Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Tài nguyên lớn nhất là con ngườiTN&MTNgày 26/6, tại Hà Nội, Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ TN&MT) đã tổ chức Đại hội Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ lần thứ IX nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đồng chí Trần Hồng Hà, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng BộTN&MT đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trần Hồng Hà, Bí thư Ban cán sự Đảng bộ, Bộ trưởng Bộ TN&MT nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác cán bộ: Tài nguyên lớn nhất là con người.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, khẳng định tài nguyên lớn nhất, quan trọng nhất của mỗi quốc gia, mỗi ngành là con người, là đội ngũ cán bộ được bồi dưỡng, vun đắp, có trình độ chuyên môn cao; đồng chí Trần Hồng Hà, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường mong muốn nhiệm kỳ tới Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ xây dựng đội ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyên, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, đảm bảo công tác cán bộ của Ngành.

Cùng tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Yến, Phó Chánh Văn phòng Đảng Đoàn thể Bộ TN&MT; đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Bí thư Chi bộ Vụ Kế hoạch – Tài chính; đồng chí Trần Bình Trọng, Bí thư Chi bộ Vụ Khoa học và Công nghệ; đồng chí Đặng Ngọc Điệp, Bí thư Đảng bộ Văn phòng Bộ; đồng chí Nguyễn Quang Huy, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 – 2020

Trong nhiệm kỳ 2017 – 2020, Ban Chi ủy Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ đã chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo Vụ, Công đoàn Vụ chỉ đạo, lãnh đạo đơn vị ổn định tổ chức, đoàn kết thống nhất, phát huy trí tuệ, sức mạnh tập thể hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội đề ra; cùng tập thể lãnh đạo Vụ tham mưu, chỉ đạo, tổ chức triển khai hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, những kết quả nổi bật như sau:

Tập trung tham mưu Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ triển khai thực hiện các Kết luận, Nghị quyết, Quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; theo đó, đã cụ thể hoá các chủ trương về sắp xếp tinh gọn bộ máy của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách chính sách tiền lương; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ và nhiều chính sách liên quan tới công tác cán bộ.

Chủ động chỉ đạo, tổ chức rà soát, tham mưu, đề xuất với Ban Cán sự đảng Bộ, lãnh đạo Bộ thực hiện đúng mục tiêu, có hiệu quả việc sắp xếp lại bộ máy; sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ để khắc phục các tồn tại, bổ sung các nhiệm vụ còn bỏ trống, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ còn giao thoa, bỏ trống với các Bộ, ngành. Sau khi kiện toàn, cơ cấu tổ chức các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường đã: giảm 01 tổ chức hành chính trực thuộc Bộ và 73 tổ chức phòng, chi cục thuộc Bộ; tổ chức lại 03 cục trực thuộc Tổng cục Môi trường thành mô hình vụ; sáp nhập, giải thể 06 đơn vị sự nghiệp trực thuộc các tổng cục và 05 đơn vị sự nghiệp trực thuộc các cục trực thuộc Bộ; sáp nhập, giải thể 113 tổ chức phòng, đoàn, trung tâm thuộc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc các cục, trường, viện, trung tâm trực thuộc Bộ. Đồng thời đã mạnh dạn tham mưu cho Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ ban hành quy định theo hướng giảm số lượng cấp phó đối với các tổ chức cấp vụ trực thuộc các tổng cục; quy định biên chế tối thiểu thành lập phòng kèm và số lượng lãnh đạo cấp phó; hạn chế tối đa việc thành lập các tổ chức mới.

Đồng chí Phạm Tân Tuyến, Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 báo cáo tại Đại hội

Tham mưu lãnh đạo Bộ chỉ đạo, đôn đốc các địa phương kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý tài nguyên và môi trường ở địa phương; tham mưu, tổ chức rà soát các quy định, quy chế về quản lý, sử dụng công chức, viên chức nhằm kịp thời thể chế hóa, cụ thể hóa quy định, hướng dẫn của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quản lý, sử dụng công chức, viên chức bảo đảm phù hợp với đặc điểm tình hình, điều kiện của Bộ, của Ngành; tham mưu xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện các quy định về đạo đức công vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương; đổi mới công tác đánh giá cán bộ, chống bệnh thành tích, hình thức, nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, “nói đi đôi với làm”; tham mưu việc thực hiện công tác quy hoạch, luân chuyển, sắp xếp, bố trí, bổ nhiệm cán bộ; tham mưu việc thực hiện công tác chế độ, chính sách; công tác đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức.Tham mưu Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khoá XII; khắc phục các tồn tại, phân định rõ hơn chức năng, nhiệm vụ; xây dựng hệ thống tổ chức tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm tính đồng bộ, thông suốt từ Trung ương đến cơ sở; rà soát, đánh giá mô hình tổ chức của các tổng cục trực thuộc Bộ; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Bộ tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức các đơn vị, thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị; thực hiện rà soát kiện toàn, sắp xếp các tổ chức phối hợp liên ngành.

Là đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ thường trực công tác CCHC của Bộ, Chi ủy Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ của Vụ và tích cực, chủ động tham mưu cho Ban cán sự đảng Bộ, lãnh đạo Bộ trong xây dựng các chương trình, kế hoạch, tham mưu cách thức tổ chức thực hiện công tác CCHC, đặc biệt là đối với công tác chỉ đạo, điều hành về CCHC của Bộ và các nội dung thuộc nhiệm vụ cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ công chức, viên chức; xác định việc đôn đốc, kết nối, tổng hợp các mảng nhiệm vụ về CCHC là quan trọng, quyết định hiệu quả chung của Bộ.

Cùng với đó, tham mưu với Ban Cán sự đảng thể chế hóa, cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng;chuẩn bị, tổ chức các phiên họp định kỳ của Ban Cán sự đảng; tổ chức tiếp, làm việc với nhiều đoàn công tác của Trung ương; tổ chức nghiên cứu, góp ý có chất lượng đối với các dự thảo quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ và các bộ, ngành khi được yêu cầu.

Về kết quả công tác xây dựng đảng, Chi ủy Chi bộ Vụ đã phối hợp với chính quyền chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng đảng, đề ra nhiều giải pháp về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ vào sinh hoạt thường kỳ của chi bộ. Chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục về truyền thống của Đảng, của dân tộc của Bộ, ngành; động viên, khuyến khích đảng viên trong Chi bộ tham gia đầy đủ các phòng trào thi đua của Bộ.

Chi ủy đã chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với tập thể lãnh đạo Vụ trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng đối với các đảng viên trong Chi bộ; tổ chức phân công thực hiện nhiệm vụ cụ thể, khoa học, hợp lý đối với từng đảng viên, công chức trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả theo nghị quyết, kế hoạch, chương trình, nhiệm vụ được giao.

Chi bộ là một tổ chức đảng vững mạnh nhiều năm liền; các đảng viên trong Chi bộ có tinh thần đoàn kết tốt, đảng viên mẫu mực, trách nhiệm, có nhiệt huyết, tuổi trẻ, có năng lực, có nhận thức đúng đắn, có lý tưởng cách mạng, tin tưởng vào đường lối, chủ trương của đảng đã góp phần quan trọng vào thành tích của Chi bộ.

Đồng chí Nguyễn Thị Huyền, Phó Bí thư Chi bộ báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2017-2020 và phương hướng, nhiệm vụ của Chi bộ nhiệm kỳ 2020-20

Xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ thiết thực trong nhiệm kỳ tới

Trong nhiệm kỳ tới, trước yêu cầu, nhiệm vụ của Bộ, của ngành tài nguyên và môi trường, Chi ủy Vụ Tổ chức cán bộ sẽ phối hợp chặt chẽ với tập thể lãnh đạo Vụ để lãnh đạo, chỉ đạo đảng viên, công chức trong Chi bộ nỗ lực phấn đấu thực hiện, hoàn thành xuất sắc các yêu cầu, nhiệm vụ của công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là yêu cầu xây dựng tổ chức bộ máy của Bộ, của Ngành tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Theo đó, trên cơ sở phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục các hạn chế, khuyết điểm của nhiệm kỳ 2017 – 2020, phương hướng nhiệm vụ tổng quát của Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 là: “Nâng cao trách nhiệm nêu gương và năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Chi bộ; phát huy truyền thống đoàn kết, tận tuỵ, trách nhiệm, năng động, sáng tạo, không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp lãnh đạo và tranh thủ mọi thời cơ phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị; xây dựng tập thể Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ vững vàng về chính trị tư tưởng, đoàn kết, tinh thông về chuyên môn nghiệp vụ, tiếp tục là đơn vị dẫn đầu trong các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị của Bộ”.

Để nâng cao chất lượng hiệu quả cũng như khắc phục những tồn tại trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong tổ chức chỉ đạo, điều hành, trong thời gian tới, đồng chí Phạm Tân Tuyến, Bí thư Chi bộ cho biết: Chi ủy Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ sẽ tập trung xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ, trong đó, tập trung vào một số mặt công tác như: cải cách hành chính; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; đào tạo đội ngũ cán bộ quy hoạch, lãnh đạo, quản lý; phát triển đảng viên; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tổ chức cán bộ, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác kiểm tra, giám sát đối với các đảng viên; tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh”; quán triệt, triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của cấp ủy cấp trên theo hướng xây dựng các chuyên đề về công tác tổ chức cán bộ; duy trì nề nếp, cải tiến nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng; tăng cường giáo dục cán bộ, đảng viên nâng cao ý thức đạo đức cách mạng, tinh thần trách nhiệm đối với công việc, làm tốt nhiệm vụ của người cán bộ, đảng viên trong tình hình mới; thực hiện tốt công tác sơ kết, tổng kết, phát hiện khen thưởng, biểu dương kịp thời những tấm gương người tốt, việc tốt; xử lý nghiêm khắc các trường hợp đảng viên, công chức có sai phạm.

Đồng chí Trần Hồng Hà, Bí thư Ban cán sự Đảng bộ, Bộ trưởng Bộ TN&MT phát biểu tại Đại hội Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ

Tài nguyên lớn nhất là con người

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trần Hồng Hà, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ TN&MT đã biểu dương và đánh giá cao những thành tích đạt được và trong nhiệm kỳ qua của Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ. Đồng thời, đề nghị các đồng chí đảng viên của Chi bộ cần tập trung trí tuệ, phát huy tinh thần trách nhiệm, lựa chọn những đồng chí tiêu biểu, đủ đức, đủ tài tham gia Chi ủy, cũng như giữ trọng trách Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ để gánh vác trách nhiệm lãnh đạo Vụ thực hiện những nhiệm vụ quan trọng, nặng nề mà Đại hội đã đề ra.

Đồng chí Trần Hồng Hà nhấn mạnh: “Trong bất kỳ thời kỳ nào, cán bộ và công tác tổ chức cán bộ luôn giữ vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, chẳng những có ý nghĩa to lớn đối với công tác xây dựng Đảng mà còn góp phần quyết định sự thành bại trong tổ chức và lãnh đạo cách mạng của Đảng, của đơn vị chuyên môn”. Đồng chí Trần Hồng Hà cho rằng, tài nguyên lớn nhất, quan trọng nhất của mỗi quốc gia, mỗi ngành là con người, là đội ngũ cán bộ được bồi dưỡng, vun đắp, có trình độ chuyên môn cao.

Đồng chí Trần Hồng Hà mong muốn với chuyên môn của mình, Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ cần xây dựng đội ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyên, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, đảm bảo công tác cán bộ của ngành phát huy hết các nghiệp vụ chuyên môn đáp ứng được những chủ trương mới của Đảng, Nhà nước. Đồng thời phải nghiên cứu các thành tựu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng các cán bộ trong ngành để có thể phát huy được sức mạnh tập thể, tập trung được những lực lượng cán bộ trẻ có đủ phẩm chất chính trị, trí tuệ đóng góp nhiều hơn cho Bộ, cho ngành tài nguyên và môi trường.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, ngành Tài nguyên và Môi trường cũng có những thời cơ, thuận lợi lớn đi đôi cùng những bất trắc khó lường, đồng chí Trần Hồng Hà mong muốn, Vụ Tổ chức cán bộ cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các đơn vị về khoa học công nghệ, kế hoạch, tài chính… để cùng đưa ra những cơ chế, chính sách phù hợp với thực tiễn với mục tiêu đảm bảo cho các cán bộ trong ngành tài nguyên và môi trường vừa đảm bảo cuộc sống phát triển và yên tâm trọng vẹn cống hiến với ngành…

Các đảng viên bỏ phiếu bầu Ban Chi ủy Vụ Tổ chức cán bộ khóa mới nhiệm kỳ 2020-2022

Bộ trưởng Trần Hồng Hà cùng lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường tặng hoa cho Ban Chi ủy Vụ Tổ chức cán bộ khóa mới

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Đại hội đã bầu ra 3 đồng chí trong Ban Chi ủy Vụ Tổ chức cán bộ khóa mới. Đồng chí Phạm Tân Tuyến, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tài nguyên và Môi trường tái ứng cử Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022. Đại hội cũng thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Theo www.monre.gov.vn

There are no comments yet

Tin mới hơn ...