Cẩm Phả: Lấy phát triển kinh tế biển là trọng tâm



TN&MTThời gian qua, thành phố Cẩm Phả đã rất quan tâm chú trọng đến phát triển kinh tế biển, ven biển và đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, sự phát triển vần còn nhiều hạn chế, chưa tương xứng tầm với tiềm năng vốn có. Phóng viên Tạp chí Tài nguyên và Môi trường đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Kính, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cẩm Phả xung quanh vấn đề này.

Ông Phạm Văn Kính, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cẩm Phả

Xin ông cho biết tiềm năng, lợi thế về phát triển kinh tế biển của thành phố Cẩm Phả?

Cẩm Phả có đường bờ biển dài 73 km, diện tích mặt nước biển rộng trên 150 km2 (nằm trong Vịnh Bái Tử Long), xấp xỉ 1.000 ha diện tích ao đầm mặn lợ và bãi triều với hàng trăm hòn đảo lớn nhỏ đã tạo điều kiện tự nhiên thuận lợi cho các hoạt động nuôi trồng thủy sản các loại có giá trị kinh tế cao. Đồng thời cũng là địa bàn rất tốt cho khai thác và chế biến hải sản, hoạt động xuất nhập khẩu, phát triển du lịch biển, cụm công nghiệp tập trung và các khu đô thị ven biển.

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa X) về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”, nhận thức của toàn hệ thống chính trị, nhân dân của thành phố về vị trí, vai trò của biển đảo đối với phát triển kinh tế, bảo vệ chủ quyền Quốc gia được nâng lên rõ rệt. Chủ quyền, an ninh Quốc gia trên biển được giữ vững, công tác tìm kiếm cứu nạn, an toàn hàng hải cơ bản được đảm bảo, hệ thống kết cấu hạ tầng đang được quan tâm đầu tư hoàn thiện. Công tác quản lý, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên môi trường biển, ứng phó biến đổi khí hậu, nước biện dâng được chú trọng.

Công tác phát triển đô thị, dịch vụ biển và ven biển của thành phố trong thời gian vừa qua được quan tâm ra sao?

Hiện nay, thành phố Cẩm Phả đã được điều chỉnh quy hoạch chung đến năm 2040, tầm nhìn 2050 có định hướng phát triển đô thị du lịch trên cơ sở sử dụng hợp lý cảnh quan biển, khu du lịch sinh thái biển, trung tâm dịch vụ du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng bệnh (khu vực Quang Hanh). Hình thành đường bao biển kết nối thành phố Hạ Long với thành phố Cẩm Phả thành trục du lịch – dịch vụ và liên kết đô thị.

Phát triển các khu vực ven bờ như hòn Cưỡi Ngựa, hòn Gà Trống, hòn Cây Nứa, hòn Cây Giang thành khu vực đô thị hỗn hợp theo mô hình nghỉ dưỡng biển đảo, giữ gìn rừng phòng hộ, rừng ngập mặn, các khu vực núi đá vôi trên đảo để giữ gìn cảnh quan.

Phát triển các cụm đô thị du lịch tại đảo Hà Loan và phần đất liền của xã Cộng Hòa để nối kết không gian với KKT Vân Đồn giai đoạn dài hạn,…

Quy hoạch phát triển khu vực phía nam phường Quang Hanh thành khu du lịch, nghỉ dưỡng, kết hợp ở với diện tịch 2.050 ha (gồm đất liền, đảo, núi đá và mặt nước) với trọng tâm là khu du lịch – dịch vụ suối khoáng Quang Hanh ( Sun Group đang đầu tư) và khu dịch vụ du lịch Bái Tử Long (Vin Group nghiên cứu).

Quy hoạch phát triển khu đô thị – dịch vụ và công viên mới về phía Nam (phía vịnh Bái Tử Long) các phường trung tâm (được hình thành giữa khu đô thị Bái Tử Long do công ty TTP triển khai) với dự kiến Tuyến đường bao biển nối thành phố Hà Long với thành phố Cẩm Phả giai đoạn 2 với diện tích 650 ha là đất phát triển đô thị – dịch vụ và công viên.

Định hướng phát triển khu đô thị dịch vụ Cộng Hòa, kết hợp nuôi trồng thủy sản (vùng nuôi tôm, nhuyễn thể), khu chăn nuôi công nghệ cao.

Vây đâu là những bất cập, khó khăn trong phát triển kinh tế biển và ven biển của thành phố hiện nay?

Kinh tế biển của Cẩm Phả hiện nay đang nổi lên những tồn tại, hạn chế như phát triển còn mang tính tự phát, chưa gắn kết với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch xây dựng của thành phố. Đầu tư, khai thác du lịch biển còn manh mún, chưa gắn kết với hoạt động du lịch chung của tỉnh và vùng miền. Lĩnh vực nuôi trồng khai thác thủy sản sản lượng thấp, giá trị hiệu quả kinh tế chưa cao. Hệ thống hạ tầng, dịch vụ cảng biển, cụm công nghiệp ven biển phát triển chưa tương xứng với vị trí địa lý địa lý tự nhiên sẵn có. Chưa có các Khu đô thị sinh thái ven biển quy mô hiện đại,…

Những hạn chế, yếu kém nêu trên có nguyên nhân khách quan, song nguyên nhân chủ quan là chủ yếu. Nhận thức của các cấp, các ngành, địa phương và người dân, doanh nghiệp về vai trò, vị trí của biển, phát triển bền vững kinh tế biển chưa đầy đủ; phương thức quản lý tổng hợp, thống nhất về biển dựa trên hệ sinh thái chưa đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Nghị quyết của một số cấp ủy, chính quyền còn thiếu thường xuyên, quyết liệt. Chính sách, pháp luật về biển chưa đầy đủ, thiếu đồng bộ, một số chủ trương lớn của Đảng chưa được thể chế hóa kịp thời. Công tác quản lý nhà nước về biển, đảo còn nhiều bất cập. Công tác quy hoạch, kết hoạch, đầu tư phát triển các ngành, lĩnh vực, vùng, địa phương liên quan đến biển còn thiếu tính tổng thể, liên kết. Đầu tư cho nghiên cứu khoa học, điều tra cơ bản, phát triển nguồn nhân lực biển còn hạn chế. Công tác đào tạo, dạy nghề, hỗ trợ chuyển đổi việc làm cho người dân ven biển chưa đáp ứng được yêu cầu,…

Vùng biển vịnh Bái Tử Long của thành phố có nhiều tiềm năng phát triển du lịch biển

Để phát triển kinh tế biển Cẩm Phả tương xứng với tiềm năng, theo ông cần tiếp tục có những chương trình hành động cụ thể gì?

Phải thống nhất trong tư tưởng, nhận thức và hành động, nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy Đảng, Chính quyền, MTTQ và các ban ngành đoàn thể từ thành phố tới cơ sở trong triển khai và tổ chức thực hiện các chủ trương tại Nghị quyết số 36-NQ/TW của BCH Trung ương khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Phải xác định phát triển kinh tế biển là một trong 4 trụ cột phát triển kinh tế – xã hội của thành phố Cẩm Phả.

Phát triển cảng biển và dịch vụ cảng biển gắn liền với việc tiếp tục hoàn thiện và phát huy hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại khác trên địa bàn thành phố trên cơ sở bám sát chủ trương và định hướng về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam gắn liền với bảo tồn di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long. Cũng như phát huy và đánh thức tiềm năng lợi thế của vịnh Bái Tử Long, bảo đảm môi trường, quốc phòng, an ninh biển, đảo, góp phần từng bước xây dựng thương hiệu “Cảng biển Quảng Ninh xanh, sạch, hiện đại, thông minh”.

Tăng cường quản lý tổng hợp, thống nhất tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, bảo tồn đa dạng sinh học, các hệ sinh thái biển tự nhiên. Bảo vệ tính toàn vẹn của hệ sinh thái từ đất liền ra biển. Gắn bảo vệ môi trường biển với phòng ngừa, ngăn chặn ô nhiễm, sự cố môi trường.

Lấy khoa học, công nghệ tiên tiến, hiện đại và nguồn nhân lực chất lượng cao làm nhân tố đột phá. Chủ động nâng cao hiệu quả hội nhập, ưu tiên thu hút các nhà đầu tư chiến lược có công nghệ cao, trình độ quản lý tiên tiến  trên nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi. Ưu tiên hạ tầng cho phát triển cảng biển. Đẩy nhanh tiến độ, lộ trình  để phát triển mạnh dịch vụ cảng biển theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo chất lượng, hiệu quả và đóng góp tích cực vào tăng trưởng GRDP, thu ngân sách, đồng thời hỗ trợ các ngành công nghiệp, thương mại, dịch vụ khác phát triển,…

Khuyến khích huy động, thu hút mọi nguồn lực, chủ yếu là nguồn đầu tư ngoài ngân sách để phát triển kết cấu hạ tầng cảng biển, bến bãi và hạ tầng kết nối cảng biển theo hướng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng nhu cầu tối ưu hóa vận tải bằng đường biển của khu vực và vận tải quốc tế. Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc nâng cao chất lượng, giảm thời gian, chi phí vận tải và logistics. Xác định doanh nghiệp là trung tâm của sự phát triển cảng biển và dịch vụ cảng biển, nhà nước đóng vai trò hỗ trợ, định hướng kết nối và quản lý theo quy định của pháp luật.

Hệ thống tàu cao tốc tại Bến thủy nội địa Hoàng Gia do tư nhân đầu tư

 Vậy mục tiêu cụ thể của thành phố về phát triển kinh tế biển giai đoạn 2020 – 2025 là gì, thưa ông?

Thành phố đặt mục tiêu chung đưa khu vực cảng biển Cẩm Phả được định vị và có thương hiệu, khả năng cạnh tranh tương đối cao, đáp ứng tốt nhu cầu trong nước và quốc tế. Doanh thu dịch vụ cảng biển góp phần vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao giá trị gia tăng, tăng tỉ trọng đóng góp ngành dịch vụ trong GRDP của thành phố. Hình thành các trung tâm dịch vụ logistics chất lượng cao, đồng thời khai thác tiềm năng, phát triển đa dạng các loại dịch vụ có lợi thế. Phát triển mạnh du lịch biển, trở thành trung tâm du lịch Quốc gia kết nối với các trung tâm du lịch quốc tế lớn của khu vực và thế giới thông qua đường biển.

Về mục tiêu cụ thể, đối với dịch vụ cảng biển, tốc độ tăng trưởng bình quân dịch vụ cảng biển đạt 17,5%. Sản lượng hàng hóa thông qua cảng năm 2025 đạt 40-45 triệu tấn. Dịch vụ cảng biển đóng góp khoảng 3-5% GRDP của thành phố.

Với dịch vụ cảng hành khách, thành phố phát triển đội tàu du lịch từ 50-80 chiếc, trong đó có khoảng 20 tàu thủy lưu trú trên biển. Chú trọng phát triển các dịch vụ có giá trị gia tăng cao, chất lượng phục vụ khách du lịch trong nước và quốc tế, với mục tiêu đón khách du lịch đạt 1,5 triệu lượt khách

Dịch vụ cảng hàng hóa, phát triển các dịch vụ chủ đạo đem lại giá trị gồm dịch vụ lưu kho bãi và cho thuê kho bãi, xếp dỡ hàng hóa. Đồng thời tiếp tục phát triển thêm từ 2-3 dịch vụ tiềm năng và không gây ô nhiễm môi trường.

Đối với hạ tầng cảng biển, Cẩm Phả tập trung phát triển các bến tổng hợp tại khu vực Con Ong – Hòn Nét, cảng Cửa Ông, cụm cảng Km6 Quang Hanh và cụm cảng Cẩm Hải,…

Xin cảm ơn ông!

Đỗ Hùng thực hiện

 

 

There are no comments yet

Tin mới hơn ...