Bình Dương: Tiếp tục tăng cường kiểm soát ô nhiễm không khíTN&MT UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Văn bản số 12/UBND-KT về việc tiếp tục tăng cường kiểm soát ô nhiễm không khí và xử lý triệt để các điểm nóng về ô nhiễm bụi, khí thải trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo đó, thực hiện Văn bản số 7442/BTNMT-TCMT ngày 30/12/2020 của Bộ TN&MT về việc tăng cường kiểm soát ô nhiễm không khí và xử lý triệt để các điểm nóng về ô nhiễm bụi, khí thải; UBND tỉnh Bình Dương giao Sở TN&MT tổ chức rà soát, nâng tần suất quan trắc môi trường không khí trong chương trình quan trắc định kỳ trên địa bàn tỉnh nhằm đảm bảo theo dõi chặt chẽ diễn biến chất lượng môi trường không khí trên địa bàn tỉnh; thực hiện việc tính toán, công bố chỉ số chất lượng không khí xung quanh theo hướng dẫn của Tổng cục Môi trường.

Cùng với đó, Sở TN&MT Bình Dương công bố kết quả quan trắc chất lượng môi trường không khí trên Trang thông tin điện tử của Sở TN&MT và trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh Bình Dương; đồng thời, kết nối về Bộ TN&MT và phối hợp với Báo Bình Dương, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương cung cấp thông tin và cảnh báo kịp thời về chất lượng môi trường không khí cho cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh được biết, đặc biệt trong các trường hợp xảy ra ô nhiễm môi trường không khí có ảnh hưởng đến sức khỏe của cộng đồng dân cư.

Đồng thời, Sở TN&MT Bình Dương phối hợp với Công an tỉnh, UBND các huyện, thị, thành phố đẩy mạnh công tác thanh, kiểm tra các nguồn phát sinh khí thải, trong đó tập trung vào các nguồn có phát sinh lượng khí thải hoặc có các thành phần ô nhiễm có khả năng gây nguy hại đến sức khỏe cộng đồng, dân cư. Ngoài ra, Sở TN&MT Bình Dương tổ chức công bố, công khai thông tin về các nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí, các cá nhân, tổ chức vi phạm các quy định pháp luật bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Đánh giá kết quả quan trắc không khí trên địa bàn tỉnh Bình Dương tháng 12/2020 trên Trang thông tin điện tử của Sở TN&MT Bình Dương

Mặt khác, Sở TN&MT Bình Dương rà soát và nâng cao năng lực quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường không khí, tổ chức triển khai có hiệu quả kế hoạch quản lý chất lượng không khí trên địa bàn và các nội dung được giao tại Quyết định số 985a/QĐ-TTg ngày 01/06/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, Sở TN&MT đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Đề án Thành phố thông minh, trong đó đặc biệt các dự án liên quan đến việc trang bị hệ thống quan trắc không khí tự động; xây dựng chủ đề và tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân không đốt chất thải rắn sinh hoạt và các phụ phẩm, chất thải sau thu hoạch trong nông nghiệp.

Sở Xây Dựng Bỉnh Dương cũng được giao tăng cường thanh tra, kiểm tra các công trình, dự án xây dựng, đảm bảo các công trình, dự án triển khai thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường. Đồng thời, Sở Giao thông Vận tải Bình Dương được giao đẩy mạnh công tác thanh, kiểm tra đảm bảo các phương tiện giao thông đáp ứng yêu cầu về khí thải và các quy định về vận chuyển vật liệu xây dựng, hàng hóa. Ngoài ra, Sở NN&PTNT Bình Dương được giao tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nông dân về việc thu gom, xử lý phụ phẩm, chất thải nông nghiệp.

UBND tỉnh Bình Dương còn giao UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng về việc phân loại, thu gom xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nông nghiệp và tính nguy hại của việc đốt chất thải; đồng thời, tập trung công tác thanh tra, kiểm tra các nguồn ô nhiễm không khí từ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, xây dựng, giao thông trên địa bàn.

Theo monre.gov.vn

There are no comments yet

Tin mới hơn ...