Đại hội điểm Đảng bộ Cục Biến đổi khí hậu nhiệm kỳ 2020 – 2025 thành công tốt đẹpTN&MT “Phát huy sức mạnh đoàn kết, đổi mới, sáng tạo và nâng cao năng lực quản lý nhà nước, góp phần xây dựng ngành tài nguyên và môi trường chính quy, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước trong giai đoạn mới.” Đó là chủ đề của Đại hội Đảng bộ Cục Biến đổi khí hậu nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tổ chức sáng ngày 18/5. Đồng chí Lê Công Thành, Ủy viên Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Đồng chí Lê Công Thành, Ủy viên Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ TN&MT đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ Cục BĐKH

Đây là Đảng bộ cơ sở đầu tiên trực thuộc Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức đại hội và là Đại hội được Đảng ủy Bộ chọn làm điểm, bầu Ban Chấp hành và bầu Bí thư trực tiếp tại Đại hội.

Hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Tăng Thế Cường, Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu, Bí thư Đảng bộ cho biết: Trong 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Ban cán sự đảng, Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường, Đảng bộ Cục Biến đổi khí hậu đã phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất, cùng với Lãnh đạo Cục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, đơn vị trực thuộc Cục nỗ lực phấn đấu, triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao; các mục tiêu, nhiệm vụ được đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020 đạt được kết quả quan trọng; công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đóng góp tích cực vào những thành tựu chung của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) và của đất nước.

Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục BĐKH Tăng Thế Cường phát biểu tại Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Cục Biến đổi khí hậu đã ưu tiên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các cơ chế, chính sách, công cụ quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu (BĐKH); trực tiếp lãnh đạo chính quyền, cấp ủy và cá nhân đảng viên tổ chức triển khai, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao. Một số kết quả chính đạt được gồm: Tổ chức xây dựng Đóng góp dự kiến do quốc gia tự quyết định (INDC) của Việt Nam; tham mưu cho Bộ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2359/QĐ-TTg ngày 22/12/2015 về Hệ thống quốc gia kiểm kê khí nhà kính; chủ trì xây dựng, trình Luật Khí tượng thuỷ văn và được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 23/11/2015; tham mưu cho Bộ trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 64/NQ-CP ngày 04/9/2019 phê duyệt Bản sửa đổi, bổ sung Kigali thuộc Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn; nghiên cứu, xây dựng Kế hoạch quốc gia thích ứng BĐKH (NAP) giai đoạn 2021 – 2030 và tầm nhìn đến năm 2050; xây dựng, trình và được Chính phủ ban hành Nghị định số 38/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn và Nghị định số 84/2017/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn; xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2053/QĐ-TTg ngày 28/10/2016 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về BĐKH với 5 nhóm nhiệm vụ và 68 nhiệm vụ cụ thể được đặt ra để các Bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện. Phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc tham mưu để Bộ trình Chính phủ ban hành và triển khai thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với BĐKH; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 417/QĐ-TTg ngày 13/4/2019 ban hành Chương trình hành động tổng thể thực hiện Nghị quyết, gồm 06 nhóm nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để các Bộ, ngành, địa phương liên quan triển khai thực hiện; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 05/9/2019 về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP, theo đó nhấn mạnh các giải pháp nhằm đẩy mạnh liên kết vùng trong phát triển kinh tế, đầu tư cơ sở hạ tầng, kết nối sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; thu hút nguồn lực đầu tư, đề xuất cơ chế tài chính phù hợp cho phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long trong tương lai…

Công tác cải cách hành chính và cải cách thủ tục hành chính; Công tác khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế; Công tác thi đua, khen thưởng và tuyên truyền luôn được Đảng ủy Cục quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao và đạt được những kết quả chuyển biến tích cực, mang tính đột phá.

Để hoàn thành các nhiệm vụ chính trị nêu trên, Đảng ủy Cục đã bám sát các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, phối hợp chặt chẽ với Lãnh đạo Cục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật về ứng phó với BĐKH đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới; chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc, lãnh đạo các đơn vị, các tổ chức đoàn thể phát huy tinh thần trách nhiệm, tính sáng tạo, khắc phục khó khăn, tham mưu, đề xuất, tổ chức thực hiện hoàn thành cơ bản nhiệm vụ đề ra trong suốt cả nhiệm kỳ.

Bên cạnh đó, công tác tổ chức xây dựng đảng tiếp tục được Đảng ủy Cục quan tâm chỉ đạo, kịp thời củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy cấp ủy đảng và chi bộ cho phù hợp và thống nhất với tổ chức, bộ máy chính quyền, tạo điều kiện để các tổ chức đảng sớm ổn định hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, thực hiện theo đúng quy trình, quy định; hình thức, nội dung đổi mới, thiết thực;… tạo sự đoàn kết, nhất trí, thống nhất trong nội bộ, củng cố lòng tin của quần chúng đối với sự lãnh đạo của Đảng; thúc đẩy thực hiện, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn và công tác xây dựng Đảng. Công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể tiếp tục được Đảng ủy Cục và các chi ủy quan tâm chỉ đạo, kết quả đạt được có ý nghĩa thiết thực, từ đó không khí dân chủ, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được nâng lên….

Phát huy tập trung dân chủ, sáng tạo, tăng cường cơ sở pháp lý và công cụ quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu là khâu đột phá then chốt trong nhiệm kỳ 2020 – 2025

Trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ Cục Biến đổi khí hậu nhận định, đây cũng là giai đoạn nước ta sẽ hội nhập quốc tế sâu rộng hơn, thực hiện đầy đủ các cam kết quốc tế về BĐKH trong Thỏa thuận Paris, trong bối cảnh sự khác biệt về trách nhiệm giữa các nước phát triển và các nước đang phát triển đã bị thu hẹp rất nhiều; việc giảm phát thải khí nhà kính đã chuyển từ “tự nguyện” sang “bắt buộc”. Do đó, bên cạnh những thuận lợi cũng sẽ có những khó khăn, thách thức mới. Phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ tới tập trung 04 nhóm nhiệm vụ trọng tâm: (i) Về thích ứng với BĐKH: Tập trung xây dựng các cơ chế, chính sách quản lý các hoạt động thích ứng với BĐKH; (ii) Về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn: Tập trung xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật phục vụ quản lý phát thải khí nhà kính ở nước ta; hoàn thiện hệ thống quốc gia về kiểm kê khí nhà kính và hệ thống đo đạc, báo cáo, thẩm định; theo dõi, đánh giá việc triển khai thực hiện cam kết quốc tế về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính. Từng bước hoàn thiện các quy định quản lý về bảo vệ tầng ô-dôn; (iii) Về kinh tế, thông tin BĐKH: Tập trung xây dựng quy định quản lý ứng phó với BĐKH dựa trên các công cụ kinh tế, quy định quản lý hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ các-bon theo lộ trình phát triển. Thiết lập cơ sở dữ liệu quốc gia về BĐKH phục vụ công tác quản lý; (iv) Về theo dõi thực hiện các cam kết quốc tế về BĐKH: Tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc tăng cường năng lực đàm phán và thực hiện các cam kết quốc tế về BĐKH; đẩy mạnh việc triển khai Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris và thực hiện Đóng góp do quốc gia tự quyết định để theo dõi, đánh giá và báo cáo theo quy định.

Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ Cục Biến đổi khí hậu

Xây dựng Cục Biến đổi khí hậu ngày càng vững mạnh toàn diện

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Công Thành, Ủy viên Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, Đảng bộ Cục Biến đổi khí hậu tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025 – là Đảng bộ cơ sở đầu tiên trực thuộc Đảng bộ Bộ tổ chức đại hội; là Đại hội được Đảng ủy Bộ chọn làm điểm, bầu Ban chấp hành và bầu Bí thư trực tiếp tại Đại hội. Việc lựa chọn tổ chức Đại hội điểm để trên cơ sở đó các Đảng Bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ rút kinh nghiệm trong quá trình tổ chức Đại hội là trách nhiệm song cũng là vinh dự đối với Đảng Bộ Cục Biến đổi khí hậu. Đại hội Đảng bộ Cục nhiệm kỳ 2020 – 2025 là một sự kiện chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với Đảng bộ Cục nói riêng và Đảng bộ Bộ nói chung.

Đại hội tiến hành tổng kết đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020 – 2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và Văn kiện Đại hội đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bầu Ban Chấp hành đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Bộ Lê Công Thành đánh giá cao Đảng bộ Cục Biến đổi khí hậu đã phát huy được vai trò lãnh đạo của Đảng, đoàn kết, nhất trí, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn thách thức, lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Cục thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp Lãnh đạo Bộ trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực được giao; tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh và đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trên các mặt công tác.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra, Thứ trưởng đề nghị Đảng bộ Cục cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, sớm hoàn thành công tác xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành các quy định về ứng phó với BĐKH trong Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi đang trình Quốc hội; xây dựng các cơ chế, chính sách quản lý các hoạt động thích ứng với BĐKH; tổ chức theo dõi, đánh giá việc triển khai thực hiện cam kết quốc tế về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính; từng bước hoàn thiện các quy định quản lý về bảo vệ tầng ô-dôn; tập trung xây dựng quy định quản lý ứng phó với BĐKH dựa trên các công cụ kinh tế; tăng cường năng lực đàm phán quốc tế về ứng phó với BĐKH để bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của Việt Nam; tích cực nắm bắt xu thế thế giới về ứng phó với BĐKH để tận dụng được các cơ hội hợp tác, huy động nguồn lực cho ứng phó với BĐKH ở nước ta; thúc đẩy hợp tác trong nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, tiếp thu tri thức, kỹ năng trong ứng phó với BĐKH.

Cùng với đó, cần thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, tăng cường trách nhiệm của cấp ủy trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn và đẩy lùi hiện tượng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là việc đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo chủ chốt.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Bộ cho biết, một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đại hội là bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới, trực tiếp bầu Bí thư tại đại hội và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Là Đại hội điểm trong Đảng bộ Bộ, đồng chí Bí thư Đảng ủy Bộ nhấn mạnh, hướng dẫn chung về việc lựa chọn cấp ủy khóa mới: “Đối với việc bầu Ban Chấp hành khóa mới để lãnh đạo Đảng bộ thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đại hội đảng các cấp, việc lựa chọn cấp ủy nhiệm kỳ mới phải bám sát các tiêu chuẩn theo Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị. Đại hội lựa chọn được các đồng chí có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với mục đích, lý tưởng cách mạng của Đảng, có ý thức tổ chức kỷ luật, trung thực, không cơ hội. Có trình độ hiểu biết về lý luận chính trị, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; có trình độ văn hóa, chuyên môn, đủ năng lực và sức khoẻ để làm việc có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới cần có sự kế thừa, có cơ cấu hợp lý để bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện trên các lĩnh vực, bảo đảm tiêu biểu cho trí tuệ, năng lực và phẩm chất. Đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, công tâm, khách quan, bám sát tiêu chuẩn, sáng suốt lựa chọn bầu những đồng chí thật sự tiêu biểu vào cấp ủy khóa mới; trong đó, chú trọng những cán bộ trẻ, cán bộ nữ, đại diện các đoàn thể”.

Đồng chí Lê Công Thành, Bí thư Đảng ủy Bộ đề nghị các đồng chí đại diện cho các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ dự Đại hội điểm, trên cơ sở Đại hội Đảng bộ Cục Biến đổi khí hậu sẽ nghiên cứu, rút kinh nghiệm để triển khai tốt việc chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội của Đảng bộ, Chi bộ cấp mình, tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ IV Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường.

“Tôi tin tưởng rằng, với sự đoàn kết, nhất trí, quyết tâm chính trị cao của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong những năm qua, Đảng bộ Cục Biến đổi khí hậu sẽ tiếp tục phát huy những thành tích của mình, nỗ lực phấn đấu, lãnh đạo xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh toàn diện và đạt được nhiều thành tích to lớn hơn nữa” – Đồng chí Lê Công Thành, Bí thư Đảng ủy Bộ nói.

Ban chấp hành Đảng bộ Cục BĐKH nhiệm kỳ 2020 – 2025

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Sau thời gian làm việc nghiêm túc, đúng quy định, Đại hội đã bầu được Ban chấp hành khoá mới 2020 – 2025 gồm 5 đồng chí. Đồng chí Tăng Thế Cường tiếp tục được tín nhiệm bầu vào vị trí Bí thư Đảng ủy Cục Biến đổi Khí hậu nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu Đảng bộ Cục đi dự Đại hội Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Theo www.monre.gov.vn

There are no comments yet

Tin mới hơn ...