về BĐKH trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2021 trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, đảm bảo thực hiện hiệu quả những nội dung kế hoạch đã đề ra. Thực hiện có hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức thực hiện Thỏa thuận Paris về BĐKH tại địa phương bao gồm đa dạng các hình thức thông tin, tuyên truyền, tập huấn; phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể, chính quyền cấp cơ sở, cơ quan quản lý và các kênh thông tin đại chúng để đưa nội dung tuyên truyền đến cộng đồng dân cư, doanh nghiệp.

UBND tỉnh Hậu Giang cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị chức năng của tỉnh tiến hành khoanh định vùng hạn chế khai thác nước dưới đất, lập danh mục khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; hoàn thiện hướng dẫn kỹ thuật về các giải pháp kỹ thuật xây dựng công trình hạ tầng ứng phó với ngập úng đô thị, thực hiện các giải pháp chống ngập cho các đô thị. Tập trung thực hiện các mô hình nông nghiệp phù hợp với điều kiện hạn, mặn của địa phương, mô hình trồng trọt và chăn nuôi có khả năng thích ứng với BĐKH.

Hiện nay, tỉnh Hậu Giang đang đẩy mạnh áp dụng mô hình tưới tiếp kiệm nước trong canh tác nông nghiệp nhằm thích ứng với BĐKH

Đồng thời, lồng ghép các chương trình, nhiệm vụ góp phần thực hiện mục tiêu giảm nhẹ phát thải khí nhà kính đang thực hiện tại địa phương trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, năng lượng, xây dựng, giao thông vận tải; rà soát, cập nhật, ban hành các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển công nghệ giảm phát thải khí nhà kính liên quan đến chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của địa phương; tăng cường hợp tác, phối hợp trong việc chia sẻ các thông tin, xử lý các vấn đề mang tính liên vùng, liên ngành về BĐKH; huy động, khuyến khích sự tham gia của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh áp dụng công nghệ sạch, các giải pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính.

UBND tỉnh Hậu Giang giao Sở TN&MT theo dõi, tổng hợp, báo cáo đánh giá việc thực hiện Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về BĐKH năm 2021 trên địa bàn tỉnh; tổ chức bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về lĩnh vực tài nguyên nước, ứng phó BĐKH; tham mưu UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về BĐKH năm 2021 trên địa bàn tỉnh và gửi về Bộ TN&MT theo thời gian quy định. Giao Sở KH&ĐT tổ chức rà soát các chương trình, dự án đang triển khai hoặc đang có chủ trương xây dựng trong năm 2021 và đề xuất việc lồng ghép, bố trí vốn để triển khai thực hiện các chương trình, dự án, nhiệm vụ ứng phó với BĐKH, tăng trưởng xanh và lồng ghép thích BĐKH trong quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Giao Sở NN&PTNT tổ chức nhân rộng mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ, tưới tiết kiệm nước, kỹ thuật giảm phát thải khí nhà kính, trồng 1 triệu cây lâm nghiệp phân tán trên địa bàn tỉnh…

Theo monre.gov.vn

 

There are no comments yet

Tin mới hơn ...